Archive for જાન્યુઆરી, 2016

ડપજો ઓછાઇયો

જાન્યુઆરી 31, 2016

dap

જિત નજર ફિરધી ઉત ઓછાઇયો આય ડપ જો

નોખા ડિસાજે રૂપ નિત ઓછાઇયો આય ડપ જો

અભ સુધી નાલો ગજે ઇનજી મજા વેતી અલગ;

(more…)

Advertisements

ધફનાઇ વિઞાતો

જાન્યુઆરી 28, 2016

kabhar

ધફનાઇ વિઞાતો                                   દફનાઇ રહ્યો છું.

સામે નાય કોય ને સરમાજાતો;              સામે નથી કોઈ અને શરમાઈ રહ્યો છું,
આઉં પિંઢ મુકેં પિંઢકે ડિસાજાતો              હું પોતે મને પોતાને દેખાઈ રહ્યો છું.

હી મુંજો ખુલાસેજે ટેવવારો ડાચો;           આ મારો ખુલાસાઓથી ટેવાયેલો ચહેરો,
ચુપ રાંતો ત લગેતો સોં ખ્યાંતો              ચૂપ રહું છું તો લાગે છે કસમ ખાઈ રહ્યો છું.

હિક્યાર મું ફુલે સામે ડેખાડ઼ો ક્યો વો         એક વાર મેં ફૂલો સમો દેખાવ કર્યો’તો,
ઇનજી અસર આય ક આઉં કરમાંજાતો    આ એની અસર છે કે હું કરમાઈ રહ્યો છું.

(more…)

કતર કરી વિઞેતા

જાન્યુઆરી 25, 2016

katar

રાતો રાત હિડાં પાટિયા ફિરી વિઞેતા;

રાતો રાત ઘણે સિરનામા ફિરી વિઞેતા

ગોંજી સેવા લા ચિઇને ચારો ભેરો કરિંતા;

(more…)

સિપરી

જાન્યુઆરી 23, 2016

MUMMA

સિપરીકે સંભારે વિગર નિંધર કિડાં અચેતી;

સિપરી સંભરી અચે પો નિંધર કિડાં અચેતી

કેડ઼ી હીં આય પપજડ મન ત માકુડ઼ી આય;

ગુડ઼જે ગંઢે વારેજી જાધું તાણે હિડાં અચેતી

(more…)

બાડ઼ા ને બુઢ્ઢા (૨)

જાન્યુઆરી 21, 2016

dado

(છેલ્લી ટપાલસે અગિયા)

‘સે કુરો રમલા તોકે સવારજે પોરમેં ફુરસધ મિલી વિઇ….હલ્યો વે વે’ચિઇ વિનોધ રસોડેમેં વિઞી પાણી ભરે આયો.

‘સે કુરો તું પાણી ભરે આવે ઘરમેં કોય નાય…?’રમણ લોણાતાણ કંધે પુછે

‘ઇલા ભજાર વિઇ આય ને સુરિયો હોફિસ વ્યો આય ચાય ભનાઇયા નં….?’

‘ઇ મોડ઼ે પો થીધો હિક્યાર હિડાં મું વટ વે ને મુંજી ગાલ ધ્યાનસે સુણ’રમણ વિનોધજો હથ જલે વ્યારીંધે ચેં

‘હાં…હી વિઠોસે બોલ….’અખિયું સની ને કન ચુસ્સા કંધે વિનોધચેં

‘નેર વિનીયા મુંકે જલેભી વરેજી ગોલ ગોલ ગાલિયું કંધે નતી અચે ઇતરે….’  

(more…)

કવિત (૪)

જાન્યુઆરી 19, 2016

કલમ અને કિતાબ

 

ચંધરજો મોં જડેં રાહુ કેં કારો,

ડિઠે સિજ ઇનજો ચડીવ્યો પારો;

“ધુફારી”ચેં છડ ઇ કંધો અનેડ઼ાઇ,

રાહુ ખિલી ચેં ઇનજો અચિંધો વારો

૦૬-૧૨-૨૦૧૫

(more…)

બાડ઼ા ને બુઢ્ઢા

જાન્યુઆરી 17, 2016

dado

            અજ સેકન્ડ ઇનિન્ગ ક્લબકે ૨૫ વરે પુરા થીંધે રજત જયંતીજો જલસો પતે પ્વા નાસ્તા પાણી કરેને બ ધોસ્તાર રમણ ને વિનોધ સામ સામે વિઇને ગાલાઇધા વા તડેં વિનોધજે મોબાઇલજી ઘંટી વગી

‘હાં…બોલ સુરિયા…’

‘………’

‘ભલે વાંધો નાય આઉં મુંજી રીતે પુજી વેંધોસે’

‘કુરો થ્યો વિનીયા……’

‘મુંજો પુતર મુંકે કોઠે લા અચે વારો વો સે જરા બે કમમેં ફસજી વ્યો ઇતરે મુંકે કોઠણ નિઇ અચી સગે સે ચે લા ફોન કેં વેં’

અડ઼ે,,વાંધો નાય મુંજો પુતર મુંકે કોઠે લા અચે વારો આય ત તોકે ઘરે પુજાય ડીંધાસી’

  હી ગાલ હલઇતે તિન ટાણે જ કમલ અચી ચેં               (more…)

સે’ર (૭)

જાન્યુઆરી 15, 2016

inkpot

‘ધુફારી’ ભગાસો ખેંધે ભૂધ ન ભરજે,

થુક ગિડ઼કાઇધે ન ઉઞ મિટે

(more…)

રત સડારેં રતકે (૩)

જાન્યુઆરી 13, 2016

drop

(છેલ્લી ટપાલથી આવિયા)

હિકડ઼ો ડીં માનવંતી વિક્રાંત ભેરી પિંઢજી કુડ઼ડેવી એકવીરાજે ડરસણ લા લોનાવલા વિઇ હુઇ. ડરસણ કરે પાછા વરધે ઇ એકવીરા મિંધરજી સીડીએં મથાનું ગુડથલિયો ખાઇ ને છણઇ ને ઢકરજી વિઇ.

વિક્રાંત ઇનકે એમ્બ્યુલન્સમેં લોનાવલાથી પુના કોઠે વ્યો.ઇસ્પટાલમેં ડાખલ ક્યોં.ઉડાં મીણી જાતજી તપાસ કે પ્વા ઉડાંજો ડાગધર ચેં ક હી ન્યુરોલોજીજો કેસ આય ઇતરે સરખી સારવાર લા ઇનકે ત્રિવેધી ઇસ્પટાલમેં ડાખલ કર્યો.

         હિકડ઼ે અઠવાડ઼ેજે ઇલાજ પ્વા માનવંતી ભાનમેં આવઇ.લિખવાર ભાનમેં અચે પ્વા પુછે પિંઢ કેર આય ને ઇનકે હિડાં કુલા ડાખલ કેમેં આવઇ આય ને પો હિડાહુડાં લોણાતાણ કરે ને પાછી ઢકરજી વિઇ તે.

          બ અઠવાડ઼ેજે ઇલાજ પ્વા માનવંતી કિંક ઠામેં આવઇ ત વિક્રાંત ઇનજે મુંભઇજે ધોસ્તાર ડાગધરસે  સ’લા કરે પ્વા હોસ્પિટલજે ડાગધરકે પુછે ક ધરધીકે મુંભઇ કોઠે વિઞાજે ઇં આય ક નં ત 

 

(more…)

સે’ર (૬)

જાન્યુઆરી 11, 2016

inkpot

અપાકે વટાણાંસી ઇનીજી ભેણી હેઠ,                                                           

ઇજ વો વઙ ‘ધુફારી’ જો કુરો?

-o0o-

(more…)