ફાધર્સ-ડે

father's day

 

ફાધર્સડે

               નાયગારાજો ધોધ નેરે લા વિઞેજો નિક્કી થ્યો ને મિણીકે તપનજે વડે ઘરમેં ભેગા થેજો હુંધે મિડ઼ે અચણ મંઢાણા.નરેસ આયો તડેં ટોડ઼કી વારા લગભગ મિડ઼ે અચી વ્યા વા,ઇન સોફેતે વિઇ કેરે ભાકી અંઇ ઇં નેરણ ઇન લોણા તાણ કંધે તપન કે પુછે

“કડેં ન ને અજ વિકાસ કીં લેટ લતીફ થિઇ વ્યો..?”

પિંઢ છેલ્લો આયો ને ઉનકે લેટ લતીફ ચે તો…”ચિઇ મનસી ખિલઇ

“ઇ લેઇટ લતીફ નાય મુંકે સવારજો જ ફોન કેંવે ક ઇ ઇનજે પપ્પા કે મિલણ પુના વિઞેતો બ ડીં રિઇને ફાધર્સ-ડે આય ને ઇ ઉન ડીં હમેંસા પિંઢજે પપ્પા ભેરો જ વે તો”અનુપ ચેં

“હા…મુંકે પ ફોન કેંવે તડેં મું ચ્યો ક હી નાયગારા ધોધજી પાંજી ટ્રીપ પ્વા પ તું પપ્પાકે મિલણ વિઞી સગે ત ઇ ન સિરગિર્યો મુંકે ચેં કો પ કમ ટાણે તે નં થીએ ત ઇનજો કીં અરથ નતો રે આઇ હેવ ટુ ગોઅનુપજી ગાલમેં સુર પુરાઇધે સુમી ચેં

‘હિકડ઼ી ભુલ ત માલક પ માફ કરે ને તેમેં પાંજા માઇતર…જ સચે મનસે માફી મઙો ત ખિલધે સિકારે માફ કરે છડિયેં…”અનુપ ચેં

“હા… પણ સજે વરેમેં હિકડ઼ો અઠવાડ઼ો પાં પાંજે પપ્પા ભેરા નં રિઇ સગોં ત ધૂડ઼ પિઇ પાંજે જીયણ ઘડતરમેં એડ઼ો અફસોસ ઇનીકે સજી જમાર સતાપે ઇનજી પીડ઼ા કિતરી વે…? ગયે વરે ઇન મુંકે પ ચેંવે” કડૂંણી મિણીજી ગાલિયું સુણધી યોગી(યોગિતા)સુર પુરાય.હીં ચર્ચા હલઇ તે ઇન વિચમેં ધરવાજેજી ઘંટી વગી.તપન ધરવાજો ખોલેં ત મેકડોનાલ્ડજો માડ઼ુ બાંકસ ખણીને ઊભો વો.તપન બાંકસ જમેજી ટેબલતે રખી પાકિટ કઢી ઇનકે પૈસા ડિઇ રવાનો કેં

હલોહલોહી બર્ગર ને ગાર્લિક બ્રેડ ઠરી વેંધા ત પાછા ઓવનમેં રખણા ખપધા”

         જીમેજી ટેબલતે રખલ કાગરજી પ્લેટમેં મિણી જીકીં ઠીક લગો સે ખયોં કાગરજે ગલાસમેં કોકાકોલા ભર્યોં.હિડાં હુડાંજી ગાલિયું કંધે મિડ઼ે જીમ્યા ભાકી વધ્યો વો સે એલ્યુમિનીયમ ફોઇલમેં વીંટે ને બાકીજી કોકાકોલા ફ્રીઝમેં સુમીને તાન્યા રખી આવઇયું.  

         તપન સીડીજો બાંકસ ખણી આયો ને પુછેં “બોલો કિઇ ફિલમ નેરણી આય હિંધી ક ઇંગલીસ?”

ઇંગલીસ ત પાં ટીવી મથે નેરિયુંતા…”

“હિકડ઼ી મિનીટ મુંજો કાકાઇ ભા મુંકે હિકડ઼ે ગુજરાતી નાટક પપ્પા પધરાવો સાવધાનજી સીડી હલાય આય સે આઉં ખણી આયો અંઇયા સે પાં નેરિયું ત કીં…?”મિણી કોરા નેરીંધે જયંત પુછે.

‘વાવ….પપ્પા પધરાવો સાવધાન…નાં નયો આય ભલે તડેં નેરિયું..”અનુપ ચેં

       સીડી પ્લેયરમેં સીડી પિઇને ચાલું થીંધે “અડ઼ે…હી ત…”નરેસ ચેં

“હા…ઇ ખિચડી સિરીયલ વારો પ્રફુલ્લ…”જયંત ચેં

         નાટક પુરો થીંધે મિણી જો હિકડ઼ો જ મત વો મજા પિઇ વિઇ.તપન કેં વે ઇન સોંજ નેરે મિડ઼ે ગુડનાઇટ ચિઇ સુમણ વ્યા.નરેસજી અખ ફટાસ ખુલી વિઇ ઇનજે કનમેં યોગિતા ચેં વે ઇ ગાલિયું ભમરે વારેંજી ભું ભું ક્યોંતે“સજે વરેમેં હિકડ઼ો અઠવાડ઼ો પાં પાંજે પપ્પા ભેરા ન રિઇ સગોં ત ધૂડ઼ પિઇ પાંજે જીયણ ઘડતરમેં એડ઼ો અફસોસ ઇનીકે સજી જમાર સતાપે ઇનજી પીડ઼ા કિતરી વે…?”નરેસજી નજર સામે પિંઢજે જનમથી અજ ડીં તંઇજી ગાલિયું ફિલમજી પટી વારેજી ડિસાણી 

         નરેસ ઇતરે મિણીનું વડી કાધી(કાધંભરી),લીલી(લિલાવતી)અને જસુ(જસોમતી) પ્વા સત વરેં અચલ હિકડ઼ો જ ભા.ત્રે ધીરે પ્વા ઇનજા પપ્પા નિરંજનભાઇજે કેલ સુખા જે કારણ ઇનજો જનમ થ્યો વો.ઇ ગાલ ઇનકે સમજણો થ્યો તડેં કાધી કેંવે,પાંજી કુડ઼ડેવીજે થાનકતે ભર બિપોરજો ઉઘાડે પગે ઇનકે ઉખણ કરેને ડો કિલોમીટર હલીને પપ્પા પુરી ક્યોં વો.કડેં ઉઘાડે પગે હલણજી પપ્પાજી આધત નં હુંધે ઇનીજે પગમેં ફોફિલા પિઇ વ્યા વા તેકેં અઠવાડે પ્વા રૂજ વર્યો વો સે જાધ અચીંધે નરેસજે પગથી મથે સુધી ધુબ વિછટી વિઇ.

 • નિંઢો વો તડેં પપ્પાજો ચાગલો વો

 • ઘરમેં ઘણે વેરા ભેણે કે ઇ સતાપીધો વો તડેં ઇનજી મા કોકિલા કુતા તડેજી ડુંગટીસે મારીંધી વિઇ ને પિંઢ પપ્પામેં ઘાલાંધો વો.

 • પપ્પા પિંઢજો પરો ગિનધે મા કે ચોંધાવા તું પ કુરો કોકી હિકડ઼ે ને હિકડ઼ે પુતરકે ડુંગટી સે પીટિયેંતી તડેં મા છટકીને ચોંધી વિઇ અંઇ જ મુંજો નરુ…મુંજો નરુ કર્યોતા સે ફાટીને ધુવાણે વ્યો આય

 • પપ્પાજે હટતે ઇ જડેં વિઞે તડેં પપ્પા ઇનકે કાજુ ભધામું ખાધે લા ડીંધાવા ને પોય પિંઢ વટ વેરાયને પાડ઼ા સિખાઇધા વા સે ઊંઠે સુધી મોંયે કરાયો વો ઇતરે અજ પિંઢ હિસાબજો મસીન વાપરે વિગર મોંએ ફટાફટ હિસાબ કરે ગિનેતો સે ઇન ભેરા કમ કંધલકે નવાઇ લગેતી.

 • મેડ઼ેમેં પિંઢજે કંધતે વેરાય પપ્પા કોઠે વેંધા વા તડેં પિંઢ પપ્પાજી કારી ટુપી લાયને પિંઢ પેરીંધો વો તડેં પપ્પા ભલામણ કંધાવા છોરા હેઠ મ ફિગાઇજ નિકાં મેલી થિઇ વેંધી

 • ઇનકે નમોનિયા થ્યો વો તડેં મમ્મી કે સુતે લા હલાય પિંઢ વિછાણ વટ વિઇ અધ અધ કલાકે તાવ માપિંધા ત્રે રાત જાગ્યા વા.

 • ગોલ કારી ભખમલજી ભરતવારી ટુપીજી પિંઢ જીધ કેંવે તડે ઇ મુંભઇનું મઙાય ડિનો વો

 • ડિયારીજો પપ્પા મિણીકે નઇ લુગડ઼ેજી જોડ ગિની ડિંધા વા પ પિંઢ હિકડ઼ી નિવગલી રખલ જોડી પેરીંધા વા ન પોય પાછી ધોબી વટા ધુરાય ને પાછી સાંવચેને રખધા વા.

 • હિકડ઼ી ડીયારીજો ફટાકડેજી લંમી લુમ હથમેં જલે ફોડે લા વેંધે હિકડ઼ો તિણખો હથતે પ્યો ઇતરે બરધી લુમ ઘા કંધે ને છાબમેં રખલ મિણી ફટાકડેમેં આગ લગી પિઇ વિઇ

 • સાતમી પાસ કે પ્વા સિમલા ભણે લા વિઞણું આય તેં લા પિંઢ ભુખ હડતાલ કેં વે આખર માડ઼ુએ વસ ધુકાન છડે પપ્પા સિમલામેં ડાખલ કેણ કોઠે વ્યા વા

 • સિમલામેં ભણધે ઇન ફટફટિયેજી માંગણી કેં ને પપ્પા ગિની ડિનો ઉડાં મિણી વટ કોમ્પ્યુટર વો સે ડિસી કોમ્પ્યુટરજી માંગણી કેં ને સે પપ્પા ગિની ડિનો

 • ઇનજી કિતરી ખોટી જીધુ પપ્પા પુરી ક્યોં વોં

·         પપ્પા ઇનજી મિણી ભેણે કે ખાસો ડાજો ડિઇને પેણયોં વો.કોલેજ પુરી થીધે પપ્પા ભેરો રે જી ભધલી પિંઢજે જીધી સ્વભાવજે કારણ અમધાવાધમેં નોકરી સીકારે. ઉડાં ઇનકે મારિયાસે પ્રેમ થિઇ વ્યો ને ઇનકે પેણેજી જીધજો પેલી વાર સીકાર ન થીધે ઘર છડેને હલ્યો વ્યો ને પો મારિયાજે લારોલાર અમેરિકા પુજી વ્યો ઉડાં મારિયા ઇનકે ફારગતી ડીને પ ઇનજે ધોસ્તાર તપન જે આસરે ઠરીઠામ થ્યો નિકાં જેલમેં વિઠેજો વારો આયો હોત અજ ઇ ભમધે ભુત વારેજી હેકલો રેતો

·         પિંઢ કિડાં આય તેંજી જાણ અજ ડીં તંઇ ઘરે ન કેંવે

·         કચ્છ અચેજી ઘણે ઇચ્છા થીંધી વિઇ પ કુરો મોં ખણીને વિઞે ઇ વિચાર અચિંધે મંઢે વારે વેં

                  ‘હિકડ઼ી ભુલ ત માલક પ માફ કરે ને તેમેં પાંજા માઇતર…જ સચે મનસે માફી મઙો ત ખિલધે સિકારે માફ કરે છડિયેં…”અનુપ ચેં વે સે જાધ અચિંધે નરેસ નક્કી કેં ક ગમેતીં પિંઢ કચ્છ વિઞી પપ્પાજી માફી મઙી ગિનધોસે ઇં નિક્કી થીંધે ઇ સુમી ર્યો.સવારજો ઇનજી અખ ખુલઇ તડેં અઞા મિડ઼ે નિંઢરમેં વા.“આઉં કચ્છ વિઞા તો” ઇં ચાર સબડ હિકડ઼ી ચિઠ્ઠીતે લખી ને જીમેજી ટેબલ મથે રખલ પાણીજે જગ નીચે રખી પિંઢજે રૂમતે આયો.

         પિંઢજે હિડાંજે ખાતે મિંજા ખ પુરતી ખરીધી કરે બાકીજા પૈસા પિંઢજે સિમલાજે ખાતેમેં પૈસા હલાયણ વ્યો તડેં બેન્ક ઓફ બરોડા વારા ગિરીનભાઇ ઇનકે ડ્રાફ ખણી વિઞને ઉડાં એન.આર.આઇ. ખાતો ખોલાય ને પૈસા રખેજી સલા કરે ડ્રાફ્ટ કઢી ડિનો.          

               એરપોર્ટ તે આયો ત જેટ એરવેઝજી પેલી મુંભઇ વેંધલ વિમાનજી ટિકીટ ગિની મિંજારા આયો.મુંભઇ ઉતરી કચ્છ વેંધી ગાડીમેં વિઠો ને સ્ટેસનતા છકડો જલે ઇનમેં સામાન વિજી હટ વટ છકડો ઉભો રખેં.હટમેં ઘિરાકી બોરી વિઇ તેંજી વિચમેં પપ્પાજા પગ જલે ગિડ઼ે.ઠામુકી હી ગાલ થીંધે નિરંજનભાઇ ચમક્યા.

“કેર અંઇયે બચ્ચા…?”મથેતે હથફેરે ખભે મિંજા જલેને નરેસકે ઊભો કંધે પુછ્યો

“આઉં આંજો અભાગિયો નરૂ…”ચિઇ નિરંજનભાઇકે બખ વિજી ઉચાર વિજી નરેસ રૂઇ પ્યો.

“માટ કર…પુતર માટ કર…”

“પ્લીઝ પપ્પા મુંકે માફ કર્યો આઉં ભાટકી વ્યો વોસે હાણે આંકે છડેને આઉં કિડાં પ નંઇ વિઞા…મુંકે માફ કર્યો..”હાથ જોડ કંધે નરેસ કિરગિર્યો

‘હલ ઘરે હલ…તું હિડાં વેં તડેં પ મુંજો નરૂ વેં ને અજ પ ઇજ નરૂ અંઇયે.વે તેંસે કુરો થ્યો માડ઼ુ આય ભુલ કરે…અડ઼ે જાધવજી હીં છકડો પાંજે ઘરે ખણી વિઞ..”ચિઇ નિરંજનભાઇ ફ્રીઝ મિંજા થધે પાણીજી બોટલ ખોલે ને નરેસકે પાણી પિરાયોં   

         ધુકાન માડ઼ુકે સોંપે નરેસ ને નિરંજનભાઇ ઘરે આયા.કોકિલા રસોડેમેં વિઇ,ખુણમેં રખલ કુતા તડ઼ેજી ડુંગટી ખણી નરેશ કોકિલાજા પગ જલે ગિડ઼ે

“મમ્મી તોજે અભાગિયે નરૂ કે માફ કર…”ચિઇ ડુંગટી ડિધે ચેં

“ખપે ત ચાર ડુંગટીયું ઠકા કરે ગિન આઉં ઉફ નંઇ કરિયાં પ તોજે હિન અભાગિયે  ને માગ ભટકેલ નરૂકે માફ કર…માફ કર”

‘ઉથી ઊભો થી માગ ભુલલ પાછો અચે તેંકે વાટ ભુલલ ન ચોવાજે પુતર….”ચિઇ ભીજલ અખિયેં પુતરકે બખ વિજધે કોકિલા ચેં

       ભેગી રખલ ભાની મિંજા હિકડ઼ો કવર કઢી નિરંજનભાઇકે ડીંધે બખ વિજી નરૂ ચેં     

  ‘હેપ્પી ફાધર્સડે પપ્પા.’

૨૫-૧૦-૨૦૧૫

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: