કચ્ચો હીરો

hiro

“કચ્ચો હીરો”

             બિપોરજો જમીને આઉં મુંજે રૂમમેં વેંધો વોસે તડેં મમ્મી ચેં

“છાયાજે લગનજો રિસિપ્સન છ વગે હોટલ પ્રેસિડેન્ટમેં આય ઉડાં ટાણેસર પુજાજે ઇતરે હૈયા તૈયાર થિઇ વેજ.”

“છાયાજા લગન?કેં ભેરા?”

“ખબર નાય રિસિપ્શનમેં વિઞોતા ઉડાં નેરે ગિન જ ?”
“કંકોતરી ત આવઇ હુંધી નં?”
“મું ત નાય ડિઠી”

“ત પોય તોકે ખબર ક્યાંનું પિઇ?”

“નેર વકીલ વારેંજી સવાલ મ પુછ,તોજે પપ્પાજો ફોન આયો વો,પાંકે ઘરેથી વિઞેજો આય ને ઇ સીધા હાફિસથી અચેવારા અંઇ આઉં ઇતરો બુજાતી”

“પણ તું પપ્પાકે પુછે નં?”

“ના,ઇ બોલ્યા નં ને મું પુછ્યો નં”

“પણ…….?”
“તોજે પપ્પાજો સ્વભાવજી ત તોકે ખબર આય…”ચિઇ મમ્મી રસોડેમેં હલઇ વિઇ ને આઉં ડાધરે ડીયાં વર્યોસે.

         છાયાજા લગન કેં સાથે થ્યા હુંધા?ઇન વિચારેમેં આઉં મુંજે રૂમમેં આયોસે. સવાપંજજો અલારામ રખીને આઉં લંમો થ્યોસે ને છાયાજે વિચારેમેં જ કડેં સુમીર્યોસે ખબર નં પિઇ.ટાણેસર તૈયાર થિઇ નીચે આયોસે તડેં મમ્મી બારા અઙણમેં ઉભી મુંજી વાટ નેરેં તે મું વડે બાયણે તે તાડ઼ો લગાય મમ્મી ડીયાં નેરે પુછ્યો

“હલંધાસી….?”

“હા હલ…..”

       મું ગાડીજો પાછલો ધરાવાજો મમ્મી લાય ખોલ્યો ઇ વઠી ઇતરે ધરવાજો ભંધ કરે

સ્ટીયરિન્ગ વ્હીલ જલ્યો ત મમ્મી ચેં,

“ઉ વાડીલાલજે સ્ટોલ વટ ગાડી જલીજ મું ફૂલજે ગુચ્છેજો ઓડર ડિનો આય સે ગિને જો આય”

          અસીં રિસિપ્શનમેં પુગાસી તડેં સ્ટેજ મથે તાજા પેણલ જોડલેમેં છાયા ને જસવંતજી જોડી ડિસી હિંયો જાણે હિકડ઼ો ધબકારો ભુલી વ્યો હી કડેં વિચાર્યો નં વો ઇ ડિસી નવાઇ લગી.સ્ટેજ તે પુજી ફૂલજો ગુચ્છો મુંકે ડિઇ મમ્મી પપ્પા ઇની બોંયકે આસરવાધ ડિના.મું મુંજે હથમેંજો ફૂલજો ગુચ્છો બીં કે ડિઇ ખિલીને વધાઇ ડિની પોય જસવંત સામે સાલા તોકે તે નંઇ છડિયાં એડ઼ે ભાવસે નેર્યો ત જસવંત છાયાજી કુછણમેં કોણીજો ગોધો હણી મું કોરા નેરે ને પોય છાયાજે કનમેં ગુસપુસ કેં

“કેડ઼ો ગોગે જેડ઼ો લગેતો નં?”

ઇ સુણી છાયા મોંતે હથ રખી ખિલઇ.

“સાલા બોંય હિકડ઼ે બેંથી ધુન અયો”ચઇ આઉં સ્ટેજ તા ઉતરી વ્યોસે.

         મમ્મી પપ્પા કિડાં અંઇ ઇ નેરે લાય નજર ફેરઇ.હિકડ઼ી નવગલી જગયતે બોંય વિઠા વા.બાજુમેં પેલ હિકડ઼ી ખુડ઼સી તાણે વેંધે

“ત તોકે ખબર નં વિઇ મમ્મી?”મું જરા છટકીને પુછ્યો

“કરેજી ગાલ કરેતો?”પપ્પા અસાં બોંય કોરા નેરીંધે પુછ્યો

“છાયાજા લગન જસવંત વેર થ્યા તેંજી”

“કો તોજી મમ્મી તોકે નં ચેં?”પપ્પા મમ્મી કોરા નવાઇસે નેરીંધે પુછ્યાં

“નેર પુતર છાયા ને જસવંતજા લગન ઓચિંતા નક્કી થ્યા,બ ડીં રિઇ ને કમુરતા વેંધા વા ઇતરે લગન તેં પ્વા બ મેણેં પ્વા જ થિઇ સગે ઇં હુંધે ફટાફટ મિડ઼ે નક્કી થ્યો”મમ્મી ખુલાસો કેં

“તોજી મધ્રાસજી મિટિન્ગ બઉજ જરૂરી વિઇ.તોકે છાયાજે લગનજી જાણ થીએ ત તું સત કમ પછાડ઼ે હિડાં હલ્યો અચેં ઇતરે તોકે જાણ નં કઇ”પપ્પા ગાલ અગિયા વધારીંધે ચ્યા.

“ને મુધ્ધેજી ગાલ ત ઇ વિઇ ક લગનજી તારીખ પક્કી થીધેં છાયા ને જસવંત બોંય પાંજે  ઘરે અચી સોં ડિઇને ચિઇ વ્યા વા ક ઇનીજે લગન બાબત સુમનકે ગાલ મ કજા ઇન સોં જે લીધે મું તોકે ચ્યો ક ખબર નાય”સમજેં એડ઼ે ભાવ સે મમ્મી નેરે ને મુરકઇ.

“પણ બીંકે ઇનીજે લગનમેં તોજી ગેરહાજરી બોરી ખુટકઇ”પપ્પા ચ્યાં 

“ઓહ…! ત ઇં ગાલ આય ઇની બીંકે ત આઉં નેરે ગિનધોસે…”મુજી ગાલ અઞાં પુરી કરિંયા તેનું મોંધ ત

“કીં અયો સેઠ હીરાચંધ..”ચોંધે મી.ડેસાઇ અસાં કોરા આયા

 “હે..!!!! યંગમેન તું હિડાં કુરો કરિયેંતો?ગો…..મેન……ગો એન્જોય યોરસેલ્ફ”મુંજે ખભેતે હથ રખી ચ્યોં.
“હા..હા..વિઞ સુમન”પપ્પા ચ્યોં

“વિઞ ઇતરે મું લાય ખુડ઼સી ખાલી થીએ હા….હા…હા…’કંધે મી.ડેસાઇ ખિલ્યા.મુંકે પણ સામેથી અચિંધલ મુંજો ભાઇબંધ વિનોદ કે ડિસી નિરાંત થિઇ.ઇન સામે હથ ઉચો કરે ચ્યો.

“હાય વીનુ”
અસીં મલ્યાસીં તડેં ઇનજે હથમેં જો ડ્રિન્ક મુંકે ડિંધે ચેં  

 “હેવ અ સીપ”
“નો થેન્કસ” ચિઇ બાજુમાંથી વટાંધે વેઇટર સામે હાથ ઉંચો કંધે ચ્યો.
“વન કોક પ્લીઝ”

“હાં……ત અજકાલ કુરો હલેતો વીનું?”વેઇટરજી ડિનલ કોકાકોલા પિંધે ને આજુ બાજુ નજર ફરાઇંધે ટેમ ગુધારણ લાય પુછ્યો પ ઇ ત બોરો ચિંકણો નિકર્યો.ઇ કેડ઼ી રીતે બેન્કેમેં ઇન્ટરવ્યુ ડીણ વેંધોવો ને હેરજી બેન્કજી નોકરી લાય ઇન કેડ઼ા કેડ઼ા કવા-ધાવા અજમાય એડ઼ી આપ વડાઇ સિવા બિઇ કોય ગાલ નતે કેં ઇતરે મું ઘડીયાલ સામે નેરે ચ્યો.

“સોરી વીનુ  મુંકે હિકડ઼ે જરૂરી કમે વિઞણું આય ફિરી કડ઼ેક મિલધાસી”ચિઇ આઉં ઉડાંનું સર્યો સે ને વીનુજી નજરનું ઓજલ થિઇ વ્યોસે.

       મુંજે મગજમેં સતત હી કીં થ્યો ઇ જાણેજી ઉકોંઢ સડ઼વડ઼્યા કેંતે.વિભા મુંજી ભેણ કધાચ હી જાણધી હુંધી પ ઇ ઇનજી સસજી અગિસગિ તબિયતજે લીધે આવઇ નં વિઇ.મુંજો ભેણઇયો ચંપકલાલ ઉડાં વા પ હિન ગાલજી મુંકે નતે લગો ક ઇનીકે કીં ખબર વે. ઇ ત ઇ ભલા ને ઇનીજો સ્પેરપાર્ટજો ધંધો ભલો.મુંજે સવાલજો જભાભ ગોતણ અસાંજી કોલેજજે જમાનેજા ઘણે ધોસ્તાર વા ઇનીકે આછરતો પુછી નેર્યો પ કેંકે પ ઇન ગાલજી અણસાર સુધ્ધા નં વિઇ,ત હાણે જભાભ કેર ડે?કાં છાયા કાં જસવંત પિંઢ ઇનલાય મુંકે રિસિપ્શન પુરો થીયે ત્યાં સુધી વાટ નેરણી રિઇ. ડીનર ચાલુ  વો મું મમ્મી પપ્પા વટ વિઞી પપ્પાકે ચાવી ડીંધે ચ્યો. 
“પપ્પા હી ચાવી,ગાડી અંઇ ખણી વેજા આઉં મુંજી રીતે અચી વેંધોસે મુંજી વાટ મ નેરીજા”

“તું  જમી ગિડ઼ે….?”મમ્મી મું કોરા પ્લેટ ધ્રગાઇધે પુછે.
“ના તું જમી ગિન, આંઉ જમી ગિનધેસે…..”
     આંઉ હિકડ઼ી સર્વિન્ગ ટેબલ કોરા વર્યોસે ને હિકડ઼ી ખાલી ખુડ઼સી  તાણે ને રિસિપ્શન પુરો થીયે તેંજી વાટ નેરીંધો વિઠો વોસે તડેં મન મુંકે અતિતમેં ખણી વ્યો.

            અસીં રામપરમેં રોંધા વાં સી ને પપ્પા મુંભઇમેં ભાતભજારજી હિક્ડ઼ી ડેસી પેઢીમેં મેતાજીજો કમ કંધાવા.ટેમ ગુધરધે કિંક ઓરખાણ ન જીડાં કમ કંધાવા ઇ સેઠ વિરચંધ વિસનજીજી હથજલાણીસે જથ્થાભંધજે વેપારમેં ઠેંકી પ્યા ને ઇ જથ્થાભંધજો વેપાર ફડ઼્યો ને જુહુ સ્કિમમેં નયે બંધાધે કોમ્પ્લેક્ષમેં હિકડ઼ો ફ્લેટ ઓનરશીપતે ગિડ઼ો તેં પ્વા અસીં મુંભઇ રોણ અચી વ્યાસી.મુંકે ને વિભા કે હિકડ઼ી ખાસી નિસાડ઼મેં ધાખલો મલી વ્યો.અસીં પેલે માડ઼તે ર્યાસતે ત અસાંજે ફલેટજી ભરોભર મથે બે માડ઼તે ભાગચંધભાઇ રે લાય આયા.ઇનીજો હકડ઼ો નંઢો જનરલ સ્ટોર વો.ચવક આય ક ઘણે જગિયા માડ઼ુજા નસીભ ભધલાય છડેતી કીંક એડ઼ો જ ઇની સાથે પ થ્યો.ઇ જુહુસ્કીમજે ફલેટ ઇનીજે નસીભ આડો પન હટાય છડેં.ટેમ ગુધરધે ઇનીજે ઉ નંઢે સ્ટોર મિંજા બ ડિપાર્ટમેન્ટલ સ્ટોરજા માલક થ્યા.ભાગચંધભાઇજી ધી છાયા,આઉં ને વિભા હિકડ઼ી જ નીસાડ઼મેં વેંધાવાસી.ભેરા જ વિઇને લેસન કંધા વાસી,ભેરા જ રમધે ભેરા જ વડ઼ા થ્યાસી.

        નિંઢી ધેકલી જેડ઼ી છાયા જડ઼ે વડ઼ી થિઇ તડ઼ે હકડ઼ી અલગ જ લખણ ડિઠેમેં આયા.ભધામ જેડ઼ે આકાર જેડ઼ી મોંજી માંઢોણી,મિટમેં ઉની ખડું,વાંકડિયા વારજી હંમેસ ઉડધી લટું અને તેં ભેરી અખિયેં ભેરો હંમેસા ખિલધો મોહક મોં ડસી કોય કે પણ ઇનતે આસકીપે.કોલેજમેં છાયા એફ.વાયમેં આવઇ તડે વિભા એસ.વાયમે હુઇ ને આંઉ ટી.વાયમેં હો સે.(ક્રમશ)

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: