કચ્ચો હીરો (૨)

hiro

“કચ્ચો હીરો(૨) ”

             કોલેજમેં મુંજે ધોસ્તારેમેં મુંજી ઓડ઼ખાણ જસવંતસે થિઇ.અસીં અવાર નવાર ફોનતે મિલધાવાસી.હિકડ઼ો ડીં અચાનક ભાઇબંધે નક્કી કેલ ગોવા ટ્રીપમેં આઉં અચિન્ધોસે ક નં ઇ પુછે લાય ફોનતે મુંકે મિલેજી કોસિસ કેં પ આઉં મલ્યોસે નં ઇતરે સે પુછણ ઇ મુંજે ઘરે આયો ને નીચેથી જ રડ઼ વધે સે સુણી બાલ્કનીમેં અચલ છાયાકે ઇન પેલી વાર ડિઠે

“સાલા નીચેથી કુરો રાડ઼ારાડ઼ કે આય મથે અચ”મું બાલ્કનીમેં અચી ચ્યો.

“બઉ તકડ઼મેં અઇયાં તું નીચે અચ”

“હા બોલ?”મું નીચે અચી ચ્યો.

“સ્કુટર તે વે”

 “પ…..?”
”તું વે તા ખરો”

         અસી કંપાઉન્ડમિંજા બાર નિકરી થોડેક છેટે વ્યાસી તડેં જસવંત સ્કુટર ઉભો રખેં

ઇતરે સ્કુટરતા નીચે ઉતરી ઇન સામે ઉભો રિઇ મું પુછ્યો.

“હાં…બોલ?”

“બે માડ઼તે ઉ કેર આય?”

“ઇડિયટ હી પુછે લા જ તું મુકે હડાં સુધી ખણી આવેં?”

“મસ્કરી મ કર પુછાંતો તેંજો જભાભ ડે નં”જસવંતજે અવાજમેં ઉકોંઢ ડસાણી

“છાયા….કો?”

“હિનિયા મોર કડેં ડિઠી નાય નયા રોંણ આયા અંઇ?”

“ના….ડે ઇ ત ઘણે વરેથ્યા હડાં જ રેં તા જડેથી અસીં રોં તા”

“પણ યાર તોજે ઘરે ઘણે વેરા આયો અઇયા હિન મોંધ કડેં ડિઠી નાય”

“જજી બાર નિકરે નતી પણ તું તોજી ગાલ કર નં”

“મુંજી ગાલ..? હાય….ગાલ મ પુછ”

“એ મિયાં મજનું તોકે ત ઘણે તકડ઼ વિઇ નં તેંજી ગાલ કર નં”

“અડ઼ે…હા પાંજી સજી મંડલી બ ડીં લાય ગોવા વિઞેતી તું અચિને ક નં?”

“ઉડાં રોંધાસી કિડાં?”

“જેકબજે ફાર્મહાઉસતે,બોલ કુરો વિચાર આય?પપ્પા વટા ગાડી મઙે ગિડ઼ી આય ઇતરે પાંજી મરજી સે વેંધાસી ને પાંજી મરજીસે મિણી ઠેકાણે ફરધાસી ને પાંજી મરજીસે પાછા અચિંધાસી”

 “ઓ.કે. ત વિઞોં”

“હલ…તોકે ઘરે છડે ડીયાં”

“ના..તું તોજે વિઞ”

“સ્કુટરતે વે ચ્યો નં”

      ઇ ઘરે છડણ આયો તડેં છાયા તડ઼કેમેં ઉભીને વારમેં ડંધિયો ફરાઇધી વિઇ.જસવંત ઇન ડીંયા નેરેને મુરક્યો ને વેંધોર્યો.હિન પ્રસંગ પ્વા જસવંતજા મુંજે ઘરતે ચક્કર વધી વ્યા ઇ છાયાકે નેરણ મુંજે ઘરે અચે જે ભધલી મુંકે જ નીચેથી રડ઼ વિજી બોલાઇધો વો.

       હિકડ઼ો ડીં ઇ મુંકે બોલાયલા આયો તડેં આઉં ન મલ્યોસેં ઇતરે ત્રે વાર ચક્કર મારેવ્યો. છેલ્લે ચક્કર ટાણે પાછો વેંધલ જસવંતજે સ્કુટરજે સ્પેર વ્હીલ મથે છાયા પીધેલો ખાલી નીલે નાઇયર મારે.ઇન સામે મુરકેજો હી જસવંતકે જભાભ વો.નાઇયરજે ઘા સે ઇ જરા બેલેન્સ ચુકી વ્યો ને છણધે મડ ભચ્યો.સાંજીજો અસાંજી ફેવરેટ ઇરાની હોટલમેં અસીં મલ્યાસી તડેં ઇન છાયા જે હણલ નિલે નાઇયરજી ગાલ કેં ત ઇ સુણીને આઉં ખિલી ખિલીને ઉંધો વરી વ્યોસે.  

“સાલા મુંજો જીવ ચુંથાજેતો ને તોકે મસ્કરી સુજેતી?”

“નેર ભા તું છાયાજે પ્રેમમેં પઇ વ્યો આઇયેં.ઇનમેં તોજો વંગ નાય પ ઇનજો હંમેસા ખલધો ને નસીલો મોં ને ઇનજી માધક ભુરી અખિયું ડિસી કોય પ મોહમેં પિઇ વિઞે.સચી ગાલ ત ઇ આય ક ઇ સાવ સીધી સાધી છોકરી આય ને પીંઢજે મોંજી માંઢોણી ને પીંઢજે સ્વરૂપજી ઇનકે ભરોભર ખબર આય.તું ઇ પણ મ સમજ ક ઇ તોકે રમાડેતી. ઇ કોય કે રમાડેમેં મઞે નતી.આઉં ત ઇનકે નંઢપણથી ઓડ઼ખાતો,ઇતરે ઇ તોજે પ્રેમમેં આય ઇ ભ્રમ મગજમેંથી કઢી વિજ ને મિડ઼ે ભુલી વિઞ”

       જસવંત મુંજી ગાલ ધ્યાનસે વિચમેં કોય પણ સવાલ કરે વગર ચુપચાપ સુંણધો વો.ઇન બાબત અગિયા ઇ કીં ગાલ કેં,ન તેં પ્વા ઇ કડેં મુંજે ઘરે આવ્યો ઇતરે આંઉ સમજ્યોસેં ક પ્રેમ-કથા પુરી થિઇ વિઇ.હિકડ઼ો ડીં ઇનજે ઘરે ફોન ક્યો ત સમાચાર મિલ્યા ક જસવંત મધ્રાસ હલ્યો વ્યો આય ને હાણેં ઇ ઉડાંજ રોંધો.        

             રિસિપ્શન પુરો થિઇ વ્યો વો,થોડાક હેકાવે ખુણમેં ઉભા રિઇ છાયા ને યશવંત હાથમેં પ્લેટ જલે ડિનર ક્યોંતે,સુભેચ્છકજો  જમેલો વ્યો ઇતરે  આંઉ મુંજી પ્લેટ ખણી ઇની વટ પુજી વ્યોસેં.

“હા…ય!સુમન,અઞા પ તપ્યો પ્યો અંઇયેં?”

“ના…ડ઼ે”

“ત જરા ગંભીરતા છડે ને જરા ખિલ ભા”છાયા ચેં

“પણ….હીં…ઓચિંતા હિકડ઼ા કીં થ્યા?”

“લગન કરેને ભા!…સત ચોરી ફેરા ફર્યો અંઇયા…નં છાયા?”

“હા…નં”

“મુંકે ખબર આય મિડ઼ે લગન ચોરી ફેરા ફરીને જ કરિયેંતા”

“ત…..?”જસવંત છાયાકે અખ મારે

“હિતરે સુધી ગાલ પુગી ને મુંકે જ ખબર પોણ નં ડીંના?”

“ભોગ તોજા”

“વિભા ભેણકે મિડ઼ે ખબર આય”છાયા ચેં

“ઇન ત કેંની કોય ગાલ નાય કેં”

“હું…ધો”ખભા ઉલારે છાયા ચેં

“બોંય છુપા રૂસતમ નિકર્યા”

“હં……”બોંય મું સામે નેરે ખિલ્યા

“પણ મુંકે ચોતા ખરા ક હી મિડ઼ે કડેં ને કીં ક્યાં?”મું છિટકીને ચ્યો.

“નેર સુમન હી બઉ લમ્મી ને રસિક ગાલ આય હિન ઝમેલેમેં ગાલ કરેજી મજા નિઇ અચે ને ડીનર પ્વા મુંજી લકઝરી-વેનમેં હનીમુન લા અસીં મહાબડ઼ેસર વિઞોતા ગાલ સુણેજી બઉ ઉકોંઢવે ત અસાં ભેરો હલ રસ્તેમેં ગાલ કંધાસી વી ડોન્ટ માઇન્ડ”  

“ના બાબા કબાબમેં હડો ભનેજો મુંકે બઉ સોખ નાય ને તેંમે પ આં જેડ઼ે તાજે પેણલ જોડલેમેં ત બિલકુલ નં”

“સમજુ આય નં..?”જસવંત છાયાકે ચેં

“ત કુરો મુંજે ભા કે ભુધ્ધુ સમજોતા?”છાયા મુંજે મથેતે હથ ફેરીંધે ચેં

“હૈયો હાણે જજી મખણ પાલિસ કરેજો રે લા ડે ને જજી ચાંપલી મ થી”મું હથ હટાઇધે ચ્યો.

“…….”મું સામે નેરે ને બોય ખિલ્યા.

“ભુધ્ધુ જ ભનાયાં મુંકે બોય ભેરા થિઇને બ્યો કુરો”

“નેર સુમન ત્રે ડીં પ્વા અસીં મહાબડ઼સરથી પાછા અચીંધાસી તડેં આઉં તોકે ફોન કંધોસે તડેં ઘરે અચીજ,તોકે સરૂઆતથી અંત સુધીજી મિડ઼ે હકિકત ચોંધોસે”

“જસવંત તોજી વેન અચી વિઇ”જસવંતજા પપ્પા માધુભા ગાલ બુકિંધે ચ્યાં ને અસાં ડીયાં હિકડ઼ી માપક નજર કંધે હલ્યા વ્યા કીં જાણે અસીં રીમાન્ડ તે ગનલ ગુનેગાર વોં

 “ઓ.કે.જશવંત ઓ.કે છાયા વીસ યુ બોથ હેપ્પી જર્ની એન્ડ પ્રોસ્પર્સ વેડેડ લાઇફ,હેપ્પી હનીમુન.”

“થેન્ક..યુ”

        આઉં ઘરે આયોસેં પ મોડ઼ી રાત સુધી નિંધર ઉર્યા અચેજો નાં નતે ગિડ઼ે.વિચારજે તોફાનમેં છાયા ને જસવંત જ ડિસાંધા વા.કડેંક મન ભૂતકાડ઼જે ભમરિયે કુવે મેં ગણે ટુબીયું ડિને પ કિડાંનું કોય એંધાણી નતે મિલઇ.ઇની વિચારેમેં જ કડેં નિંધર અચિ વિઇ ખબર નં પિઇ.બે ડીં બપોરથી મધ્રાસ મિટિન્ગજા રિપોર્ટ તૈયાર કેણ લગી વ્યોસે.ત્રે ડીં કડાં વ્યા ખબર નં પિઇ.ચોથે ડીં સવારજો નાસ્તે લાય વિઠોવોસે તડેં જસવંતજો ફોન આયો.

“અચેંતો…નં?”

“હા!….હેવર જ પુગો સમજ”

      આઉં જસવંતજે ઘરે વ્યોસે તડેં બાયણે સામે જ રખલ સોફેતે વિઇ માધુભા છાંપો વાંચિંધા વા

 “જ્યશ્રી કૃષ્ણ”

“જયશ્રી કૃષ્ણ…હલ્યો સુમન,જસવંતકે મિલણ આવેં?”

“જી”

“હલ્યો ભા”રસોડ઼ે મિંજા બાર અચિંધે છાયા ખિંકારે

 “જસવંત……?”

“મથે આગાસીમેં તોજી જ વાટ નેરિયેંતા”ચિઇ છાયા ડાધરે કોરા વરઇ ને આગાસી ડીયાં વિઞણ લગી ત આઉં ઇન પ્વા જ વ્યોસે.

“હલ્યો સુમન,વે”ચિઇ જસવંત બાજુમેં રખલ ખાલી ખુડ઼સી ડીયાં ઇસારો કેં.છાયા જસવંતજી બાજુમેં વિઠી.

“કીં આય તબિયત…?મું સહાજીક સવાલ ક્યો.

“મજામેં ઇતરે એકદમ મજામેં”

“કીં વો મહાબડ઼ેસર?”

“અડે!!! ફસકલાસ ફરેલાય વિઞણું વે ત હેર હિન સીઝનમેં જ વ્યો ખપે મિણી કોરા નીલોછમ ને ધુમ્મસ સુપર્બ નં છાયા?”

“તું આવે વેં ત મજા આવઇ વોત”

“પાછા ફિરકી ગિનેજે મુડ઼મેં અચીવ્યા?”

“અસી ત મુડ઼મેં જ અંઇયું”

“ના આઉં થુડ઼મેં અઇયાં”મું ચ્યો ને બોય ખિલી પ્યા(ક્રમશ)

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: