ગિરજોબાપા

baapaa

“ગિરજો બાપા”

                   ગિરજોબાપા ને આઉં હિકડ઼ી જ પેઢીમેં કમ કંધાવાસી.આઉં નામાવટી વોંસે … ને ગિરજોબાપા કપાસિયા ખાતેમેં વો.કપાસિયા ખાતેજા કરતા હરતા ધારસીભાકે ઓચિંતો પિંઢજે ગામ વિઞેજો થ્યો ઇતરે અસાંજા નિંઢા મેનેજર મુંકે સડાયોંને ચ્યોં

“અંઇ કપાસિયા ખાતેજો ચારજ સંભારે ગિનો.”

મું ઇનીકે ચ્યો “મુંકે કુલા હલાયો તા ઉડાં ગિરજાશંકર અંઇ ઇનીકે હથ નીચે હિકડ઼ો માડ઼ુ ડિઇ ઇનીકે જ ચારજ ડ્યો નં?”

અસાંજા નિંઢા મેનેજર સાહેબ ખિલ્યા ને પો ચ્યોં “અંઇ ઉડાં ચારજ સંભાર્યો બ ડીં રો મિડ઼ે સમજાઇ વેંધો”

         જડેં આંઉ ચારજ સંભાર્યો તડેં મુંકે જરા અવઢવ ત થિઇ કારણ ક ગિરજોબાપા મુંથી બમણી ઉમર જો વો. બ ડીં પ્વા ગિરજે બાપાજો વર્તન ને વેવાર ને કમ કરેજી સમજણ ડિઠી તડેં મુંજે  હેડજી ગાલ સમજાઇ વિઇ. ગિરજોબાપા ચિંધ્યો કમ કરે,પંઢઇ કીં પ કરે સગેં તીં ન વા.

       ખાધીજો પેરણ,ખાધીજો ધુતિયો.મથેજા વચલા વાર ગાયભ વા ને ભાકી જીકીં અગિયા પ્વા ભચલ કીંક કારા ને કિંક ધોરા વા.જથ્થર ડઇ ને હિકડ઼ે પગે મંઢક મંઢક હલેં તડેં જનોઇયેમેં બધલ ચાવી જો ઝૂડ઼ે મ્યાંનું છનનન છન છનનન છન અવાજ અચે જાણે તાજી પેણલ વઉવારૂ હલંધી વે એડ઼ો પાંકે વેમ જરૂર પે.
ખાધેજા જભરા સોકીન ઇતરે સજે સેરમેં કિઇ ચીજ કિડાં ખાસી મલેતી તેંજો ઇતો પિતો ઇનીવટ મિલે.પેઢીજે રસોડ઼ેમેં પેલી પંગતમેં ને સે પ ઘરવાજેજી મુરમેં પેલે પાટલે વિઇને જિમેજી ટેવ ને જમધાવેં તડે અસોસાર મિણીજી થારીમેં નજર ફિરધી વે ક બેંકે પિરસાણું આય ઇ જ પિંઢકે પિરસાણું આય ક નં?

      જિમી ગિને ઇતરે છેલ્લે કોગરે બિઈ પંગતમેં પિઢ જિમ્યા સે જ પિરસાણું આય ક કીં ફેરફાર આય પોય ઇ ચટણી જ કો ન વે, મારાજ વટા હિકડ઼ી માની ને ચટણી ગિનીને ખેંધેં બિલ્કુલ ન સરમાજે.અડ઼ે!! હા ‘બિલ્કુલ’ ઇનીજો પ્રીય સબડ વો.

      કોયપ ગાલમેં ઇનીજો મત પુછો ને ઇનિકે સતપંજ થીએ ત હિકડ઼ે સબડમેં જભાભ ડીયે ‘બિલ્કુલ’ મું હિકડ઼ો ડીં ઇન સબડજો ખુલાસો મઙયો ક અંઇ કોય પ ગાલ જો જભાભ બિલ્કુલ કીં ડ્યોતા ત મુંકે ચ્યોં “બિલ્કુલજો મતલબ બિલ્કુલ હા પ થીએ ને બિલ્કુલ ના પ થીએ”ચિઇ પિંઢજી ચતુરાઇતે ખિલ્યા.
રસોઇમેં જ કીં મત મઙો ત ત ખુસખુસાલ થિઇ વિઞે ને પોય ઇનીજી ઘરવારી મનોરમા કુરો કુરો સરસ ભનાય ઇનજો વિવેચન એડ઼ો લમો લમો ને પ્રેમ સે કરીયેં ને ભેરાભેર ઇનીજે પુતર મનોજ જો નાં ત જરૂર અચે ને પોય મનોજ કઇ કઇ રાંધ સરસ રમે તો ઇનજો વિવેચન પ એડ઼ો લમો લમો ને પ્રેમ સે કરીએ.

       અસાંજે ગેસ્ટ હાઉસજે બાયણે વટ બ કુતા વેંધાવા.ઇનીજા ગિરજો બાપા વંકો ને મગો નાં વધે વેં.બોંય કુતા ઇનસે બોરા હરેલા વા.બપોરજો ને રાતજો ગેસ્ટહાઉસજી ઓસરીમેં વિઇને બીડી પીએ.બપોરજો ત પાછો કમતે વિઞેજો વે ઇતરે ખાસ ટેમ ન મિલે પ રાતજો જિમે પ્વા બોંય કુતેંકે રમાડે.વંકો ભસ ઇન સામુ વિઇને નેર્યા કરે કડેક પેરણજી બાં તાણે જડેં મગો ઇનીજે ખોરેમેં મથો વિજી બોરો ચાગ કરે તડેં ધક્કો ડિઇને ચેં

“મુંમે કુરો ઘાલાજેંતો જજો સી પોંધો વે ત વિઞ મીલમેં કમ કર પૈસા મિલધા ત કોટ સિભાય ડીંધોસે”

    તિન ડીં રાખડી પુનમ વિઇ.બપોરજો ટાંણોવો ને ગરાક નં વા ઇતરે આંઉ જરા ભારી જમણજે ઘેનમેં ખુડ઼સીમેં પગ ધ્રગાય અખિયું ભંધ કરે વેઠો વોસે તડાં છનનન છન છનનન છન ગિરજે બાપાજે અચણજી ખબર પિઇ

“ગિરજાસંકર જિમી આવ્યા?”

“હો…..પેલી પંગતમેં પેલે નંબરમેં ઇનમેં વાટ કુરો નેરેજી વે??”

“અજ મારાજ પુરણપુડી બોરી લાટ ભનાયવેં નં?”

“બિલ્કુલ”

“ઇતરે?”

“બિલ્કુલ”

“ઇં ડૂધ-ડઇ બીંમેં પગ રખી ગાલ મ કર્યો બિલ્કુલ ઇતરે બિલ્કુલ “હા” ક બિલ્કુલ “ના”

“અં….બિલ્કુલ”

“ઇતરે ક ઠીક ઠીક વિઇ ઇં નં?,પાપડ તરેલા જ ખાસા લાગેં નં?”

“પાપડ ત મિલેતો ચિત્રા ટૉકિઝ વટ ડો પૈસેમેં એ…..ને હેડો વડો ને મથે મિઠો મિરીયું છંઢલ” ચિઇ સવા-ડેઢ ફૂટ જીતરા હાથ પોડ઼ા કરે વતાંયો.

“જોકે રસોઇ ત અજ મનોરમાજી…….”

“ભસ….ભસ….ભસ…..ભાભીજી ગાલિયેં ચડી વેંધા ત રસોઇમેં ભાભી કુરો કુરો સરસ ભનાઇયેં ને આંજે મનોજકે કઇ કઇ રાંધ સરસ રમધે આવડેતી એડ઼ી મિણી ગાલિયેં ચડી વેંધા ત સાંજી ટાણું થિઈ રોંધો…ઉ વેંચાણ રિપોર્ટ ભનાંયા?

“હા…નં કડેંજો અંઇ સઇ કર્યો ઇતરે હાફિસમેં ડિઇ અચાં”

        રિપોર્ટમેં મું સઇ કિઇ ઇતરે નકલ ફાઇલ કરે મુર નકલ ખણી ગિરજોબાપા હલંધા થ્યા ઇતરે ઝુડો છનનન છન છનનન છન વાગો ઇતરે મુંજો ધ્યાન ઝુડે ડીયાં વ્યો ઇ ડિસી આઉં ચમક્યોસે ને મું રડ વિધી.

“ગિરજાશંકર…”

“જી”

“હિડાં અચોતા જરા”

ઇ અચી મુંજી લગમેં ઉભા

“હાં…બોલો”

“અઇ પેણેલા અયો?”

       ગિરજાશંકર ચમક્યા ને એકદમ હેબત ખાઇ લારા ચબીંધે ચ્યાં

“હા…….આ….આ…નં”

“ત હી જનોઇયો એકવડ઼ો કીં?”

    ઇનીજો મોં તે લાચારી પખડજી વિઇ ને અખમેં પાણી.ઇનીજી લાચારીજી આખાણી એડ઼ી વિઇ ક ઇનીથી વડા બ ભા અંઞા વાંઢા વા ને સૌથી વડોભા હિકડ઼ી રખાત રખેંવે સે ઇની ભેરી જ રોંધી વિઇ ને મીણી મથે પંઢજો ધાર્યો કંધી વિઇ ઇતરે ત ઓફ સીજનમેં પ ઇ હડાં જ રોંધાવા ને પિંઢજી ભાયલ કાલ્પનિક ધુનિયામેં રોંધાવા જેંજી અજ ડીં સુધી કેંકે ખબર નાય.

૩૦/૦૩/૨૦૧૧

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: