લાલો 

cry

ફાગણજી જ પુનમ થિઇ,ઇન પુનમજી સવાર પિઇ;

કેસુડેજી ચટણી થિઇ,રંગબેરંગી હોરી થિઇ.

કિતેક ઉડ્યા રંગ ગુલાલ,કિતેક પિચકારી કેં ચાલ;

કઇકજા થ્યા હાલ હવાલ,કઇક ક્યોનો અખીયું લાલ. 

લાલો લીલામી વ્યો ભચી,ખેતેજી નજરે વ્યો અચી;

ખેતે ભેરૂકે ચેં અચી,લાલો રંગાજે ત સચી. 

ભેરૂ ગોતજી મેનત ક્યોં,લાલો કિડાં નં ભેરો થ્યો;

છડ ખણીને વાયમેં પ્યો,પ ખેતેકે ખુટકો ર્યો.

રાત પિઇ ટબાર કે હરેં,ખેતો હલાય લાલેજે ઘરેં;

ખેતો ભેરૂ ભેગા કરેં,ટાબરચેં લાલો આય ઘરેં.

લાલા હાણે બારો વગા,બાર નિકર ધરજેતો ઢગા;

ઘેરઇયેજા થાક નં લગા,રંગ ઉડે નં હાણે ગગા.

લાલો આયો હોટલ મિંજ,ભેરૂ ભેગા થ્યાવા પંજ;

સલા ઇની ક્યોં મિંજો મિંજ,મનમે વો ભારોભાર ડંજ.

ચતિયો કે બીડીજી ચાલ,ધસ્યાવા બીડીમેં રંગ લાલ;

પેલે ધમમેં થિઇ કમાલ,લાલેજો મોં થિઇવ્યો લાલ.

ખેતો ખોટો આડ઼સ ખણી,લાલેજે પુઠમેં ઢુંભો હણી;

લાલો બાબુતે પ્યો છણી,છોટીએ છંઢે રંગજી કણી.

ચુનીયે ચાયજા કોપ જ રખે,હરેકરે હરીએ ચાય ચખે;

હેડ઼ી ચાય મું પીધી વિઇ જખે,પાણીડે ચિઇ કોપ ઇ રખે.

હરી હજી ત પાણી તો ગિને,અમુ ઉથીધેં ઠેલો ડિને;

લાલો પુસી પ્યો ગાર જ ડિને,ખેતે ખોટો અમુકે છિને.

પાણી પોંધે પુસ્યા વાર,વાર મિંજા થિઇ નીરી ધાર;

ધાર જ થીધેં ખલ્યા ચાર,લાલો કરે તો ગારા ગાર.

ડાચો નીરો મોં મિંજ લાલ,ભેરૂ ભજીને કરેવ્યા ચાલ;

આરીસે નેરીધેં હાલ,લાલો ડુખસે થ્યો ભેહાલ.

ડીં સજો મું મેનત કિઇ,ધોસ્તારે કેં કલ નં પિઇ;

કઇ કમાણી મથે પિઇ,મરજી પરભુજી વિઇ  ઇ થિઇ.

૦૭/૦૨/૨૦૦૫

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: