ફારગતી

order

ફારગતી

       રોજ સિભુજો છ વગે જોગાસન લા વેંધલ મધુકરજી અખ ખુલઇ તડેં સામલી ભિત મથે રખલ ઘડ઼િયાલમેં સાડા અઠ વગા વા.ઇ ડીસી ઇનકે નવાઇ લગી.હીં ત છ મથે પંજ મિનીટું થીએ ત મયુરી ઇનકે જરૂર ઉથિયારે અજ કીં ન ઉથિયારેં ઇન ગાલજો જભાભ ગિનણ પલંગતા ઉતરધે મધુકર સડારે “મયુરી….”

        કીં જભાભ નં મિલધે ઇ રસોડેમેં વ્યો,ઉડાંનું ગેસ્ટરૂમમેં,સ્ટોર રૂમમેં મથલે માડ઼જે બોંય રૂમમેં, આગાસીમેં ઇ સજે ઘરમેં ફિરી ફિરકો મારે પો વંઢેમેં આયો પ મયુરી કિડાં પ નં ડિસાણી ઇતરે મધુકરકે નવાઇ લગી હિતરી સૌતરી ઇ કિડાં વિઇ હુંધી..? ઇન મોબાઇલ ખણી મયુરીજા નિમર લગાય ત ઘરમેંથી ઘંટી વજધી સુજે મેં આવઇ ત સટ કઢી મધુકર ઘરમેં આયો ત સોફેજી મુરજી ટિપાઇતે મયુરીજે મોબાઇલ નીચે હિકડ઼ી ચબરકીમેં બ સબડ લિખલ “આઉં વિઞાતી” હથ લગા.કિડાં વિઇ હુંધી…?

        મધુકર બ ત્રે ઠેકાણે મયુરી હુઇ સગે ઇન અંદાઝસે ફોન કરે આડ કતરી રીતે મયુરી ઉડાં આવઇ આય ક નં એડ઼ી પુછા કેં પ ફોગટ વિઇ.આખર કટાડ઼ી નાયણીમેં વિઞી નિતનીમ પતાંય.રોજ મયુરી કાફી ભનાયને પિરાઇંધી વિઇ ઇતરે પિંઢઇ ભનાયને પીધેજો મન ન થ્યો ઇતરે સ્ટોરતે વિઞણ બારા નિકર્યો.

         સ્ટોરતે અચી કાફી મસીન મિંજા હિકડ઼ો કોપ કાફી કઢે પ મયુરીજી પ્રેમસે ભનાયલી કાફી જેડ઼ો સવાડ હાફિસજી કાફીમ્યાંનું કિડાંથી અચે? પ તોંય પી ગિડ઼ે.કમમેં ચિત ચોટો નતે.મયુરી હીં કુલા કેં ઇન સવાલજી ઘુમરી વધુ ને વધુ વડી થીંધી વિઇ.હેડ઼ો અગિયા કડેં ભન્યો ન વો, ઇતરે બોરો મુંજી પ્યો.હિન હાલતમેં ન કરે ને નારાયણને ધંધેજો કો ખોટો નિર્ણય ગિનાજી વિઞે ત હીન પરડેસમેં જામેલે ધંધેમેં અરથ જો અનરથ થિઇ પે ઇતરે છેટે રોણું ખાસો સમજી…

“હલ્લો…ધિનકર પ્લીઝ કમ ઇન…” ઇન્ટર કોમ તે પિંઢજે હથ નીચેજે માડ઼ુકે સડારે

“ગુડ મોર્નિન્ગ સર….”ધિનકર અચીને ચેં

 “ હેર આઉં ફ્લેટ તે વિઞાતો કધાચ બ ત્રે ડી આઉં સ્ટોરતે નિઇ અચાં ત…”

“ઇટ’સ ઓકે સર આઇ વિલ ટેઇક કેર…..એની પ્રોબ્લેમ સર….કેન આઇ હેલ્પ યુ…?’

‘ના…એડ઼ો કીં નાય આઇ વિલ મેનેજ….’ચિઇ મધુકર સ્ટોરમિંજા બાર આયો

           પાણીમિંજા બાર અચલ મછલી વારેજી તડફડાટમેં ઇન બ ડીં ગુધારે.મયુરીજો કબાટ ખોલેં ઇ ખાલી વો હમકુલ ઇ મિડ઼ે ખણી વિઇ હુઇ.નિકા કધાચ ડાયરી ક એડ઼ો કેં હથ અચે ત…પ ઇ આસ નિકામી વિઇ.ત્રે ડીં સિભુજો ઇન કાફીજો કોપ ટિપોયતે રખી સવારજો છાપો ખણે લા બાયણો ખોલે ત છાપે ભેરો હિકડ઼ો કવર હથ લગો.

              જાટપાટા બાયણો ઢકે સોફે તે વિઇને ધુબધે હથે કવર મિંજા કાગરિયા બાર કઢે ઇ ફારગતીજા કાગરિયા વા.ફારગતી લા કારણમેં મત મતાંતર લિખલ વો મધુકર ઘડીભર કાગરિયા નેરે ર્યો.બ ડીં મોર જ ઇનીજે લગન કે હિકડ઼ો વરે પુરો થ્યો વો તેંજી પાર્ટી ઇની બોરે પ્રેમસે ઉજવ્યોં વો.મત મતાંતર ગોતણ ઇ સજે વરેજા પના ફેરે લા મંઢાણો પ હી ત ઘાજી ગંજીમેં સુઇ ગોતે જેડ઼ો કપરો કમ વો.

       કાગરિયા અઞા ઇનજે હથમેં જ વા તિડાં મોબાઇલજી ઘંટી વગી ઇન “હલ્લો… ચેં ત સામેથી મયુરી જો અવાઝ સુજેમેં આયો “કાગરિયા મિલી વ્યા…?”

“મયુ હી મિડ઼ે કુરો આય…? તું કિડાં અંઇયે…? મુંકે તોકે મિલણું આય…”

“અજ સનિવાર આય સોમવારજો મુંજો વકીલ તોજી સઇ થેલા કાગરિયા ગિનણ અચિંધો જ સ્‍ઇ નઇ થીએ ત મંગડ઼વારજો પોલીસકે મુંજી લાસ કો પ ઝાડ મથે લટકધી લજધી ને પોલીસ લાસજો કબજો ગિનધી તડેં ઇનકે મુંજો લખલ કાગર મિલધો જેમેં લખલ હુંધો ક લગન થે પ્વા અસોસાર મિલધે માનસિક ત્રાસજે લીધે કટાડ઼ી મું હી પગલો ભર્યો આય ને ઇન લા મુંજો વર મધુકર ચિકસી જભાભધાર આય…”ને પો સામેથી ફોન કટ થિઇ વ્યો.

           મધુકરકે જીન નિમર તા ફોન આયો વો તેં મથે ફોન લગાયજી કોસીસ કેં પ ઇ ભંધ વો મતલબ મયુરીજી ગોત કેણી નિકામી વિઇ.કાગરિયા બાજુમેં રખી ઇન કાફીજો કોપ મોં તે મંઢે ને તકડ઼મેં ઢુક ભરે લા વેંધે ચપ બર્યા સે કાફી છિલકાણી ને ગાઉન તે પિઇ

“મધુ એડ઼ી સે કેડ઼ી તકડ઼ આય જુકો ફુંકે ને પીંધે ભુલી તો વિઞે…”મયુરીજા સબડ ઇનજે કનમેં વગા ઇન હિડા હુડાં લોણા તાણ કેં પો પિંઢજી મુર્ખાઇ તે પિંઢ જ ખિલ્યો.

નિતનીમ મિંજા ફારગ થિઇ નાયણી મિંજા બાર આયો તડેં પલંગ મથે રોજ પેરેજા કપડા રખલવેં તા સે ન ડિસાણા ઇતરે પિંઢકે ચેં

“મીસ્ટર મધુકર હાણે જાત મેનતજી ટેવ વિજો….”પોય થ્યો ક કપડા પેરેને કિડાં બાર વિઞણું આય? ઇતરે ટુવાલજો પેરલ ગાઉનમેં વિઇને સિગરેટ પેટાય હિકડ઼ી વડી તિક ડિઇને ધું જો ગોટો બાર કઢે ત મયુરીજા સબડ કનમેં વગા

‘મધુ તોકે કિતરી વાર ચ્યો આય સિગરેટ પીણી વે ત બાલ્કનીમેં વિઞ હિડાં સિગરેટ પુરી થે પ્વા ધુંવાણેજી વાસ અસોસાર રૂમમેં ઘુમરી ખેંધી વેતી….”ઇતરે સોફે મિંજા ઊભો થિઇ ઇ બાલ્કનીમેં વ્યો પો સિગરેટ પટ તે ફિગાય પગસે ચિચરેં.બાલ્કનીમેં લટકાયેલ નેતરજે ઝુલેમેં વિઇને ઇ ઝુલ્યો તે ને જુના ડીં જાધ કેણ લગો. પિંઢજો કો સગો વાલો ત વો નં.ઇ ભણી ગુણી ગિડ઼ે પો થોડ઼ો વખતજ પપ્પા જીરા વા પો હી સ્ટોર ઇનકે સોંપેને સરગાપુરીજી વાટ જલ્યાં.

    હિકડ઼ો ડી સ્ટોરમેં ખરીધી લા અચલ જોડલે ભેરી ધેકલી જેડ઼ી ને કાલો કાલો બોલધી ધી ડિસીને ઇનકે મનમેં થ્યો ક પિંઢજી પ ઘરવારી વે પિંઢજા પ વિયા વેં.ઇનજી ત્રે ખણ જેડલું વિઇયું સે લગન વિગર ઇન ભેરી રે લા તૈયાર હુઇયું પ વિયા ઇ ત પપજડ઼ આય.ઉન ડીં થી ઇનજી ભેચેની વધી વિઇ.હિકડ઼ો ડી ઇનજે હથ નીચે કમ કંધલ ધિનકર પુછેં

 “સર….ઇફ યુ ડોન્ટ માઇન્ડ હિકડ઼ો સવાલ પુછા…?”

‘યા….’

‘છેલ્લા બે-ત્રે ડીંથી અંઇ અપસેટ લાગો તા એની થિન્ગ રોન્ગ…?”

“ના એડ઼ો કેં નાય….”મધુકર ઉડાઉ જભાભ વારે

          હિકડ઼ો ડીં ઇનજે સ્ટોરતે કોક મુંભઇ સમાચાર છાપો ભુલી વ્યો વો.ઇન ઉપાડેને પના ફિરાય ત મુંભઇમેં હિકડ઼ો સ્વયંવર થે વારો વો તેંજા સમાચાર વાંચે. આયોજકજો સિરનામું ને મોબાઇલ નિમરજી નોંધ કરે ઇન આયોજકકે ફોન કેં ને પિંઢજી ઉમેધવારી મંઢાય.

“હલ્લો…ધિનકર પ્લીઝ કમ ઇન…” ઇન્ટર કોમતે પિંઢજે હથ નીચે કમ કંધલકે સડાય

‘યસ સર…..’

“આઉં કાલજી ફ્લાઇટમેં ઇન્ડિયા વિઞાતો કધાચ બ ત્રે અઠવાડ઼ા લગધા ત…..”

 ‘ડોન્ટ વરી સર આઇ વીલ મેનેજ….’

‘હિકડ઼ો કમ કજ જેની કે ફોન કરે મધધ લા સડાય ગિનજ’

‘ઓ.કે. એની થિઇન્ગ એલ્સ….?’

‘નો થેન્કસ…’

        બે ડીં મુંભઇજી વાટ જલેં.પંજ છ કન્યા નેરે પ્વા ઇની સાથે ગાલ બોલ કે પ્વા ઇન જેડ઼ે જ વિચારજી ને ઇન જેડ઼ીજ સિખીન ને હેકલી રોંધી મયુરીકે ઇન પસંધ કેં.લગન થિઇ વ્યા પો બોંય સજો ઇન્ડિયા ફિર્યા ને ભવીસમેં કધાચ પરડેસ વિઞેજો થીએ ત ઇન હિસાબે મયુરીજી તૈયાર રખલ પાસપોર્ટ સે ઇ મધુકર ભેરી અમેરિકા અચી વિઇ ને ઇન ભેરી સ્ટોરમેં જોડાઇ વિઇ.

          ઉડાં વસંધે ગુજરાતી જીકીં સાસ્કૃતિક કાર્યક્રમ કંધાવા ઇનમેં બોંય પ્રેમસે ભાગ ગિનધા વા.પિંઢકે પસંધ અચે સે ફિલ્મું નેરીંધા વા.પિંઢજી પસંધગીજી વાનગિયું ભનાય ખેંધા વા ને આતવારજો અચુક લમેં સુધી ગાડી હકલેને વેંધાવા ઇં સુખમેં ડીં વ્યાતે.હિકડ઼ો ડી મધુકર ચેં હાણે પાંજે ઘરે ઘોડિયો બધાજે એડ઼ી ગોઠવણ કિઇ ખપે.ત મયુરી ચેં મુંજી પ ઇ જ ઇચ્છા આય ચિઇ ઇ કેડ઼ી ખુસ ખુસાલ થિઇ વિઇ…?પો ઇનમેં મત મતાંતર કિડાં આયો…?

        સનિવાર સજો ઇન જ વિચારમેં વ્યો.મરજીવે વારેંજી અતીત જે ધરિયામેં ઘચ ખણ ટુબિયું ડિને પ્વા કીં હથ ન લાગો.આતવારજો હંમેસજી આધત વિઇ સે લમે સુધી વિઞણ ગાડી બાર કઢે પ મયુરી વિગર…?’ ઇન પાછી ગાડી રખીને ગેરેજજો સટર ભંધ કેં

       રાતજો ઇનકે સોણું લધો ક સવારજો ઘુમણ વિઞેજે રસ્તેજે હિકડ઼ે ઝાડજી ડારખીતે મયુરીજી લાસ લટકધી ડીઠે,ત હેબતાઇને મુઠિયું વારેને ઇ ભજધો વો ને પ્વા પોલીસજી ગાડીજી સાયરન સુણાણીતે. ઇનકે ઠસ લગીને ઇ છણી પ્યો ત કોલરમિંજા જલે ને હિકડ઼ે કારે ઇન્સ્પેકટર ઇનકે ઊભો કેં ઇન કારે ઇન્સપેક્ટરજી લાલ ધૂમ અખિયું નેરે ઇ હેબત ખાઇ વ્યો ને ઇનજી અખ ખુલી વિઇ તડેં ઇ પટ તે પ્યો વો.

         ઉડાંનુ ઊભો થિઇ એ નાયણીમેં વ્યો.સવારજા સાડા પંજ થ્યા વા.પિંઢકે જ ઇન ચેં મધુકર કારણ ગમે સે વે પ જીન મયુરી ઇનકે હિતરો પ્રેમ ડિને તેંકે સઈ કરે વિગરજા કાગરિયા ડિઇને આત્મ હત્યા લા મજબુર ન જ કરાજે… ચિઇ અઞા ટિપોયતે રખલ ફારગતીજે કાગરિયે મથે સઇ કરે કવરમેં વિધે પો નિરાંતજો સા ખણી જોગાસન લા વિઇ ર્યો.

        મયુરી ચેં વે તીં સોમવારજો ૯ વગે ઇનજો વકીલ ફારગતીજા કાગરિયા ખણે લા આયો.હિકડ઼ી ફરજ પુરી કંધો વે તીં મધુકર ઇનકે કવર સોંપે ડિને.ઘડીભર વિચાર આયો ક ઇનકે પુછી નેરિયાં ક મયુરી કિડાં આય પ પોય થ્યો ક સચો જભાભ નિઇ મિલે ઇતરે મઢે વારે.ઘરમેં અચી પિંઢ જડેં વાંઢો વો તી ફરીથી રે લા ભેઠ બંધે ને સ્ટોર તે આયો તડે ધિનકર ચેં

“સર ત્રે ડીં થ્યા મેડમ સ્ટોરતે નાય આયા એનીથિન્ગ રોંગ…?”

“હાણે અચિંધી પ ન ફરગેટ ઇટ”

-૦-

    બ ડીં પ્વા ફારગતીજે કાગર મથે કોરટ તરફથી મિલલ મંજુરી વારે કાગરિયેંજી હિકડ઼ી નકલ મધુકર કે મિલઇ તેં ભેરો હિકડ઼ો કવર વો.મધુકર બોરી ઉકોંઢસે કવર ખોલે ઇ મયુરીજો લિખલ કાગતર વો

મધુકર

     મુંકે ફારગતી લા મધધ કે તે લા આભાર.કુરો કારણ સર મું ફારગતી ગિડ઼ી ઇ સવાલ તોજે મગજમેં ગુમરી ખેંધો હુંધો ત ઇનજો ખુલાસો કેણું ઇ તોજી હિકડ઼ે વખતજી ઘરવારી તરિકે મુંજી ફરજ સમજી ચાંતી. પાંજી વિચમેં કોય મત મતાંતર નં વો તીં મુંજી આતમહત્યાજે કાગરમે લખેલ વોત એડ઼ો કો માનસિક ત્રાસ પ તું મુંકે નાય ડિને પ જ હી જીયણ અગિયા હલ્યો વોત ત મુંકે માનસિક ત્રાસ જરૂર થે વારો વો.

       પાંજે હિકડ઼ે વરે જે ઘરવાસમેં આઉં જડેં ભરાભર તૈયાર થીંધી હુઇસે તડેં તું મુંકે અચુક “બ્યુટી ક્વીન” ચોંધો વે,પ ઇ સબડ કિતરો પોકલ વો ઇનજી જાણ પાંજે લગનજી તારીખજી ડેનલ પાર્ટી પુરી થે પ્વા પિઇ જડેં તોજે ભાઇબંધે ભેરો વિઇ બ્યુટી કવીન મેરલીન મનરોજી ગાલ કંધે તું જીકીં ચે વે (તું ત નસેમેં ધુત વે તોકે જાધ પ નિઇ વે) ક બ્યુટીક્વીન થિઇ ત કુરો થ્યો આખર ત ઇનકે માડ઼્જી નીચે….ચિઇ ભાઇબંધે સામે અખ મારે તું જુકો નફટાઇસે ખિલ્યો વે સે ડિસી સુણી આઉં હચમચી વિઇસે.હિન ખલક ત બ જેણાં હંમેસા સચો કુછેતા હિકડ઼ો ત માસુમ બચ્ચો ને બ્યો જુકો નસેમેં ધૂત વે તોજે મનમેં મું લા કરે કુરો ભાવ આય ઇ ખબર પે પ્વા તો ભેરો રોણું ને તોજે સામે અચણું મું લા કરે અસક્ય હુંધે મુંકે લગો ક પાંકે ફારગતી ગિની ગિનણી ખપે ઇતરે હી માગ જલ્યો આય.મુંજી ગોત કેણી ફોગટ આય

અલવિદા

મયુરી

(પુરી) ૨૬-૧૦-૨૦૧૫

 

 

 

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: