ગણેંકે ગમે નતો

images

ગણેંકે ગમે નતો

સીપરી અસાંજીકે મિલોં ગણેંકે ગમે નતો;

ગાલિયું કંધે અસીં ખિલોં ગણેંકે ગમે નતો

મોડ઼ી રાતજી ફિલમ નેરે ભાભ ભેરા ખ્યોં;

નવાઇ રાતજો ભેરા રૂલોં ગણેંકે ગમે નતો

ડાયા ડમરા થિઇ વિઞો એડ઼ા જડેં વટાજે;

કુસમુસીરેં થ્યો ફેરો ઠલો ગણેંકે ગમે નતો

ચુસ્સા કન કરે ઇ વેંતા ગાલાવો સુંણે લા;

થિઇ વિઞે જ ડાચો પિલો ગણેંકે ગમે નતો

મિંધરમેં ક ભગિચેમેં કડેંક ઇ મિલી વિઞેતા;

‘ધુફારી’ ભેરા અસીં હલોં ગણેંકે ગમે નતો

૨૭-૦૫-૨૦૧૫

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: