Archive for ફેબ્રુવારી, 2016

બેત (૪)

ફેબ્રુવારી 29, 2016

kalam

અજ કીં થીએ ત કર્યો નિકાં કંધાસી કાલ;

એડ઼ો હંમેશા ચિઇ કરેને ફટાયો અંઇ ગાલઃ

(more…)

Advertisements

ચીણિયા બેર વેં’તા

ફેબ્રુવારી 28, 2016

ber

નેરણ વિઞો ત માડ઼ુ માડ઼ુમેં ફેર વેં’તા;

કોક મિઠા સકર કોક ખારા ઝેર વેં’તા

(more…)

ઇતરે લજા નતો

ફેબ્રુવારી 27, 2016

dhurbin

કેંજા કારા તર નાય ચોરાયા ઇતરે ધિરજા નતો;

જમાર સજી ગચ ડંભ લગા અંઇ ઇતરે ડજા નતો

એડ઼ી ચોવક ચોવાજેતી ક ખાલી ચણો વાગે ઘણો;

(more…)

ડેઢ ડાવ

ફેબ્રુવારી 13, 2016

man-playing-puzzle_~itf329013

       સવારજો રાજાકેણજે પોરમેં અઙણજે તુલસી કિયારી ડિયો રખી કાંતા પાછી વરઇ ત કુતાડિયા ખોલે અચલ ઝવેર ચેં‘જયસી કરસન’

‘જયસી કરસન હલઇ ઝવી…’ચિઇ કાંતા ઘરમે આવઇ ને સોફે તે વેંધે ચે ‘વે…સે કુરો ગણે ડિંયે ડિસાણીએ કિત વિઇયે હેડા મિડ઼ે ડીં…’

‘અડ઼ે…કુરો ગાલ કરિયાં મુજી સસ હેડી મિડ઼ે માંધી વિઇ તોય મુંજી જેઠાણી મુંકે નં સડારે નં કીં સમાચાર ડીને ચો વેલી…હી ત ભલો થીએ ભુલાભા જો ઇની મુંકે સમાચાર ડિના તોજી સસ હેડી માંધી આય તોકે ખબર આય ક નં…ને સાંજીજી બસ ઝલે જેતપુર વિઇસે’

(more…)

લાલો 

ફેબ્રુવારી 11, 2016

cry

ફાગણજી જ પુનમ થિઇ,ઇન પુનમજી સવાર પિઇ;

કેસુડેજી ચટણી થિઇ,રંગબેરંગી હોરી થિઇ.

કિતેક ઉડ્યા રંગ ગુલાલ,કિતેક પિચકારી કેં ચાલ;

કઇકજા થ્યા હાલ હવાલ,કઇક ક્યોનો અખીયું લાલ. 

લાલો લીલામી વ્યો ભચી,ખેતેજી નજરે વ્યો અચી;

(more…)

સે’ર (૮)

ફેબ્રુવારી 8, 2016

કલમ અને કિતાબ

રાતરાણીજા ફુલ ઉઘડ઼્યા તિત ભમરો અચી પુગો

રાતરાણી પુછે ભમરેકે કો અજ રાતપાલી આય?

-૦-

(more…)

બ્યો કમ કેડ઼ો કાનુડા

ફેબ્રુવારી 6, 2016

KANUDO

(રાગઃ મૈં દેખું જીસ ઓર સખીરી… …)

તું નિવરો પ્યો મુરલી વજાઇયેં.બ્યો કમ કેડ઼ો કાનુડા(૨)

પિંઢજે મ્વાડ઼ે ગોંયુ ચરેંત્યું,સંજા થીંધે પાછી વરેંત્યું;

પિંઢ પિંઢજે ખૂંટે બંધાજી(૨),ખીર ડીએંત્યું રૂપાડ઼ા  

(more…)

વિઠ્ઠલવાડી

ફેબ્રુવારી 4, 2016

IMG_20160127_100712

        મડઇમેં તરાવારે નાકે ઉર્યા લખમીનારાણ મંધરજી ભરાભર સામે હિકડ઼ી જુની ઇમારત જુકો લગભગ સૈકે પેલા મડઇજા પ્રખર જ્યોતિસાચાર્ય ઠાકરડાસ મીસર બંધાયો વો ને ઇનીજે નાલેસે મીસર ભુવન નાંસે જાણિતી હુઇ સે ધરા ધુબધે છણી પિઇ.

         હી ઇમારત છણી પિઇ તેનું મોંધ ઇનજા કઇક નાં સંસ્કાર થ્યા.પેલો નાં વો મીસર ભુવન પોય ઉડાં ગોપાલ ટોકીઝ ભનઇ ઇતરે ગોપાલ ટોકીઝ નાં સે નંઇ ઓરખાણ મિલઇ.તિન ટાણે મડઇમેં ત્રે ટોકીઝું હલંની વિઇયું.(૧)લક્ષ્મી ટોકીઝ (જુનો નાં મોડર્ન ટોકીઝ તેનું મોંધ કલાપી ટોકીઝ) (૨)મયુર ટોકીઝ જુકો લોવાણા માજન વાડીમેં ચાલુ હુઇ.(૩)ગોપાલ ટોકીઝ મીસર ભુવનમેં વખત વેંધે ગોપાલ ટોકીઝ ને મયુર ટોકીઝ ભંધ થિઇ વિઇ.

(more…)

પેલી નજર

ફેબ્રુવારી 2, 2016

eye


(રાગઃએક પેગ હો જાય તો ઘર ચલે જાના…..)

પેલી નજર નેરીંધે,ને ચિઇ ડીયાં કીં આય;
ગાલ ઇ તોજી સચી,ક માલ ગાલમેં નાય

પેલી નજર
ત્રુજા ડેડા સોભે,રંગ રૂપમેં ન્યારા (૨)
કોઠીંભેનું કેડ઼ા,રૂડ઼ા ને રૂપારા (૨)
ચક વિજી ચખીંધે,થુ થુ કરે ફિગાય

(more…)