ડપ લગેતો

scared

 

ડપ લગેતો

ધિલજા તાર ન જુણકાય ડપ લગેતો

બોરો ઉર્યા તું મ અચ ડપ લગેતો

મુંકે તું લિકાય છડ તોજી બીં બાંઇયે મેં

કોક કરે તો ઘા ડપ  લગેતો

ન નેરણી વે કડેં પિંઢજી જાત કે

ડિયો બરેતો સે વિસાય ડપ લગેતો

સતાપે લા આવઇ આય ખલક સજી

વધારેમેં તું નં સતાપ ડપ લગેતો

ધરા ત અંઇયા આઉં ઉત જ ફકત રોણ ડેં

ખોધ મ તું કો વાય ડપ લગેતો

નંઇયે મુકામતેં તું ક નંઇયે મંજીલ તે

ઉન વાટતે તું મુકે મ હાલય ડપ લગેતો

ધિલમેં ઘર કરેવ્યો અંઇયે તું ક ધ્રા તોજો

મેડ઼ વે ક કુમેડ઼ વે ડપ લગેતો

રાંધ બોરી ખાનધાની સે રમાતી આઉં

જડેં અચે તોજો ડા ડપ લગેતો

કચ્છી ભાવાનું વાદ –પ્રભુલાલ ટાટારીઆ

“ધુફારી” ૨૩-૧૦-૨૦૧૫

બીક લાગે છે

ના દિલના તાર ઝણઝણાવ બીક લાગે છે

નજીક તું બહુ ના આવ બીક લાગે છે

મને છુપાવી લે તું તારી બે ય બાહોમાં

કરી રહ્યું છે કોઇ ઘાવ બીક લાગે છે

ન જોવી હોય છે ક્યારેક જાત પોતાની

દીવો બળે છે તે બુઝાવ બીક લાગે છે

સતાવવાને માટે આવ્યું છે જગત આખું

વધુમાં તું ય નહીં સતાવ બીક લાગે છે

જમીન પર છું હું ને ત્યાં જ માત્ર રહેવા દે

બનાવ નહીં તું કોઇ વાવ બીક લાગે છે

નથી મુકામ પર કે તું નથી જ મંઝિલ પર

એ માર્ગ પર તું ન ચલાવ બીક લાગે છે

હ્રદયમાં ઘર કરી ગયો છે તું કે ડર તારો

બનાવ હો કે અણબનાવ બીક લાગે છે

રમતમાં ખુબ ખાનદાનીથી રમું છું હું

ને જ્યારે આવે તારો દાવ બીક લાગે છે

-સ્નેહા પટેલ

૧૧-૧૦-૨૦૧૫

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: