કચ્ચો હીરો (૩)

hiro

“કચ્ચો હીરો (૩)”

      નોકર ચાય ને નાસ્તેજી ટ્રે રખીવ્યો.છાયા કીટલી મિંજા ત્રે કોપમેં ચાય ભરે અસાંકે કપ ડિઇ મું કોરા નાસ્તો ઠેલીધેં ચેં

“ગિન ભા નાસ્તો કર”

“ના…નાસ્તો કરેને જ આયોસે”

          ચુપચાપ ચાય પિવાઇ વિઇ,ચાયજો કોપ ટીપાઇતે રખધે સ્વસ્થ થિઇ જસવંત ચેં

“હં….ત હાણે તોકે ચાં ક હી કડેં ને કીં થ્યો”

 “હા”

“વીથ યોર કાઇન્ડ પર્મિશન મિડ઼ે ચિઇ ડીયાં મેડમ”જસવંત ઉભો થિઇ પાછો ગુડેસર થઇ છાયાજે હથ કે બુચી ડીંધે પુછે

 “યા..ગો અહેડ,યુ મે પ્રોસીડ”છાયા સરમાંધે ચેં.

“થેન્ક…યુ માદામ”

“ઉ નાઇયરજી ગાલ તોકે ઇરાની હોટલમેં ચિઇ વિઇ ને તું છાયાજી મિડ઼ે ગાલ કરે ચે વે ક મિડ઼ે ભુલી વિઞ ભરાભર?”

“ઇન પ્વા તું કડે ડિસાણે નં ક મિલે નં ઇતરે આઉં સમજ્યોસે ક ગાલ પુરી થિઇ ધી એન્ડ”

“ભાકી ઘા ચુકી વિઇ નકાં નાઇયર મથેમેં જ મારેજો વિચાર વો નં?”જસવંત છાયા સામે નેરે ને ચેં

“કુરો અંઇ પ ગાલ જી છીલું ઉતાર્યો તા”મિઠો ઠપકો ડીંધે છાયા ચેં

“ના…ભલા…! છાયાજો એડ઼ો કો ઇરાધો નં વો ઇન ત તોજે સ્પેરવ્હિલ તે જ મારે વેં”મું છાયાજો ભચાવ કંધે ચ્યો.

“અડ઼ે!!!…અડ઼ે!!! આઉં ત મસકરી કઇતે ભા,મુંકે મિડ઼ે ગાલજી ઇરાધેજી વિગતવાર ખબર આય”મુંજી પુઠમેં થાપો હણધે જસવંત ચેં

“ત પોય અગિયા હલાય”

“પાં ઇરાની હોટલ મિંજા છુટા પ્યાસી પ મુંકે કિડાં સુખ નતે આયો.હિકડ઼ીવાર મુંકે છાયાકે હકિકત જાણે લાય મિલણુંવો.હિકડ઼ે આતવારજો મું વિભાકે ફોન કરે મિડ઼ે ગાલ કિઇ ને છાયાકે એક્સલવર્લ્ડમેં કોઠે અચેજો ચ્યો.નક્કી કરેલી જગિયા તે છાયા ને વિભા વેફર ખેંધે ગાલિયું કયોં તે.આઉં સામે વિઞીને ઉભો ર્યોસે

“હલ વિભા પાં બે કડાંક વિઞો”ચિઇ છાયા ઉભી થિઇ વિઇ

“છાયા પ્લીઝ,આંઉ તો સાથે બ ગાલિયું કરેલાય આયો અઇયા”.

“છાયા પ્લીઝ વિઇરો ને સુણ.આઉં તોકે ઇન લા કરે જ હિડાં કોઠે આવઇ અંઇયાં”વિભા છાયા કે વેરાઇધે ચે.

“વિભા કુરો તું પણ….?” ચોંધે છાયા વિઇ રોંધે ચેં

“જકીં ચોણું વે સે વિભાજી હાજરીમેં જ સુણધીસે”

 “ઓકે……”

“આઉં તોકે ગુંઢો,મવાલી ક ભધમાસ લગાંતો?”

 “ના”

“કો છોરિયેં કે ફસાઇધલ,લુચ્ચો,લફંગો ક આવારા લગાંતો?

 “ના”

“ત કુરો આઉં તોકે છોરિયેં પુવા ફિરધલ ચરે પ્રેમી ક રોડ સાઈડ રોમિયો ક છોરિયેંજી આબરૂજા ધજાગરા કંધલ કો ખંધો ખેલાડ઼ી લગાં તો?”

 “ના”

“ત આઉં તોકે પસંધ નંઇયા?”

“…..”છાયા મું સામે નેરેને મુરકઇ

“તોકે મુંજે પ્રેમમેં વિસ્વાસ નાય?”

“……”

“બોલ છાયા, તોજે મનમેં જકીં સવાલ પેધા થીંધા વે સે બેધડક ચિઇ ડે”

“તું  મુકે ગમેતો પ…..”

“પ…. કુરો?”

“પ પાંજો પ્રેમ વિસ્તરે અને લગન સુધી નં પુજે ત જિન્દગીભરજો અફસોસ રે.મુંજા પપ્પા મુંજા લગન મુંજી મરજી મુજબ કરાય ડીયે ઇનમેં જરા પ આનાકાની નં કરિયેં. ઇની કે મિણી ગાલિયેં યોગ્ય લગે ને પસધ અચે એડ઼ો જ પાત્ર આંઉ પસંધ કરિયાં ઇ મુંજી ફરજ આય પપ્પા માધુભાકે કુરો તોજે સજે ખાનધાનકે ઓડ઼ખેંતા ને તો સાથે લગનજી ના નં જ ચેં પ…..”

હિકડ઼ે સ્વાસે બોલધી છાયા સા હેઠ વેરાયલાય ખોભરઇ

“પ કુરો….?”

“……”જરા ખમ એડ઼ે ભાવસે છાયાએ હાથ ઉચો કેં

“પ….મુખ્ય સવાલ ઇ આય ક અસી ર્યાસી સારસત ભરામણ ને તું અઇયે ભાટિયા કુટુંમજો…કુટુંમમેં નંઢો અંઇયેં ઇતરે તોજે પપ્પાકે તોતે જજો પ્રેમ હુંધો તો પ પાંજા આંતરજ્ઞાતિય લગ્ન ઇ મંજુર નં કરિયેં, કદાચ તોકે ખોટી પઇ પ પરખાય વિગર ઘરમિંજા રવાનો કરે છડીયેં ત?”

“…….”તડે મું મિટતે ને ડાડ઼ીતે હથ ફેરીંધે વિભા ડીયાં નેર્યો.

“…….”વિભા ઇ ભનવા જોગ આય એડ઼ે ભાવસે મું ડીયાં નેરે.

 “મુંજે લીધે તોજો થીધો અપમાન મુંથી સેન નં થીએ પ……”છાયા ફરી વાર ખોભરઇ

“પ…..?”

“પ જ તું  તોજે પગ મથે ઉભો રિઇ સ્વાવલંબી થિઇ વિઞે ત પાંજે લગન પ્વા એડ઼ો કો સવાલ ઉભો થીયે ત પાંકે કેંજે આસરે રે જો સવાલ ઉભો નં થીએ પ્રેમ સે પેટ નતા ભરજે પ્રેમ ભેરો પુરુસાર્થ પ ઇતરો જ જરૂરી આય.”

 “…..”મું ઇ ગાલ સચી ઇં કબુલ કંધે મથો ધુણાયો.

“બોલ તું સ્વાવલંબી થિઇને મુંજો હથ મંગેલાય અચી સગને?જેંકે માડ઼ુ માધુભાજે પુતર તરિકે નં પણ જસવંત તરિકે ઓડ઼ખધાવેં ત આંઉ તોજી વાટ નેરીંધિસે.બોલ હીં કરે સગને?”

“તડેં હેર ટેકવ્યા વા એડ઼ીજ રીતે ગુડા ટકાયને છાયા કે ચ્યો વો ધેટ્સ અ પ્રોમિસ ને છાયા પ પેલી વાર મુંજે હથતે બુચી ભરે ચેંવે ક આઉં પ વાટ નેરીધીસે ને અસીં ભેરા એક્સલવર્લ્ડ મિંજા બાર આવ્યા વાસી”

              એક્સલવર્લ્ડ મિંજા પાછા અચે પ્વા મું સજી રાત ખુબ વિચાર ક્યો.મુંજો વિચાર પપ્પાજે ડાયમંડજે વેપારમેં પે જો નં વો.મુકે જેમોલોઝીમેં જજી સમજણ  નતે પિઇ પ આખર મું નક્કી કરે ગિડ઼ો ને  બે ડીં આઉં મધ્રાસ જમુકાકા વટ વિઞેલાય રવાનો થિઈ વ્યોસે.
      આંઉ મધ્રાસ વિઞી કોટન સિલેક્સન સિખ્યોસે.કાકાજી જ મીલમેં સાધે કપડ઼ેમેં પિંઢજી ઓડ઼ખ લકાય ડીંજા આયડ઼ો આયડ઼ો કલાક કમ કરેને મીલજે હકા હક ખાતેમેં વિઞી મિડ઼ે કમ સિખ્યોસે. ઓઇલર ને મેકેનિક તરિકે પ કમ ક્યો ને હિકડ઼ે વરેજી સખત મજુરી પ્વા લગભગ મિણી બાજુથી માહિતગાર થિઇ વ્યોસે જેંજે લીધે કોય પ મુંકે ઊંઠા નં ભણાય વિઞે.

    વરી હિકડ઼ી વાર મુંભઇ આયોસે.પપ્પા વટ ડો લખ ઉધારા ગિડ઼ા ને સે પ ઇન સરતસે ક જ પાછા નં ડિઈ સગાં ત મુંકે મલધલ વારસેજો હિકડ઼ે ભાગ સમજી ગિનણું. 
            મધ્રાસમેં જ હિકડ઼ી માંધી મીલજે માલક ભેરી વાટાઘાટ કરે.ઇનજા મિડ઼ે એકાઉન્ટ તપાસ્યા ને પો ભાગીદારીમેં હલંધી કિઇ બ વરે મુંજી દેખરેખમેં હલાઇ પોય મુંજો ભાગ ગિની ભાગીદારકે સોંપે છડઇ.

              ફરી મુંભઇ આયોસે ને હિકડ઼ી ભંધ મીલ સાવ પાણીજે ભાવે મિલી વિઇ.ભંધ મીલજા મિડ઼ે એકાઉન્ટ તપાસિધે ખબર પિઇ ક,પર્ચેસ અને સેલ્સ મેનેજરેં  જ મીલકે ફાળચામેં વિધાંવા.મું મિડ઼ે નંઉ સ્ટાફ એપોઇન્ટ કયો ને મીલકે મુંજી રીતે ફિરી હલંધી કિઇ,અજ  જસવંત મીલજો આંઉ માલક અંઇયાં.વરલી સિ-ફેઇસ તે મુંજો ભંગલો આય.હિકડી નીશાન ગાડી ને હિકડ઼ી લકઝરી વેન આય ને અજ તોજી ભેણ છાયા મુંજી સિપરીને ઘરવારી આય”
“ગયે સનિવારજો છાયાજે પપ્પા ભાગચંદભાઇજે ઘેરે વ્યોસે ને છાયાજે હથજી માંગણી કિઇ ને ચ્યો નેર્યો મુંકે છાયા પસંધ આય ને ઇનકે પ આંઉ પસંધ અંઇયાં.મુંકે પેણજે લા હટલો ટેમ ઇ કુંવારી રિઇ આય.અંઇ હા ચો ત સવારે મુંજી મમ્મી પપ્પાકે વીધીસર ગાલ કેંણ હલાઇયાં,ઇની ચ્યોં ઘણે ખુશીથી.ઘરે અચી મમ્મી પપ્પાકે ચ્યો આંઉ છાયાકે પેણજે લાય મંગાતો છાયાજા પપ્પા પણ રાજી અઇ, મુંજા માઇતર અયો ને આમન્યા સાંચવાજે ઇતરે વિધિસર છાયાજો હથ મંગેલાય ભાગચંદભાઇકે મિલી અચિજા.

પપ્પા કીં રિસ્પોન્સ નં ડિનો પ ઇનીજી અખ મુંકે પુછધી વિઇ ક નકાં? ઇતરે આઉં ચ્યો નકાં આઉં મુરત નેરાય આયો અંઇયાં ને આવતે સોમવારજો આર્યસમાજ વિધિસે આઉં છાયાકે પેણી વેંધોસે ને આઉં ચ્યો ને ધાર્યોવો તીં જ થ્યો.”
      અસાંજી મિડ઼ે ગાલ  આગાસી મથેજે  બોગનવેલિયાજી ઘટા પ્વા ઉભી સુણધા માધુભા બાર આયા ને છાયાજે મથે તે હથ રખી ચ્યોં

“અખંડસૌભાગ્યવતી રો ધી,તું ત તોજે પ્રેમસે મુંજે કચ્ચે હીરાકે પાસા ડઇ  અમુલખ ભનાય છડે”

              નીચો મથો કરે ઉભલ છાયા જડેં પલ્લુ મથેતે રખી માધુભાકે પગે લગે લાય વરઇ તડે છાયાકે ખભે વટ જલેને ઉભી કરે,ઇનજો મથો સુંઘે કપાર તે બુચી ભરે મથે તે હથ રખી ચ્યાં

“જુગ જુગ જીરી રો જ ધી…જુગ જુગ જીરી રો..જ ધી…જુગ..જુગ…”ઇં બોલધે ધોતિયેજે છેડેસે અખિયું ઉઘીધે વેધા માધુભા કે અસીં નેરેર્યાસી માધુભા જેડ઼ીજ ભની અખિયેં સે.(પુરી)

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: