કવિત (૪)

કલમ અને કિતાબ

 

ચંધરજો મોં જડેં રાહુ કેં કારો,

ડિઠે સિજ ઇનજો ચડીવ્યો પારો;

“ધુફારી”ચેં છડ ઇ કંધો અનેડ઼ાઇ,

રાહુ ખિલી ચેં ઇનજો અચિંધો વારો

૦૬-૧૨-૨૦૧૫

જીયણજી હિન મુસીભતેજી કેંકે ડિયાં રાવ,

કેંજો વિઞી હથ જાલિયાં કેંજી જલિયા બાંઉ;

મુસીભતેજી હિન પોઠજી ચાલ આય કુઢંગી,

‘ધુફારી’ જેડ઼ો હલે ઉગોંણો ઇ વિઞેતી વાંઉ

૧૪/૧૨/૨૦૧૫

સિયારે જી થધજે વાસરે સે ડંભ લગેતો,

ઉનારે જી લુખજે વાસરે સે ડંભ લગેતો;

“ધુફારી”ચેં માડ઼ુકે સિંભાજે કીં પ નતો.

વરસારેજી વાછંઢ અચિંધે પ ડંભ લગેતો

૦૬-૦૧-૨૦૧૬

 

 

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: