રત સડારેં રતકે (૨)

drop

 

(છેલ્લે અંકથી ચાલુ)

       શ્રીકાંત હિડાંનું વ્યો તે પ્વા પંજ ડી રિઇને માલવિકાકે મિસ કોલકેં.માલવિકા ગિરાકકે અઞા ખુડસીમેં વ્યારેજ વે ઇતરે સ્નેહાકે કમ સોંપે પિંઢજી કેબીનમેં અચી વોટસ અપ ચાલુ કેં

‘માલુ કીં અંઇયે તું…?’

‘તોજે જ ફોનજી વાટ ન્યારઇતે..’

‘ત સામેથી ફોન કો નં કે…?’

‘તું કેડ઼ીખર કેડ઼ે કમમેં મુંજલ વેં ઇતરે તોકે હેરાન કેણું ઠીક ન લગો…’

‘ભરાભર…હિડાંજો કમ પુરો થિઇવ્યો આય.હિન પ્રધર્સનમેં હિકડ઼ે અમેરિકન જી ને મુંજી ભાઇબંધી જામી વિઇ. ઇનકે મુંજા ફોટા બોરા મનઠાર લગા ને મુંજી કલા ઇનકે બોરી સુઠી લગી.ઇ મુંકે પિંઢ ભેરો કમ કરે લા અમેરિકા અચ એડ઼ો ઇજન પ ડિને આય.ઇન સિમલાજા બોરા વખાણ સુંય આય ને ઇન્ગલીસમેં ડબ થેલ ઘચ ખણ ફિલમું પ નેરે આય, ઇતરે ઇ ચે તો મું ભેરો હલ પાં સિમલા ફિરી અચું,ઇતરે બ ડીં રિઇને પાછો અચિંધોસે પો પા પેટ ભરેને ગાલિયું કંધાસી.’

‘આઉં તોજી ઉકોંઢીને વાટ નેરીંધીસે…’

‘સિમલા વિઞણ ગાડી નોંધાઇ વિઇસે અચી વિઇ આય…બાય…’

‘બાય…તોજો ધ્યાન રખજ’

‘તું પ તોજો ને પાંજે અચિંધલજો ધ્યાન રખજ…’શ્રીકાંત ઇ સબડ ટાઇપ ત કેં પ વિઞેજી તકડ઼મેં સેન્ડ જી ભધલી ડિલીટ બટન ધબજી વ્યો.

          શ્રીકાંત પિંઢજે અમેરિકન ધોસ્તાર ઇયાન પીટરસનસે ગાલિયું કંધે સિમલા કોરા વ્યો તે.પીટરસન ત બોરો જ રાજીયાણું વો.સિમલા ગામનું ઉર્યા આયા તડેં ગજણ વડે સડારે ગજઇ ને વિજ સટ ડિને ને રસ્તેમેં ડુંગરતા હિકડ઼ી વડી બરફજી પાટ ગાડી મથે પિઇ ને ઇનજે ધક્કેસે ગાડી રસ્તેજે બે કોરાજી ખાઇમેં છણઇ ને મથા બરફજે કરેંજો મીં પ્યો ને મિણી કોરા બરફજી ચાધર ઢકાઇ વિઇ.ઇન ગાલજા સમાચાર ટી.વી.મથે આયા તડેં હી ભના નજરો નજર નેરિંધલ ચ્યોં ક,ખાઇમેં જુકો ગાડી છણઇસે પોલીસજા ડિનલ નંમર વારી ભાડુતી ગાડી વિઇ.    

        હિન કોરા હિકડ઼ો મેણોં થિઇ વ્યો શ્રીકાંતજો કોય પત્તો ન વો.સ્ટુડિયેમેં શ્રીકાંતજે હથ નીચે કમ કંધલ વિક્રાંતકે શ્રીકાંત દિલ્લી વ્યો આય ઇતરી જ ખબર વિઇ.શ્રીકાંતજી મા માનવંતી ઇનજે ધોસ્તારે વટ તપાસ કેં પ કોય ચોક્કસ ખબર નં પિઇ.હિકડ઼ો ડી ઇનીકે ચાવડી મિંજા ફોન આયો ક શ્રીકાંતજો થધસે જકડ઼ાઇવેલ મડ઼ો ઇનીકે સિમલાથી અચેલ મિલ્યો આય જુકો ગાંધી હોસ્પિટલજે મડ઼ાઘરમેં પ્યો આય ત મડ઼ેજી ઓડ઼્ખ કરે કબજો ગીની ગિનણ અચી વિઞણું.માનવંતી મડ઼ાઘરમેં પુગી ને ભીજલ અખિયેં નિડ઼ીમેં જામલ ડચુરેસે મડ઼ેજી ઓડ઼ખકેં ત વિક્રાંત ભાઇબંધ ધોસ્તારને સગે સમધીકે શ્રીકાંતજે મોતજા સમાચાર ડિઇ અવલમંજલ પુજાયજી વ્યવસ્થા કેં.

      માલવિકાકે બે ડીં છાપેમેં શ્રીકાંતજો હિકડ઼ી ગોજારી ઘટનામેં થેલ મોતજા સમાચાર થ્યા કારણ ક, શ્રીકાંત ને માલવિકાજે પ્રેમ પ્રકરણજી કેંકે પ ખબર નં વિઇ.માલવિકા ત શ્રીકાંતજે મોતજા સમાચાર સુણી હેબત ખાઇ ડપજી વિઇ.પિંઢજે પેટમેં જુકો જીવ વો તેંજો કુરો કેણું..?બ ડીં ગુમસુમ રિઇ ને ત્રે ડી ઇન મા વિમડ઼ાકે મિડ઼ે પેટ છુટી ગાલ કરે છડે.વિમડ઼ા પિંઢજી ભેણ આનંધીકે ચેં

‘હલ અનુ પાં શ્રીકાંતજી મા કે ખબર કરીયું ક,માલુજે પેટમેં શ્રીકાંતજો ટાબર આય ત ઇ માલુ કે નોં સમજી સિકારે ગિને’

‘ચરઇ ત નાય થિઇ રિઇયેં…? હિકડ઼ો ત ઉનજો પુતર ગુજારે વિઞેજો ડુખ તેં મથે પાં ચોં ક માલુજે પેટમેં શ્રીકાંતજો ટાબર આય ત તું કુરો સમજેતી ઇ સિકારે ગિનધી..?રામ ભજો ચોંધી કોકજો પાપ મુંજે પુતરજો નાં ગિની અસાંજે કિપારમેં ઠોકે લાય આયા અયો…?’

‘ત કુરો કંધાસી….?’વિમડ઼ા પુછે

‘ગભ ફિગાય વિજોં…’આનંધી ચેં

‘હાય રામ….ના ભલા ઇ પાપ મુંથી નિઇ થિએ…’

‘ત હિકડ઼ો કમ કર હાલઘડ઼ી ત તું માલુકે કોઠેને પાંજે વતન કચ્છ હલઇ વિઞ. ઉડાં પાંજો ઘર આય સે ખોલેને રોજા ને ટાબર ત્રે વરેજો થીએ પો પાછા મુંભઇ અચી વેજા તાં સુધી આઉં નયો ઘર ગોતે રખાતી’

આનંધી ચેં તી મા ને ધી કેંકે પ કીં ચે વિગર કચ્છ હલ્યા વ્યા.

-oo૦oo-

         શ્રીકાંતજે મડ઼ે ભેગી ઇનજી જિકી જણસુ હુઇયુ સે પ પોલીસ માનવંતી કે સોંપે વે.હિકડ઼ો ડી પોલીસ વટા મિલલ જીણસ ભેરી શ્રીકાંતજી પૈસેજી પાકિટ નેરીંધે ઇન મિંજા માલવિકાજી શ્રીકાંતકે લિખલ ચિઠ્ઠી મિલઇ સે વાંચે ઇ બોરી રાજીયાણી થિઇ ક મુંજો પુતર ત હલ્યો વ્યો પ મુંકે પિંઢજો વારસધાર ડિઇ વ્યો.કેર આયહી માલવિકા….?

        ઇન વિક્રાંતકે ચિઇને માલવિકાજી ગોત કરેજો ચાલુ કે,તડેં ખબર પિઇ ક, છબી ચિકસ બ્યુટી પાર્લરજી માલકણ માલવિકા વિઇ.ઇ બ્યુટી પાર્લર ત ભંધ આય,હી ધમધોકાર હલધલ હી બ્યુટી પાર્લર ઓચિંતો કીં ભંધ થિઇ વ્યો સે માલવિકાજે હથ નીચે કમ કંધલ સ્નેહાકે ક બે કોયકે ખબર નં હુઇ.સ્નેહા વટા માલવિકાજે ઘરજો સિરનામું ગિની વિક્રાંત ઊડાં તપાસકેં તો માલવિકા ને ઇનજી મા કિડાંક હલ્યા વ્યા અંઇ એડ઼ો પાડોસી ચ્યોં.માનવંતીકે ઇ સમજાઇ વ્યો ક,કુંવારી મા ભનલ માલવિકાજી આડોસ પાડોસમેં નિંધા થિએ તેનું મોંધ મા ને ધી ગામ છડે વ્યા વા.માનવંતી જીતરી ઉ ચિઠ્ઠી વાંચે રાજીયાણી થિઇ વિઇ તે કનાં સબાલી ઉડાસી ઇનકે ઘેરે ગિડ઼ે.શ્રીકાંત ને માલવિકાજે પ્રેમજી કોયકે પ અણસાર ન વો અડ઼ે..ઇનજે હથ નીચે કમ કંધલ વિક્રાંત પ હિન ગાલનું અજાણ વો.માનવંતી જીન રીતે તપાસજા ઘોડા ધોડાયવે તેં મથા ઇતરો ત સમજાઇ વ્યો.

-oo૦oo-

       કચ્છ અચીને માલવિકા વખત વેંધે પુતરકે જનમ ડિને.વિમડ઼ા માડેવ જે પુજારી ને જ્યોતિસાચાર્ય રઘુનાથ વટા કુંઢલી મંઢાયને નાં વિધો ધેવાંગ.ટાબર ધેવાંગ મા જે ખોરે મિંજા નાનીજે ખોરેમેં ઇં રમધે વડો થીણ મંઢાણું.નિસાડ઼મેં નાં મંઢાયો ધેવાંગ શ્રીકાંત ત્રિવેધી.ઇન્ગલીસ માધ્યમમેં ઇન બારો ચોપડ઼ી પાસ કેં પો પાછી મુંભઇજી વાટ જલ્યા પ વિમડ઼ાજી ભેણ સલા ડિને ક,મુંભઇજી કોલેજમેં નાં મંઢાય કના પુનાજો ભણતર ખાસો તું ઉડાં વિઞ. 

        વખત નય વારેંજી ગુધરધો વ્યો.ધેવાંગ ન્યુરોલોજીસ્ટ ડાગધર થ્યો ને હિકડ઼ે પ્રાઇવેટ ધવાખાનેમેં ડાકટરજે હથ નીચે કમ કરેજો ચાલુ કેં.ત્રે વરે ઇન કમ કેં ત ઇનજો વડો ડાગધર ઇનજે કમગિરીસે બોરો રાજીયાણું થ્યો.ત્ર્યો વરે પુરો થીધે હિકડ઼ો ડીં માલવિકા ધેવાંગજે વડે ડાગધર પરાંજપેકે મિલઇ ને પુછી સ’લા ગિડ઼ે ક ધેવાંગકે પિંઢજો ધવાખાનો ખોલણું આય ત ઇ હેકલો ઇ હલાય સગે ઇં આય ક નં…?ને ડાગધર પરાંજપેજી સલાહ સે ધેવાંગ પિંઢજો ધવાખાનો ચાલુ કેં.

(વધુ બિઇ ટપાલમેં) 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: