ધફનાઇ વિઞાતો

kabhar

ધફનાઇ વિઞાતો                                   દફનાઇ રહ્યો છું.

સામે નાય કોય ને સરમાજાતો;              સામે નથી કોઈ અને શરમાઈ રહ્યો છું,
આઉં પિંઢ મુકેં પિંઢકે ડિસાજાતો              હું પોતે મને પોતાને દેખાઈ રહ્યો છું.

હી મુંજો ખુલાસેજે ટેવવારો ડાચો;           આ મારો ખુલાસાઓથી ટેવાયેલો ચહેરો,
ચુપ રાંતો ત લગેતો સોં ખ્યાંતો              ચૂપ રહું છું તો લાગે છે કસમ ખાઈ રહ્યો છું.

હિક્યાર મું ફુલે સામે ડેખાડ઼ો ક્યો વો         એક વાર મેં ફૂલો સમો દેખાવ કર્યો’તો,
ઇનજી અસર આય ક આઉં કરમાંજાતો    આ એની અસર છે કે હું કરમાઈ રહ્યો છું.

કાલ હુંઇયે જ જરા આઉં ખિલ્યોવોસે;         ગઈ કાલે અમસ્તા જ હું થોડુંક હસ્યો’તો,
અજ ઇ વિચાર અચિંધેં ડપજી વિઞાતો        આજે એ વિચાર આવતાં ગભરાઈ રહ્યો છું.

તોજે સાંયે હાણે માડ઼ુ મુંકે પ નિરખિંયેતા;      તારા લીધે લોકો હવે નીરખે છે મને પણ,
કાગર અંઇયા નિપટ કોરો ને વાંચાજાતો       કાગળ છું હું કોરો અને વંચાઈ રહ્યો છું.

મુંજી કોય પ હાણે ચર્ચા નતાં કરિયેં;              મારા વિશે કોઈ હવે ચર્ચા નથી કરતું,
કિતરી સેલાઇસે વગોવાઇ વિઞાતોઆ            કેવી સિફતથી હું વગોવાઈ રહ્યો છું.

“ધુફારી”ચોણું આય સૈફકે ચિઇ નતો સગે        કહેવું છે પણ ‘સૈફ’ અને કહી નથી શકતો,
સબડજી આય ભિતેંમેં ધફનાઇ વિઞાતો            શબ્દોની છે દીવાલ ને દફનાઈ રહ્યો છું.

– ‘સૈફ’ પાલનપુરી                                        – ‘સૈફ’ પાલનપુરી

(કચ્છી ભાવાનુંવાદ પ્રભુલાલ ટાટારીઆ

“ધુફારી”;

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: