સુખ ડુખ

c

સુખ ડુખ

સુખને ડુખ બોંય અઇ ધોસ્તાર,

માડ઼ુજે જીયણજા ઇ અંઇ આધાર

હિકડ઼ો વિઞે સડા બ્યો હાજર વે,

એડ઼ો પ ઇનીમેં થ્યો આય કરાર

હીં નેર્યો ત બીંજા ભાગ પ સરખા,

ઇનીમેં ભાગજી કીં પ નાય તકરાર

સિયારે સિજ સુખ સંઉ ટૂંકો પ્યો લગે,

ડુખ લગે કર ખણી ઉભો વે વણજાર

માડ઼ુજો જીયણ ત ઇંજ હલધો હલેતો,

કડેંક ઇ ઘરમેં વે કડેંક ઇ ઘરનું બાર

સુખ સિપરી સંઉ ઇ મિઠો લગે પ્યો

ડુખ કુંભારજાજો ડેપ્યો  કીં અણસાર

ફુલતે માંક વિઠીવે એડ઼ા થઇને રોજા

‘ધુફારી’ચે આંજો ધન થીંધો અવતાર

૦૯-૧૨-૨૦૧૫

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: