“અસીં રૂલી પ્યાસી”

LB

“અસીં રૂલી પ્યાસી”

અપાકે ઇનીકે અસીં મિલી વ્યાસી;

નજર મિલધે અસીં ખિલી પ્યાસી

મનમેં ન ધાર્યો કિડાં વો વિઞણું;

ગાલિયું કંધે અસીં હલી પ્યાસી

હિયેંમેં ત હેતજી હેલી હલી પિઇ;

ઇતરી હલઇ અસી છિલી પ્યાસી

વાટ ચાંતર્યાસી સે પ ન સુધાણું

ઝાડ઼ીએ વિચ રસ્તો ભુલી પ્યાસી

કિઇ ડિસ સવરી ઇ ક્યાનું લભાજે;

ભુલાડ઼ે અસાંજે અસીં ખિલી પ્યાસી

ચાર પગ અવરા ચાર પગ સવરા;

ઉને ઉ ઠેકાણેતે અચી મિલી પ્યાસી

‘ધુફારી’કે વટાંધે ડિસીને અસીં ચ્યો;

મારગ વતાયો અસીં રૂલી પ્યાસી

૧૭-૦૬-૨૦૧૫

 

 

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: