કતર કરી વિઞેતા

katar

રાતો રાત હિડાં પાટિયા ફિરી વિઞેતા;

રાતો રાત ઘણે સિરનામા ફિરી વિઞેતા

ગોંજી સેવા લા ચિઇને ચારો ભેરો કરિંતા;

ગોંજે નાલેજો ઇ ચારો પિંઢ ચરી વિઞેતા

ઝુંપડા હટાયો ને ગરિભ લા ઘર ભનાયોં;

ખીરમેં જીં ખન ગરે તીં ઘર ગરી વિઞેતા

હિકડ઼ા રસ્તા ભનાય ને વડા માન ખટેતા;

ગટર પાણીજી લેન વિજે લા ઝોરી વિઞેતા

સેરીમેં ઉજારો કરી બો એડ઼ી ગાલ થિયેતી;

સોભા જેડ઼ા વિજજા થંભ ઊભા કરી વિઞેતા

હથમેં બુવારે વારા ફોટા છાપેમેં છાપે લા;

હારે કરે પિંઢ કચરો સફાઇ કરી વિઞેતા

નજર જીત ફેરિંધા ઉત ડિસધા હી કુટણપા;

‘ધુફારી’ચે લાગ સારે ઇ કતર કરી વિઞેતા

૨૪-૦૧-૨૦૧૬

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: