મીં અચેતો

mee

 

મીં અચેતો

ચાયજા કોપ પીણાં જડેં મીં અચેતો

ડુંગરી ભજીયા ખેણાં જડેં મીં અચેતો;

પેલી વાછંઢમેં પુસેજો ડપ લગેતો ;

થોડ઼ી જલણી જેણાં જડેં મીં અચેતો

ચુવાક પ થીધાં ઘરમેં પાણી ટિપકે;

સંચાર નરિયા કેણાં જડેં મીં અચેતો

ખાબોચિયા ભરાજે ગારા પ થીએતા;

સંભારણાં પેં ચેણાં જડેં મીં અચેતો

વસે જરા ઝરમર ઉથલાણું ખણિને;

ગિનો ઉતારે છેણાં જડેં મીં અચેતો

સુરમેં જ ગેણું ઇં એડ઼ો કેર ચિઇ વ્યો;

ધિલસે જ ગીત ગેણા જડેં મીં અચેતો

મીં અચે ‘ધુફારી’ સિપરી બોરી સંભરે;

મેડ઼ાવા ઇનસે કેણાં જડેં મીં અચેતો

૧૩-૦૭-૨૦૧૫

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: