મીં

mee

 “મીં”

લાલો ચેતો વાલેકે ભા,હીં કી થિઇ પ્યો ભલા?

આસાઢ વ્યો ને સરાણ અધવચ,મીં કીં રિઇ વ્યો વલા?

મીં મિનીસટર થિઇ વ્યો પાંજો,હાણે મુંજા વલા;

નરભધાજી ગાલ સુણીચેં,આઉં અંઇયા કાં અલા.

થીએ ચુંટણી અચે મિનીસટર,લરી લરી થીં ગિલા;

પતે ચુંટણી ખુડસી મિલધે,પરજા કે ડીંએ ખલા.

વડર ખણીને જોજનાજા,ફેરા કરિએ ઇ ઠલા;

ગજણજા ભાસણ વીજ વચનજી,વરસે ઇનજી બલા.

સતી કાઠતે જોર ચડ઼ે નં,વસે જોર કીં ભલા?

જોર “ધુફારી” જલે જ ઇનકે,ભજધો કચ્છનું વલા.

૩૦/૦૭/૧૯૯૦

(કચ્છમિત્ર તા.૧૪/૦૮/૧૯૯૦ પ્રકાશિત)

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: