કીં બુજો નતા

choro

‘કીં બુજો નતા’

સચ કુરો ને કુડ઼ કુરો સે કીં બુજો નતા;

ખોટો કલોગો કરેને ને કેંસે બજો નતા

ગજરજી પુપેડ઼ી જેડ઼ા અસોસાર વજેતા;

ગજર અસીં ખાઇ વિઞો કડેં વજો નતા

ધિર જેડ઼ા ઘરા ત અસીં નંઇયું નં વાસીં;

ખડમેં ધસે લા ઉપાડીધેં અસીં ખજો નતા

અગમ કુરો નિગમ કુરો ગાલાઇયેં વિઠા;

ખોટે ઇની ભગતડ઼ે સે અસીં મુંજો નતા

મુછ કે વટ ડિઇને ઇ પિંઢકે સમજે સિંગુ;

ખિખ કો ડે ત ઇ ભજેં અસીં ભજો નતા

ચોવક આય ગજયા મીં કડેં વસે નતા;

અસોસાર અસી વસધે કેની ગજો નતા

અંધારેમેં આઝકીને ઇ જોંત પ્યા થિએ;

‘ધુફારી’ચેં ઉજારે મેં ઇનીકે લજો નતા

૦૫-૦૬-૨૦૧૫

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: