બ્યો કમ કેડ઼ો કાનુડા

KANUDO

(રાગઃ મૈં દેખું જીસ ઓર સખીરી… …)

તું નિવરો પ્યો મુરલી વજાઇયેં.બ્યો કમ કેડ઼ો કાનુડા(૨)

પિંઢજે મ્વાડ઼ે ગોંયુ ચરેંત્યું,સંજા થીંધે પાછી વરેંત્યું;

પિંઢ પિંઢજે ખૂંટે બંધાજી(૨),ખીર ડીએંત્યું રૂપાડ઼ા  

બ્યો કમ કેડ઼ો કાનુડા

અભરી સસ નિત ડેતી મેંણા,ડેર જેઠ નં જલીએ જેંણા;

ઘરવારો ને ભેણ મિલીને(૨),નિત કરીએંતા હોબાડ઼ા 

બ્યો કમ કેડ઼ો કાનુડા

ઘરજા કમ વારેને ઊંધા,છિડ્યા છોરા ઘરમેં રૂંધા;

ગોં વટ ગાભા ગાભી છોડ઼ે(૨),ધોડાં તો વટ છોગાડ઼ા

બ્યો કમ કેડ઼ો કાનુડા

મુરલીજો હી કેડ઼ો જાધુ,જીયણ અકારો કર મં રાંધુ;

ડાસ પરભુ ચે ગોપી થિઇને(૨),નેરે ડીં હિકડ઼ો નખરાડ઼ા

બ્યો કમ કેડ઼ો કાનુડા

૦૭/૦૫/૧૯૯૭

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: