Archive for નવેમ્બર, 2015

ફારગતી

નવેમ્બર 18, 2015

order

ફારગતી

       રોજ સિભુજો છ વગે જોગાસન લા વેંધલ મધુકરજી અખ ખુલઇ તડેં સામલી ભિત મથે રખલ ઘડ઼િયાલમેં સાડા અઠ વગા વા.ઇ ડીસી ઇનકે નવાઇ લગી.હીં ત છ મથે પંજ મિનીટું થીએ ત મયુરી ઇનકે જરૂર ઉથિયારે અજ કીં ન ઉથિયારેં ઇન ગાલજો જભાભ ગિનણ પલંગતા ઉતરધે મધુકર સડારે “મયુરી….”

        કીં જભાભ નં મિલધે ઇ રસોડેમેં વ્યો,ઉડાંનું ગેસ્ટરૂમમેં,સ્ટોર રૂમમેં મથલે માડ઼જે બોંય રૂમમેં, આગાસીમેં ઇ સજે ઘરમેં ફિરી ફિરકો મારે પો વંઢેમેં આયો પ મયુરી કિડાં પ નં ડિસાણી ઇતરે મધુકરકે નવાઇ લગી હિતરી સૌતરી ઇ કિડાં વિઇ હુંધી..? ઇન મોબાઇલ ખણી મયુરીજા નિમર લગાય ત ઘરમેંથી ઘંટી વજધી સુજે મેં આવઇ ત સટ કઢી મધુકર ઘરમેં આયો ત સોફેજી મુરજી ટિપાઇતે મયુરીજે મોબાઇલ નીચે હિકડ઼ી ચબરકીમેં બ સબડ લિખલ “આઉં વિઞાતી” હથ લગા.કિડાં વિઇ હુંધી…?

(more…)

Advertisements

૨૦૭૨

નવેમ્બર 17, 2015

diya

૨૦૭૨ મુંજા વલા ભાવર ને ભેનરૂં આંકે હિન નયે ૨૦૭૨ જે વરેજી જજી જજી મુભારક ભાધી માલક હિન  નયે વરેમેં આંજે મનજી મિડ઼ે મુરાધુ પુરી કરે આંજો સજે વરેજા મિડ઼ે ડી ખુસાલી સે સરૂથીએ ને ખુસાલી ભેરા ભરકત સભર પુરા થીએ એડ઼ી પ્રભુજી/પ્રભુકે અરધાસ સાલ મુભારક                                      ૧૭-૧૧-૨૦૧૫

 

 

 

ફાધર્સ-ડે

નવેમ્બર 2, 2015

father's day

 

ફાધર્સડે

               નાયગારાજો ધોધ નેરે લા વિઞેજો નિક્કી થ્યો ને મિણીકે તપનજે વડે ઘરમેં ભેગા થેજો હુંધે મિડ઼ે અચણ મંઢાણા.નરેસ આયો તડેં ટોડ઼કી વારા લગભગ મિડ઼ે અચી વ્યા વા,ઇન સોફેતે વિઇ કેરે ભાકી અંઇ ઇં નેરણ ઇન લોણા તાણ કંધે તપન કે પુછે

“કડેં ન ને અજ વિકાસ કીં લેટ લતીફ થિઇ વ્યો..?”

પિંઢ છેલ્લો આયો ને ઉનકે લેટ લતીફ ચે તો…”ચિઇ મનસી ખિલઇ

“ઇ લેઇટ લતીફ નાય મુંકે સવારજો જ ફોન કેંવે ક ઇ ઇનજે પપ્પા કે મિલણ પુના વિઞેતો બ ડીં રિઇને ફાધર્સ-ડે આય ને ઇ ઉન ડીં હમેંસા પિંઢજે પપ્પા ભેરો જ વે તો”અનુપ ચેં

“હા…મુંકે પ ફોન કેંવે તડેં મું ચ્યો ક હી નાયગારા ધોધજી પાંજી ટ્રીપ પ્વા પ તું પપ્પાકે મિલણ વિઞી સગે ત ઇ ન સિરગિર્યો મુંકે ચેં કો પ કમ ટાણે તે નં થીએ ત ઇનજો કીં અરથ નતો રે આઇ હેવ ટુ ગોઅનુપજી ગાલમેં સુર પુરાઇધે સુમી ચેં

‘હિકડ઼ી ભુલ ત માલક પ માફ કરે ને તેમેં પાંજા માઇતર…જ સચે મનસે માફી મઙો ત ખિલધે સિકારે માફ કરે છડિયેં…”અનુપ ચેં

“હા… પણ સજે વરેમેં હિકડ઼ો અઠવાડ઼ો પાં પાંજે પપ્પા ભેરા નં રિઇ સગોં ત ધૂડ઼ પિઇ પાંજે જીયણ ઘડતરમેં એડ઼ો અફસોસ ઇનીકે સજી જમાર સતાપે ઇનજી પીડ઼ા કિતરી વે…? ગયે વરે ઇન મુંકે પ ચેંવે” કડૂંણી મિણીજી ગાલિયું સુણધી યોગી(યોગિતા)સુર પુરાય.હીં ચર્ચા હલઇ તે ઇન વિચમેં ધરવાજેજી ઘંટી વગી.તપન ધરવાજો ખોલેં ત મેકડોનાલ્ડજો માડ઼ુ બાંકસ ખણીને ઊભો વો.તપન બાંકસ જમેજી ટેબલતે રખી પાકિટ કઢી ઇનકે પૈસા ડિઇ રવાનો કેં

હલોહલોહી બર્ગર ને ગાર્લિક બ્રેડ ઠરી વેંધા ત પાછા ઓવનમેં રખણા ખપધા”

         જીમેજી ટેબલતે રખલ કાગરજી પ્લેટમેં મિણી જીકીં ઠીક લગો સે ખયોં કાગરજે ગલાસમેં કોકાકોલા ભર્યોં.હિડાં હુડાંજી ગાલિયું કંધે મિડ઼ે જીમ્યા ભાકી વધ્યો વો સે એલ્યુમિનીયમ ફોઇલમેં વીંટે ને બાકીજી કોકાકોલા ફ્રીઝમેં સુમીને તાન્યા રખી આવઇયું.  

(more…)