હીયેંજી લાગણી કેડ઼ી

heart

“હીયેંજી લાગણી કેડ઼ી”

હીયેંજી લાગણી કેડ઼ી,સુતરજે તાંતણે જેડ઼ી;

તાણીંધે વજ઼ર ઇ ભાસે,ઢીલ ડીંધે તૂટે એડ઼ી

હીયેંજી લાગણી કેડ઼ી,અજભ કો મનસુભે જેડ઼ી

ભનાય કેની ન ભનધો,સોનમેં વે સુરમ એડ઼ી

હીયેંજી લાગણી કેડ઼ી,ઘાજા વે સના કખ એડ઼ી;

થિઇ વિઞે કખ કડેં ભેરા,ઘોડા હાથી બધે એડ઼ી

હીયેંજી લાગણી કેડ઼ી,નિમરી વોંધી નય જેડ઼ી;

ભિરેં જ પૂરજા પાણી,મિડ઼ે તાણે વિઞે એડ઼ી

હીયેંજી લાગણી કેડ઼ી,રજકણ કર સની જેડ઼ી;

સુખમેં રાઇ ઇ ભાસે,ડુખમેં ઇ ડુંગર વડે જેડ઼ી

હીયેંજી લાગણી કેડ઼ી,અભમેં ફિરધે વડર જેડ઼ી;

કારા વેં વસી પે ઉ,ને ઠગારા વે અચ્છા એડ઼ી

હીયેંજી લાગણી કેડ઼ી,સુરમ વારે કો ફૂલેં જેડ઼ી;

‘ધુફારી’ ન બુજે ચુંઢણું,ત હથમેં ઘા કરે એડ઼ી

૦૭-૦૪-૨૦૧૫

 

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: