જીવનસાથી (૨)

couple

“જીવન સાથી (૨)”

(વે અંકનું અગિયા)

‘નેર ઇલકાઇ મ કર આઉં હી ગાલ સિરિયસલી ચાંતો’છટકી કરે અમુલખ ચેં

‘ભલે…ભલે મુંજા ભા આઉં ઇલકાઇ નતો કરિયાં પ ફિલમ ભનાયલા આખાણી ખપે.આખાણીમેં અનુરૂપ કલાકારજો વિચાર ક્યો ખપે,ફિલમ ભનાયલા ફિલમ જેડ઼ી આખાણી ફિરી લખે લા લેખક ખપે,સંવાધ લેખક,ગીતકાર,સંગીતકાર એડ઼ા સતરો જાતજા જાણકાર ખપે,આખાણીકે અનુરૂપ ફિલમ ઉતારેલા જગિયા ખપે,ઘર મિંજારા ફિલમ અનુરૂપ જગિયા ખપે ઇન લા ફિલમજો ક્યો સ્ટુડિયો ફીટ થીધો એડ઼ો મિડ઼ે ઘચ વિચારણું ને નક્કી કેણું ખપે ઇં ત નાય ક ઉથી પાણા પો પગ તે’ ને મિડ઼ે થિઇ વિઞે ક નાય જાધુજી છડી ફિરાયજી ક મિડ઼ે થિઇ વિઞે.’

‘ફિલમજી આખાણી લા મુંજી હેર પધરી થેલ નવલકથા વાંચીજ પ ટુંકાણમેં મુર મુધ્ધા તોકે ચાંતો’ચિઇ પિંઢજી ચોપડ઼ી ‘જીવનસાથી’જી હિકડ઼ી નકલ ડિઇ અમુલખ પિંઢજી નવલકથાજો સારાંસ ચોંણ લગો ને ધનંજય ધ્યાન ડિઇને સુણધો વો.આખાણી પુરી થીંધે

‘આખાણી મેં બોરો બર આય’સિગરેટ પેટાઇધે ધનંજય ચેં

‘બિઇ ગાલ ફિલમમેં વડિલજો રોલ આઉં કંધોસે ને બ્યા કલાકારમેં મુંજી ઘરવારી જો રોલ સાકર કંધી ને પુતર ને નોંજો રોલ મહેસ ને મમતા કંધો જેંજી ઓરખાણ ફિલમ ઉતારેજો ચાલુ કંધાસી તડેં તોકે કરાઇંધોસે. હા…હિકડ઼ી જરૂરી ગાલ તોજે ડાયરેકટરકે ચિઇ ડીજ તૈયાર થેલ ફિલમ નેરીંધે જુકો સીન મુંકે ઘડ નિઇવે ઇ બિયાર આઉં ચાં તીં ઉતારણું ખપધો.’

‘બ્યો કીં તોજે મગજમેં ઘુમરી ખેંધો વે ત ચિઇ ડે…’

‘ના હી બ ખાસ ગાલિયું મુંજે મનમેં હુરઇયુંતે બ્યો કીં હુંધો ત ટાણે તે ચોંધોસે’

            ત્રે મેણાં ભેજાફોડ઼ કે પ્વા મિડ઼ે નક્કી થિઇ વ્યો.ફિલમ ઉતરેજી ચાલુ થિઇ ને કેમેરા અમુલખ મથે મંઢાણું તડેં ધનંજયકે વિસવાસ ન વિઠો ક અમુલખ હેડ઼ી લા જભાભ અધાકારી પ કરે બુજેતો.ફિલમ જીં અગિયા વધઇતે તીં અમુલખજી હઇયા ઉકલતજી જાણ ધનંજયકે થીણ મંઢાણી.ઘરવારી,પુતર ને નોંજી અધાકારી કોય આડંબર વિગરજી ને છાભાસી લાયક વિઇ.

             ફિલમ ઉતરધી વિઇ ઇન પ્વા અમુલખકે જાણે કુટુંભ મિલીવ્યો એડ઼ી લાગણી થીણ મંઢાણી.ઘરવારીજી અંત ઘડીજો પ્રસંગ વો તડેં ઘરવારી કે ‘જસોડા…ચો રાધે સ્યામ….ચો રાધેસ્યામ….જસોડા સંસારજો મોહ છડ તોજે આતમજી સદ્‍ગતી કર….ચો રાધેસ્યામ’ચોંધે  ઘરવારીજે મથેતે ભીજલ અખિંયે હથફેરીધે અમુલખજી અધાકારી નેરે ધનંજય આફ્રીન થિઇ વ્યો.આખર બ વરેજી મેનત પ્વા ફિલમ પુરી થિઇ નાં રખ્યો ‘ઋણાનું બંધ’અમુલખ,ઘરવારી,પુતર ને નોંજી અધાકારી વારી ફિલમ ધનંજયજી કલ્પના બાર પરજા ખિંકારે.તેમેં કવિ કમલકાંત તરિકે અમુલખજા લખલ ગીત સંગીતકાર લહેરીકાંત ઇનકે મિઠી તરજમેં ઢારે ને ઇનકે રમોલા ને અમોલ માનકર બોરે પ્રેમસે ગાતોં સે પરજાજે જીભતે રમેલા મંઢાણા તેંજે લીધે ફિલમકે નેસનલ એવોર્ડ મિલ્યો.

*****

                  હિકડ઼ો ડીં સવારજો છાપો વાંચીંધે અમુલખ વિઠો વો તડેં ઇનજો સગો પુતર સંજય ને નોં અમલા આયા.અમુલખ ત છાપો વાંચેમેં પ્યો વો પ ઇનજે પગકે કોક છિબ્યો ઇં આભાસ થીંધે છાપો હટાય નેરે ત ઇનજી નોં અમલા પેણામ કેં તે

 ‘અખંડસૌભાગ્યવતી ભવઃ’ સુણી સંજય પ પેણામ કેં

‘ખુસ રો સુખી રો’

‘પપ્પા અસાંકે માફ કર્યો અસીં ભાટકી વ્યા વા સી’ભીજલ અખસેં સંજય ચેં

‘ના…ભા ભાટકી ત આઉં વ્યો વોસે જુકો બોરી તમા રખઇ વિઇ’

‘પ્લીઝ પપ્પા ઇં મ ચો અસાંકે માફ કર્યો’અમલા ચેં

‘અરે!! જધુરામ મેમાણેકે ચાય-પાણી કરાયો….’અમુલખે જધુરામકે સડારે

‘પપ્પા  આઉં મેમાણ નઇયાં આઉં આંજો સંજય…’

‘મુંજો સંજય….? કેર સંજય જેંકે પેટતે પટા બધી મુંજી મરણ મુડ઼ી ખરચે ભણાંયો પેણાંયો…ઇ સંજય? જુકો મુંકે ફકીર ભનાય પિંઢજી સગી માકે છે ડિને ઇ સંજય…..? અજ પુતર થેજો ધાવો કરેતો ઇ સંજય…? અડ઼ે સાકર મુંજી ચેક બુક ખણી અચ’

‘પપ્પા પ્લીઝ  એડ઼ો નં બોલો…’અમુલખ વટ વિઇ ઇનજો ગુડો જલે સંજય ચેં

‘બોલ કિતરા લિખી ડિયાં ડો લખ…વી લખ…પંજા લખ…?’સાકરજી ડિનલ ચેક બુક હથમેં ખણી અમુલખ સંજયકે પુછે

‘પપ્પા આઉં પૈસા ગિનણ નાય આવ્યોસે અસાંજા લગન થ્યા તેંકે કિતરા વરે થિઇ વ્યા અઞા અમલાજો ખોરો ખાલી આય  સે આંજા અસરવાધ ગિનણ આયો અંઇયા ક અસાંકે વિયા મિલે’હથજોડ કરે સંજય અમુલખકે ચેં

‘થીંધો…થીંધો જરૂર થીંધો… કુધરત વટ અંધેર નાય તોકે વિયા જરૂર થીંધો ને ઇ તોકે ડેખાડ઼ીધો ક પુતરજે વિજોગજી પીડા કેડ઼ી વેતી’વડો નિસાકો વિજી અમુલખ ચેં

 ‘પપ્પા હી કેડ઼ા આસરવાધ…?’ભીજલ અખિયેં અમલા પુછે

‘હી આસરવાધ નિઇ બચા કુધરતજો અફર નિયમ આય “ઇસ લે ઉસ હાથ દે” તેં મિંજા કો ભાકાત ન રિઇ સગે’

          સંજય ને અમલા હિકડ઼ે બેં સામે નેરણ લગા.જધુરામ ચાય નાસ્તો ખણી આયો તેંકે બીં મિંજા કોય હથ ન લગાયોં ને પિલ્લો ડાચો કરે બોંય અખિંયુ ઉગીધા ઘર મિંજા બાર હલ્યા વ્યા.

‘અમુલખ તું હી કુરો કે? હિકડ઼ી ભુલ ત ભગવાન પ માફ કરેતો તું તોજે સગે વિયા કે માફ ન કે?’સાકર અમુલખજે ખભેતે હથ રખી ચેં

‘સાકર આઉં ભગવાન નંઇયાં….મુંજે પુતર મુંકે જીકીં ઘા ડિને આય સે હાણેં નાસુર થિઇ વ્યા અંઇ ને ઇન મિંજા રત અસોસાર અઞા વયા કરેતો તેંજો ચિચરાટ આઉં ભુલી સગાં ઇં નંઇયા’ચોંધે અમુલખજી અખ ભરજી આવઇ

*****

              હી ભના ભને પ્વા બોંય ધોસ્તાર અવાર નવાર મિલધા વા.આતવારજો ફિલમમેં કમ કંધલ જોડલો અચુક અમુલખ ભેરો સજો ડીં રિઇને મોડ઼ી રાતજો પાછો ઘરે વિઞે.ઘણે વેરા અમુલખ ચે ત રાત રોકાઇ વેંધાવા.હિકડ઼ો ડીં ધનંજય અમુલખકે નંઇ આખાણી લખેજો ચેં ત અમુલખ ખિલ્યો

‘કો કુરો થ્યો…કો ખિલેંતો પાં બિઇ ફિલમ ભનાઇધાસી’

‘ધનંજય ‘ઋણાનુબંધ’ ફરી ફરી નતી લિખાજે ને મુંકે ઇચ્છા પ નાય…ભસ જીકીં વિઇ સે પુરી થિઇ વિઇ.’

‘મતલબ….?”

‘ટાણું અચિંધો તડેં મતલબ પ સમજાઇધોસ…’ ચિઇ અમુલખ ખિલ્યો.

         વરે હવાજી લેર વારેંજી વયા તે મહેસ ને મમતાજે જીયણભાગમેં હિકડ઼ો પુતર પ્રબોધ ને ધી ચેતના નાં જા ફુલ વિઠા.અમુલખજો સજો ડીં ઇની ભેરો હુભ ને હિંયારીસે ગુધરધો વો.હિકડ઼ે આતવારજી રાતજો અમુલખ ધનંજયકે મિલણ સડાય.  

‘ધનંજય તોકે મિડ઼ે ચિઇ ડીનેજો ટેમ અચી વ્યો આય….’ ચિઇ અમુલખ ઓસિકે હેઠનું પિંઢજો વિલ બારા કઢીને ઇનકે ડિધે ચેં.

‘મું મુંજે સગે પુતરકે પેટતે પટા બધી ઇનજી મરજી વિઇ ઇં ભણાયો.ખાસી નોકરી મિલઇ ઇતરે પેંણાયો.હી મિડ઼ે કંધે આઉં ફકીર થિઇ વ્યોસે પ મન મનાયો ક અગિયા વેંધે મિડ઼ે સરભર થિઇ વેંધો.નોં કે મું મુંજી સગી ધીનું વિસેસ મઞઇ વિઇ ને ઇન વટા જીકી મિલણજી ઇચ્છા રખઇ વિઇ ઇ ફડ઼ઇ નં ને મુંસે સભંધ કપે ને મુંકે રુલાયને બોંય હલ્યા વ્યા.મુંજા અભાગ તું ડિસ ધનંજય….. મુંકે સુખ ડુખમેં સાથ ડીંધલ જુકો મુંકે મુંજે જીવનું પ વલિ વિઇ ઇ મુંજી ઘરવારી….. પુતરજે વિછોડ઼ેજે વિયોગમેં મુંજી ગેરહાજરીમેં ગુજારે વિઇ.અંતઘડ઼ી ટાણે ન ત આઉં ઇનજો મથો મુંજે ખોરેમેં રખી ઇનકે થધારે સગ્યોસે..ન ઇનજે મોંમે ગંગાજડ઼જા બ ટીપા ડિઇ સગ્યોસે કિતરી પીડ઼ા સેન કંધે ઇ ગુજારે વિઇ હુંધી……ઇ વિચાર અચેતો તડેં હિંયો હથ નતો રે ને સજી ડઇમેં કંપારી છુટી વિઞેતી….’ ચોંધે અમુલખ રૂઇ પ્યો.

 ‘પ્લીઝ પપ્પા રૂવો મ…’અમુલખજી અખિંયુ ઉગીધે મહેશ ચેં

‘હી કુરો…..અમુલખ અંઇ વરી રૂને લા લગા….?સાકર અમુલખજો હથ જલે ચેં ત અમુલખ ખિલ્યો

‘ધનંજય મુંતે મુંજે કિસ્મતકે ડયા આવઇ ને મિલ્કતજે ખરિધ વેંચાણ જે ધંધેમેં આઉં ધૂમ કમાણોસે પ કુરે કમજો..? હિકડ઼ો ડીં મું જુકો મુંજે જીયણજી કલ્પના કિઇ વિઇ તેંજો લિસ્ટ ભનાયજો ચાલુ ક્યો સે લમો થીધો જ વ્યો થીધો જ વ્યો પોય ઇનકે આખાણીજા વાઘા પેરાયને લખાણ ક્યો સે હી ‘જીવનસાથી’ મુંજી હી પધરી થેલ ચોપડ઼ી બ ત્રે વાર વાંચે પ્વા મુંકે ફિલમ ભનાય જો વિચાર આયો જેંસે કરે આઉં કલ્પના કરતાં હકિકતમેં જીયણજો આનંધ પામે સગાં તું મેનત કે ને સે પણ પાર પિઇ વિઇ તેંજો સંતોસ આય.હાણે હી ભંગલો હેર મુંજા લેખાંધા પુતર મહેસ ને નોં મમતાજે નાંતે કરિયાંતો.ફિલમમેં મુંજી ઘરવારીજી અધાકારી કંધલ સાકર ઇની ભેરી જ મા થિઇને રોંધી.મુંજી ચોપડીજી રોયલ્ટીજી રકમ ને ભાકીજી મુંજી મિલ્કત આય સે વિકણી તેંજી મિલંધી રકમ ભેરી કરે હિકડ઼ો ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ ભનાઇજ, હિકડ઼ો વૃધ્ધાશ્રમ ભનાઇજ જિડાં મુંવારેજી વિયાનું ધુતકારેલા સાંતી સે રિઇ સગે.આશ્રમજે ટ્રસ્ટી તરિકે તોકે રે જો આય.’હી સુણી ધનંજયકે અમુલખજી લિખલ જીવનસાથીજો મરમ સમજાઇ વ્યો.

       અમુલખ મહેસકે વટ બોલાયને ઇનજો હથ જલે ચેં

‘પુતર….હિકડ઼ી ગાલજો ખાસ ધ્યાન રખજ…..મુંજે મોતજા સમાચાર સુણી જ સંજય હિડાં અચે ત ઇનકે મુંજે મડ઼ે કે પણ હથ છુણ મ ડીજ ને અગ્નિસંસ્કાર પ્રબોધજે હથા કરાઇજ સે નિઇ થિએ ત આઉં અવગતિયો થીંધોસે ને મુંજો આત્મા ભાટક્યા કંધો’સુણી મહેસ અમુલખજો હથ થાબડ઼ીધે હામી ભરે ત મહેશજે હથ મિંજા અમુલખજો હથ સિરી વિછાણતે પ્યો ને અમુલખ અખિયું ઢારે છડે સે નેરે સાકરજે મોં મ્યાં ઉબરાડ નિકરી વિઇ ‘અમુલખ…પપ્પા…ચિઇ મહેશ ને મમતા અમુલખકે બખ વિજી રૂઇ પ્યા (પુરી)        

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: