સે’ર (૬)

inkpot

સે’ર (૬)

તુરંગમેં અભકે છિબે લા વ્યાસી;                                                        

‘ધુફારી’ નેરે હેઠ નીસેણી નં વિઇ

ઘર બુવારે ને અંઇ સાફ ક્યાં,                                                         

‘ધુફારી’ પુછે ધિલજી બુવારી કિડાં?

ચોંધા ત ધતરાસ થિઇ વેબો,                                                           

ચોજા ઇનકે નં વાટજે ‘ધુફારી’ વાટ તા

જરકલી જલે કિઇ મોથ માર્યા,                                                         

‘ધુફારી’ ચેં સૂરા જલે વતાયો કાગડો                                                         ૦૩-૦૨-૨૦૧૫

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: