રત સાડરેં રતકે

drop

                માલવિકાકે છેલ્લા ચાર ડીંથી સતરડખણા થિઇતે.આખર ઇનજી પાર્લરતે અચિંધલ ડો.નિહારિકાજે ધવાખાનેતે ઇ પેટસે આય ક નં તેંજો રિપોર્ટ કરાયલા વિઇ.સિંજા ટાણે ઇનકે રિપોર્ટ મિલ્યો તેંસે નિક્કી થઇ વ્યો ક, ઇ પેટસે આય ઇ વાંચેને ઇ ખુશખુશાલ થિઇ વિઇ.પિંઢજી ગાડી ચાલુ કરે ઇન શ્રીકાંતકે કોલ કેં ને મોબાઇલ સ્પીકર તે રખીને મોબાઇલ હોલ્ડરમેં રખેં. બ ઘંટી વગી ત શ્રીકાંતજો અવાઝ સુજેમેં આયો

હલ્લોહાં બોલ માલુ..”

કિડાં અંઇયે તું…..?”

બોમ્બે સેન્ટ્રલ રાજધાની એકસપ્રેસમેં ધિલ્લી વિઞાતોબોલ

ડબ્બેજા નિંમર કિતરા અંઇ…?’માલવિકા કાંડા ઘડીયાલમેં નેરિંધે પુછે

કો…?

        માલવિકા કીં જભાભ વારે વિગર મોબાઇલ ભંધ કરે છડેં.વખત ખરાખરીજો વો.ટાણેસર ઠેસણતે પુજાંધો ક કીં ઇ વડો સવાલ વો. ઇનમેં હરૂભરૂ ગાલ થિઇ સગે ઇતરો વખત હુંધો ક કીં….? માલવિકા ગાડી રસ્તેજી બાજુમેં ઊભી રખી હિકડ઼ી ચિઠ્ઠીમેં લિખે

શ્રીકાંત

તોજે પ્રેમજો ફુલ મુંજે પેટમેં ફાલેતો,હાણે પાંકે ટાણેસર વિંયા કરે ગિનણાં ખપે

માલવિકા

         ચિઠ્ઠીજી ચાર ઘડ઼ીવારે પર્સમેં રખી ગાડી ચાલુ કેં ને પ્લેટફારમતે પુગી તડેં ગાડી છેલ્લી સીટી મારે રવાના થઇતે.માલવિકાસે થેલ અધુરી ગાલતા શ્રીકાંતકે લગો ક રખે ઇ ઇનકે મિલણ ઠેસણતે અચે.ઇ ડબ્બેજે ધરવાજે વટ ઊભી ગાડ઼ધીમેં માલવિકા લા લોણાતાણ કેંતે.ઇન ડિઠે ક ગાડીજી લારોલાર ધોડધી માલવિકા શ્રીકાંતજે હથમેં ઉ ચિઠ્ઠી ડિઇ ઉડાં જ ઊભી રિઇ હથ કન વટે રખી ફોન કરીજ એડ઼ો ઇસારો કેં.શ્રીકાંત પિંઢજી સીટતે અચી ઉ ચિઠ્ઠી વાંચે બોરો રાજીયાણું થ્યો.

         હલો હરૂભરૂ ગાલ ન થિઇ ત કીં નં શ્રીકાંતકે જીકી ચોણું વો સે ત ચોવાઇ વ્યો નં…? એડ઼ી હૈયા ધારણસે માલવિકા ઠેસણ બારા અચી ગાડી પિંઢજે બ્યુટિપાર્લર કોરા વારે.લગભગ કલાક વાર પ્વા મોબાઇલમેં મિસકોલ આયો ત ઇન વોટ્સઅપ ચાલુ કેં

“માલુ ખરેખર બોરી રાજીપેજી ગાલ આય”

“વખત ખરાખરીજો વો ઇતરે તોકે ઇન રીતે ચ્યો,મનજી મુરાધ ત એડ઼ી વિઇ ક તોકે બખ વિજી તોજે કનમેં હી સમાચાર ડીણાં વા’’

‘મુંજો ધિલ્લી વિઞેજો મોરઇ નિક્કી થેલ વો ઇતરે વ્યોસે મનમેં ત થ્યો મિડ઼ે છઢારે ને તો વટ ધોડ઼ી અચા પ….”

‘આઉં તોજે મનમેં થીધલ ઉથલ-પાથલ સમજી સગાતી…હાણે પાછો કડેં અચે વારો અંઇયે..?

‘અઠવાડ઼ે પ્વા જોકે મુંકે ત મન થીએ તો ચાર ડીંએ જ ભજી અચા…”

‘બોરે લાગણીજી નયમેં તણાજેજી જરૂર નાય ને જીકી નીક્કી થ્યો આય સે તોજી ખોટી ઉતાવડ઼સે ફિટી ન પે તેંજો ખાસ ધિયાન રખજ’

‘માલુ…માલુ…”

 “ગુડ નાઇટ હાણે સુમી રો…”ચિઇ માલવિકા મુરકીને મોબાઇલ સ્વીચ ઓફ કરે વિધે.

             શ્રીકાંત હિકડ઼ો સુજાક ફોટોગ્રાફર વો.ઇનજે ગિનલ ઘણે ફોટેજો પ્રધર્સન ધિલ્લીજી લા-પ્લાઝા ગોલ્ડન હોટલજે હોલમેં રખેમેં આયો વો.ઇનજા હી સમરી જેડ઼ી ચકોર અખસે ડિઠલ ને વિજજે જબકારે જીતરી જડપસે ગિનલ ફોટા નેરે હી અલગ થલગ રીતતે નેરીંધલ આફરીન થિઇ વ્યાતે.તેમેં ઢ્રેસિન્ગ ટેબલજે બાજોઠતે વિઇ કનમેં એરિન્ગ પેરીધલ છોરીજો ફોટો અજભ વો.ઢ્રેસિન્ગ ટેબલજે બાજોઠતે વિઠલ છોરીજો આરીસેમેં પોંધો ઓછાઇયો ને ઇનજો પિંઢજો ફોટોજે સલાડ઼ ડિસી ગણે ઇ ફોટો વિકાંધો ગિનણ તૈયાર થ્યા તે પ શ્રીકાંત મુરકીને ચોંધો વો સોરી નોટ ફોર સેલ.

             હિકડ઼ે લગનસરેમેં કન્યાકે સણગારે લા અચલ છબી ચિક્સ બ્યુટિપાર્લરજી માલકણ માલવિકાજો ઇ ફોટો વો સે શ્રીકાંત કુલા વિકણે લા તૈયાર થિએ…? ઇન ફોટેજે કારણ ત ઇનજે સોણેજી સિપરી માલવિકા ઇનકે મિલઇ વિઇ.મુંભઇજી હિકડ઼ી ફિલમ કંપની ફોટોગ્રાફી હરિફાઇ રખે વે તેં લા પેલી વાર શ્રીકાંત હી ફોટો હલાય વેં.તેંકે પેલે ઇનામ જી ટ્રોફી ને રૂપિયા એકાવન હજારજો ચેક મિલ્યો વો.બે ડીં છાપેજી ટોક ઓફ ધ ટાઉન કોલમમેં ઇ ફોટો છપાણું,સે માલવિકાજે હથ નીચે કમ કંધલ સ્નેહા છાપેજી કોપી માલવિકા સામે રખે તડેં ઇનકે થિઇ.

         પિંઢજો ફોટો છાપેમેં નેરેને માલવિકા રાજીયાણી થિઇ પ ઇનજો નાં વટાયસે શ્રીકાંતજી વાહ વાહ થિઇ ઇન કારણ ઇનજી કમાન છટકઇ ઇતરે પિંઢજી ગાડીમેં વિઇને શ્રીકાંતજે શ્રી સ્ટુડિયો તે આવઇ.તિન ટાણે શ્રીકાંત કોકજે લગનજો આલબંબ ભનાયમેં મુંજલ વો ઇનજે કોમ્પ્યુટર વટ છાપો પછાડ઼ે માલવિકા પુછે 

‘મી.શ્રીકાંત હી કુરો આય..? મુંજી રજા વિગર મુંજો ફોટો છાપેમેં કીં ડિના…?’

‘નેર્યો મેડમ માલવિકા હી મુંજી ફોટોગ્રાફી કલાજો નમુનો આય,તેંમેં આંજો હુણું ઇ જોગાનુજોગ આય ઇનમેં અઇ ન વો ત બિઇ કો પ છોકરી હુઇ સગે.હિન ફોટેસે આંજે મનકે સંતાપ ડિનેજો મુંજો કોય ભધ ઇરાધો ન વો.આંકે જ ઇં જ લગધો વે ત હિન ફોટેજે લીધે મુંકે મિલલ હી ટ્રોફી ને હી એકાવન હજારજો ચેક આઉં ડન તરિકે ડિને સિવા બ્યો કીં કરે સગા ઇં નંઇયા’ચઇ ખાને મિંજા કઢલ ચેક ને ટ્રોફી માલવિકા સામેંઇ કેં.માલવિકા લિખવાર ઇન બોંય ચીજે સામે નેરે પો મુરકીને ચેં

“ના ઇનજી કીં જરૂર નાય”માલવિકા વિઙણ પગ ભરે ત શ્રીકાંત ચેં

‘મેડમ અંઇ પેલી વાર મુંજે સ્ટુડિયેતે આયા અયો ત હિકડ઼ો કોપ ચાય પાં ભેરી પીયું ત…?’

‘ભલે…”ચિઇ માલવિકા શ્રીકાંત સામે રખલ ખુડસીતે વિઠી.હી ઇનીજી પેલી ઓડ઼ખાનજી મિઠી સંભાર વિઇ.

    બીં જો ધંધો એડ઼ો વો કર કમખો ને ગવન ઇં ચિઇ સગાજે.બોંય અવાર નવાર ભેરા થિઇ વેંધાવા પોય કડેક ભેરી સરભત પીંયે ક કડેંક બુફેમેં ભેરા થિઇ ભેરા જીમે ને ગાલિયું કરિયેં.હિક્યાર હોટલજી લિફ્ટમેં બોંય ભેરા ફસજી વ્યા.અંધારેમેં માલવિકા બોરી ડપજી વિઇ,કુરો કેણું તેંજી પપજડ઼મેં વિઇ પ માલકજી મેરભાનીસે લિફ્ટ ચાલુ થિઇ વિઇ તડેં ઇન ઉજારેમેં ડિઠે ઇ જિન ખુણેમેં ઉભી વિઇ ભરાભર ઇનજે સામલે ખુણેમેં શ્રીકાંત અધભ ભીડ઼ેને ઉભો વો.ઇ ડિસધે ઇનકે શ્રીકાંતતે માન થ્યો ક બ્યો કોક વો ત હિન અંધારેજો લાભ ગિની કીં પ કરે સગે….વિચાર ખંખેરે ઇ લિફ્ટ મિંજા બાર આવઇ 

            બઇયાર હિકડ઼ે લગન સરેજો સમારંભ પતધે માલવિકા પિંઢજી ગાડી કઢણ પાર્કિન્ગમેં આવઇ ભરોભર તિન ટાણે જ લાઇટ વિઇ હાણે હિન અંધારેમેં ગાડી ગોતણી કીં…?માલવિકા તકડ઼મેં પિઢજો મોબાઇલ ગાડીમેં જ ભુલી વિઇ ઇતરે જજી મુંજાણી.અચાનક મોબાઇલજી બેટરીજે ઉજારેમેં પિંઢજી ગાડી ગોતીંધો શ્રીકાંત આયો.બેટરીજે ઉજારેમેં ઇન માલવિકાકે ડિઠે

‘કીં ગાલ થિઇ મેડમ કેડ઼ી મુંજ આય…?’

આઉં મુંજો મોબાઇલ ગાડીમેં જ ભુલી વિઇસે ઇતરે ગાડી ગોતણ…”

“અડ઼ે…..કીં વાંધો નાય હલો પાં ગોતિયું…અંઇ આંજી ગાડી કિન ડિસમેં રખ્યા વાં…?”

“અં…એ ને હુન કોરા…”આંગરસે ડેખાડ઼ે માલવિકા ચેં

    બેટરીજો ઉજારો ઉન કોરા થીંધે માલવિકાકે પિંઢજી ગાડી ડિસાણી ઇતરે સંતોસજો સા ખણધે ઇન ગાડીજો ધરવાજો ખોલે શ્રીકાંતકે ચેં “થેન્કસ” 

 “યુ આર વેલકમ…”ચિઇ શ્રીકાંત બેટરીજે ઉજારે પિંઢજી ગાડી કોરા વર્યો તિન ટાણે જ પાર્કિન્ગજી લાઇટ ચાલુ થિઇ વિઇ.હી બ્યો અનુબવ વો જડેં શ્રીકાંત અંધારેજો કો ગેરલાભ ન ગિડ઼ે.તિન ટાણે માલવિકા પિંઢકે જ મનો મન ચેં ‘માલુ હી નર જીવનસાથી તરિકે ખોટો નાય”

(વધુ અગલી પોસ્ટમેં)

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: