વિઠ્ઠલવાડી

IMG_20160127_100712

        મડઇમેં તરાવારે નાકે ઉર્યા લખમીનારાણ મંધરજી ભરાભર સામે હિકડ઼ી જુની ઇમારત જુકો લગભગ સૈકે પેલા મડઇજા પ્રખર જ્યોતિસાચાર્ય ઠાકરડાસ મીસર બંધાયો વો ને ઇનીજે નાલેસે મીસર ભુવન નાંસે જાણિતી હુઇ સે ધરા ધુબધે છણી પિઇ.

         હી ઇમારત છણી પિઇ તેનું મોંધ ઇનજા કઇક નાં સંસ્કાર થ્યા.પેલો નાં વો મીસર ભુવન પોય ઉડાં ગોપાલ ટોકીઝ ભનઇ ઇતરે ગોપાલ ટોકીઝ નાં સે નંઇ ઓરખાણ મિલઇ.તિન ટાણે મડઇમેં ત્રે ટોકીઝું હલંની વિઇયું.(૧)લક્ષ્મી ટોકીઝ (જુનો નાં મોડર્ન ટોકીઝ તેનું મોંધ કલાપી ટોકીઝ) (૨)મયુર ટોકીઝ જુકો લોવાણા માજન વાડીમેં ચાલુ હુઇ.(૩)ગોપાલ ટોકીઝ મીસર ભુવનમેં વખત વેંધે ગોપાલ ટોકીઝ ને મયુર ટોકીઝ ભંધ થિઇ વિઇ.

      ઇન પ્વા લગભગ સઠજે ડાયકેમેં ઇનમેં ખાધી ગ્રામોઉધોગ વારા અંબર પરિશ્રમાલય ચાલુ ક્યોં. ઇં અંબર પરિશ્રમાલય ઇનજો નયો નાં વો. સાધારણ ઘરજી બાઇયેકે ઇજ્જતી માની મિલે રે ઇન ઇરાધે ખાધી ગ્રામોઉધોગ હી અંબર પરિશ્રમાલય ચાલુ કેં વેં જેજાં કરતા હરતા વા શ્રી છગનભાઇ.ઇન પરિશ્રમાલયમેં ત્રક મથે બ્રાઉન પેપર વીટે અંબર ચરખે લા બાબીનું કીં ભનાયણી,પાટલી નાંસે ઓરખાંધી બ ફૂટ લંમી ત્રે ઇંચ પોડ઼ી હિકડ઼ી પેટીમેં કપા રખીને તેંકે ઢકણસે ધાબે કપાજો પટો કીં ભાનયણું,ઇ કપાજે પટે મ્યાંનું  હિકડ઼ી બેલડી નાંજે હથે હલધે મસીનસે પુણી કીં ભનાયણી ને ઇ પુણી હથસે હલધે અંબર ચરખે તે ચડાયને સુતરકીં કતણું ને કતલ સુતરજી આંટીયું કીં ભનાયણું ઇ મિડ઼ે વિગતવાર સિખાયમેં અચીંધો વો. બાઇયું ઉડાં (પરિશ્રમાલયમેં વિઇને) કમ કરેજો ચાલુ ક્યોં. પોય વખત વેંધે પાટલી,બેલડી,અંબર ચરખો,ફારકે જો સેટ ઘરે ખણી વિઞણ ડિનો તેંજે લીધે બાઇયું ઘર પ સંભારે સગે ને ચરખો પ કતે સગે.૧૯૬૨મેં આઉં નોકરી લા અમરાવતી વ્યો સે ને પાછો આયોસે તડેં ખબર પિઇ ક અંબર પરિશ્રમાલય ભંધ થઇ વ્યો,કિન કારણસર ખબર નાય.

        ઘણે વરે ઇ મિસર ભુવન ભંધ ર્યો પોય મડઇજા શ્રી વિઠ્ઠલદાસ ગાંધી ઇ ઇમારત વિકાંધી ગિની ગિડ઼ોં ને ઇનજો નઉ નાં પ્યો વિઠ્ઠલ વાડી અને ઉડાંજ ઇ ધરા ધુબધે છણી પેલ ઇ ઇમારતજે પટતે ફરી નઇ અડાણી ને અઞા ઇન જ નાંસે ઓરખાજેતી.                                       ૧૮-૧૧-૨૦૧૫

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: