જીવનસાથી

couple\

“જીવન સાથી”

          સિભુજે પોરમેં ગુમણ વિઞલ અમુલખ ઘરે પાછો આયો ત પિંઢજો ઓયડો ગુમણ વિઞેથી મોંધ છડે વ્યો વો સે જીંજો તીંજ ડીસી ઇનકે નવાઇ લગી.

‘જધુરામ….’

‘જી આયો સાયેભ…’

‘હી મિડ઼ે કુરો આય…? સાકર કિડાં વિઇ…? સડાય ઇનકે…’

‘સાયેભ…સાકરભેણ અજ નાય આયા…’પિલ્લો ડાચો કરે જધુરામ ચેં

‘ભલે તું ચાય ભનાય આઉં તપાસ કરિયાંતો કુરો ગાલ થિઇ’ છેલ્લે ડાખોક વરેનું ચાંવતસે કમ કઇધલ ને ઘરજે માડ઼ુ જેડ઼ી સાકર અજ કીં નં આવઇ ઇં અમુલખકે નવાઇ લગી.

          જધુરામજી ડિનલ ચાય પી અમુલખ સાકરજે ઘરે આયો ત ઘરકે તાડ઼ો મારલ વો. બાજુવારે વટ પુછા કેં ત ખબર પિઇ ક,સાકરજો ઘરવારો ઘણે વરે મોંધ ઘર છડેને કિડાંક હલ્યો વ્યો આય,અજ ઇ જીરો આય ક મરી વ્યો સે કીં સમાચાર નંઇ. તેં મથે સાકર જેંકે ભુખ ડુખ સેન કરે પગભર કેંવે ઇ પુતર હી ભેંણી ખાલી કરે ને વિકણી છડેં વે ને માકેં અનાથાશ્રમ છડે હલ્યો વ્યો આય.અમુલખ અનાથાશ્રમ તપાસ કેં ત ખબર પિઇ ક, અજ ભાંગ ફુટધે જ સાકર કિડાંક કોયકે કીં ચે વિગર હલઇ વિઇ આય.હિકડ઼ો નિસાકો વિજી અમુલખ અનાથાશ્રમ મિંજા બાર આયો ત પ્વાનું કોક ઇનકે સડારેં

‘મણિયાર….’

અમુલખ પુઠ ફેરે નેરે ત ઇનજો ધોસ્તાર ઘનસ્યામ પરમાર સામેનું અચીંધો ડીઠે

‘ભેંસા મણિયાર તું હિડાં અનાથાશ્રમમેં કેડ઼ે કમે આવે વેં…?’

‘અડ઼ે યાર મુંજો ઘરકમ કરેવારી સાકરકે ઇનજો નંગ હેડાં ડાખલ કેંવે પ ઇ ત કિડાંક હલઇ વિઇ આય’

‘હેડ઼ે સંજોગમેં હર કો જીવ ગામ છડે ને હલ્યો વિઞેજી સાંભાઇ કંધા વેંતા ઇતરે હલ મિણિયા મોંધ પા રેલવાઇજે સ્ટેસનતે તપાસ કરીયું…’

‘ભો..હલ ઉડાં જ તપાસ કરીયું….”ચિઇ બોંય અમુલખજી ગાડીમેં વિઠા

‘તું પારકિંગમેં ગાડી છડે અચ આઉં પ્લેટફારમજી તિકસ ગિની અચાં’ચિઇ ઘનસ્યામ ટિકસ બારી ડિયાં વર્યો.         

          પ્લેટફારમતે બોંય ભેરા થ્યા,ઉડાં ઊભી વિઇ ઇન ગાડીજે પેલે ડબે નું છેલ્લે તંઇ તપાસ ક્યોં.ગાડીજે છેવાડ઼ે પુગા તડેં રેલવાઇ જે બે કોરાજે પટે તે કોક બાઇ હલઇ વિઇતે સે ડિસી ઘનસ્યામ રડ વિધે      

‘પરમાર નેરતા હુન પટે મથે હલઇ વેંધલ બાઇ સાકર ત નાય…?’

      સુણધે અમુલખ ઉડાં સટ કઢેં. ઇ સાકર જ વિઇ ઉર્યા વિઞીને નેરે ત જીરે મડ઼ે વારેંજી પિંધજી ડિઇજો ભાર વેંઢારીંધી ઇ હાલક ડોલક હલઇ વિઇતે.

‘સાકર કિડાં વિઞેતી…?’

‘………’લાંચાર ને ભીજલ અખિયેં નિડ઼ીમેં બજલ ડચુરેસે ઇ કીં કુછી ન સગઇ ત અમુલખ ચેં

‘ઘરે હલ પાં ઘરે ગાલ કંધાસી….’ચિઇ સાકરજો હથ જલે સ્ટેસનતા બાર કોઠે આયો ને ગાડીજો પુઠલો ધરવાજો ખોલે ગાડીમેં વ્યારે ત ઘનસ્યામ આગલો ધરવાજો ખોલે ને વિઠો ઇં મિડ઼ે અમુલખજે ભંગલે તે આયા. સાકરજા આચાર ડિસી જધુરામ કો પ સવાલ કે વિગર પાણી ભરે આયો ને પો ચાય રખી વ્યો.સાકરકે અમુલખ ચાય-પાણી પિરાય પો ઇન ટુકરે ટુકરે મિડ઼ે ગાલ કેં સે સુણી અમુલખ ઇનકે થધારે ને ઉન ડીં પ્વા સાકર ઉડાં જ રિઇ વિઇ.વખત વેંધે સુખ ડુખજા સાથી જેડ઼ા બીંજા આત્મા હિકડ઼ા થિઇ વ્યા ઇ એડ઼ો પ્રેમ વો જિડાં મનખા ડિઇજો કીં માતમ ન વો.

*****

             હી અંગ્રજ ભલે હલ્યા વ્યા પ અજજે જુવાનિયેકે ઇનીજે ઉજવાધે ઓચ્છવજા સંસ્કાર ડીંધા વ્યા.ઉ ડીં ‘મધર્સ-ડે’જો વો મા જે મહિમાજો ડીં.અમુલખ ભગિચેમેં વિઇને ઘનસ્યામજે અચણજી વાટ ન્યારેતે તડેં પુઠલે ભાંકડે તે વિઠલ જુવાન જોડલે મિંજા જુવાણ ઇનજી લગ વિઠલ છોરીકે ભીજલ અખિંયે ચેંતે

‘મમતા અજ મધર્સ-ડે આય પ નાય તોજી મમ્મી ક નાય મુંજી મમ્મી જેંજી મમ્મી હુંધી ઇ કેડ઼ા નસીભવારા ક મધર્સ-ડે જી વાધાણી ડીંધે મમ્મીજા અસરવાધ ગિનધા હુંધા’

‘ઇનમેં તું ક આઉં કીં કેણ લાચાર અંઇયું,મહેસ મેરભાની કરેને રૂંગો જલ હલ પાં ઘરે હલોં’

          જરાવાર રિઇને ઉ જોડલો બાઇકતે વિઇ ઘરે વિઞણ રવાનો થ્યો.અમુલખજે મગજમેં કેડ઼ીખર કુરો તુરંગ આયો ઇ પણ પિંઢજી ગાડીમેં ઉન બાઇક પુવા રવાનો થ્યો અને ઇનીજે નિખામેજો સિરનામેજી મગજમેં નોંધ કર પાછો ભગિચેમેં આયો. ખાસો થ્યો ઘનસ્યામ અઞા આયો ન વો નકાં સતરો સ્વાલ કેં વેં.

*****

               સિલ્વર સ્ટોન પ્લાઝાજો હોલ મેધનીસે સજો ભરલ વો.અજ અમુલખ મણિયારજી લિખલ નવલકથા ‘જીવનસાથી’જી પધરાઇ થે વારી વિઇ.‘કમલકાંત’ જીજો કરે ત ‘કાંત’ નાંસે જાણીતે હિન કવિજી આખાણીજે લેખક તરિકે લખલ હી પેલી નવલકથાજી પધરાઇ થીએ તેનું મોંધ જ ‘કલમના કલાકાર બુક ડીપો’મેં હિન બુકજી આગોતરી બુકિંગ ચાલુ વિઇ ને પધરાઇ થે પ્વા મિણીકે નકલ મિલે વારી વિઇ.ચોપડીજી પધરાઇ સેરજા જાણીતા સાક્ષર શ્રી મનોજ કોઠારીજે હથા થે વારી વિઇ ને પોય અમુલખ મણિયારજો સન્માન થે વારો વો.મિડ઼ે વિધી ભરોભર પાર પોંધે સંચાલક અમુલખકે પિંઢજી હિન ચોપડી લા બ સબડ બોલે એડ઼ી જાહેરાત કેં

‘આમંત્રિત મેમાણ મુંજા અઝીઝ ભાવર ને ભેનરૂં,

                 હીં મું લા ધન ભાગ ને ધન ઘડ઼ી આય ક, શ્રી મનોજ કોઠારી સાયેભજે હથા મુંજી હિન પેલી નવલકથાજી પધરાઇ થિઇ, ઇન લા જીતરો ઇનીજો આભાર મઞિયા ઓછો આય.કલમના કલાકાર સંસ્થાજા સંચાલક શ્રી ઘનસ્યામભા પરમાર મુંજા હિંધ જીન્ધ ધોસ્તાર થીએતા.કિતરે લમે ટેમસે લિખાંધી મુંજી હી નવલકથાજી રફ કોપી ઇનીજી ઉકોંઢ ડિસી વાંચણ ડીની વિઇ પ ઇ વાંચેને ચોપડી છપાઇધા એડ઼ી ગાલ ત મુંજે મને ન કાં ચિતે વિઇ ને પધરાઇ મોર ઇનજી હેડી મિડ઼ે જાહેરાત થિધી ઇ મુંજી કલ્પના બારજી ગાલ આય. ઇન જે હી સાહસ ભધલ આઉં ઇનજો સડા ૠણી રોંધોસે ભાકી રિઇ ગાલ મુંજી નવલકથાજી ત અંઇ મુંકે માફ કજા ઇન બાબત આઉં કીં ચિઇ સગા ઇં નઇયા…આભાર

                 પધરાઇજી વિધી ને સન્માન વિધી થે પ્વા ચાય-પાણીજો આયોજન વો.હિકડ઼ી ટેબલ ફિરધા શ્રી ઘનસ્યામ પરમાર શ્રી મનોજ કોઠારી ને બ્યા બ ચાર ધોસ્તાર ભેરો અમુલખ વિઠાવો અચાનક ઇઅનજી પુઠતે થાપો પ્યો…

‘સાલા કમલા….તું સજી ચોપડી લખી વિધે ને મુંકે ચે પ ન….’હિકડ઼ી ખાલી ખુડસીમેં વેંધે ધનંજય ભ્રહ્મભટ્ટ ચેં

‘તોજો કિડાં કીં અતો પતો વો…..? તું ત બોલીવુડ છડેને હોલીવુડ વ્યો વેં ન….? વરી પાછો બોલીવુડ જાધ આયો ક બોલીવુડજા ઉઘડી વ્યા…?’ચિઇ અમુલખ મિણી કે ઓરખાણ કરાય ત મિણીજો હિકડ઼ો જ સુર વો ભ્રહ્મભટ્ટજો નાં ત ઘચ સુયો વો અજ રૂભરૂ મિલેજો મોકો મોલ્યો.પોય ત અલાર મલારજી હિડાં હુડાંજી ખાસ ત ભ્રહ્મભટ્ટજી ભાયલ ફિલ્મેજી ઘચ ખણ ગાલિયું થિઇયું ને મોડી રાતજો મિડ઼ે છુટા પ્યા,

           અમુલખ ઘરે અચીને જધુરામકે સરસ આધુવારી ચાય ભનાય જો ચિઇ પિંઢજે ઓયડ઼ેમેં વ્યો.ચાયજો કોપ ડીંધે જધુરામ પુછે

‘ભા જમે લાય કીં ભનાઇયાં ક ઉડાં જમ્યા અયો…?’

‘ના..રે..ઉ નાસ્તે મેં મિડ઼ે બોરો મસાલે વારો વો તું ઇં કર ઉ ઉપમા ભનાય’

         પધરી થેલ ચોપડીકે માડ઼ુ ખાસો ખિકાર્યો ને બિઇયાર પધરાઇ કે મેં આવઇ.પેલી પધરાઇ પ્વા અસોસાર ટપાલમેં ત માડ઼ુ છાભાસીજા કાગર હલાયોં તે.રાતો રાત કવિ કમલકાંતજી ગણત્રી હિકડ઼ે સુઠે વાર્તાકાર તરિકે થિઇ વિઇ.હિકડ઼ો ડીં સિભુજે પોરમેં છાપેજા પન્ના ઉથલાઇંધે ધનંજય ભ્રહ્મભટ્ટજી હિકડ઼ે સિનેમા હોલ લગેવારી નઇ ફિલમજી જાહેરાત વાંચે કર અમુલખજે મગજમેં વિજજો ઝબકારો થ્યો વે તીં ઇન ટેબલજે ખાને મિંજા ધનંજયજા નંમર ગોતે ફોન કરે મિલણ સડાય.અધ કલાક પ્વા ધનંજય આયો.બોંય ભેરા વિઇ નાસ્તા પાણી ક્યાં ત અમુલખ ધનંજય હિડાં જીમેવારો આય ઇં જધુરામકે ચેં.    

‘હાં…ત હાણે ચો એડ઼ોસે કેડ઼ો કમ પ્યો ક આઉં અઞા વિછાણમેં જ વો સે ને તોજો ફોન આયો?’                            

‘તું જ સાથ ડીયેં ત મુંકે હિકડ઼ી ફિલમ ભનાયણી આય’           

 ‘વાઉ…તું ને ફિલમ….?’ (ક્રમશ)

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: