ડેઢ ડાવ

man-playing-puzzle_~itf329013

       સવારજો રાજાકેણજે પોરમેં અઙણજે તુલસી કિયારી ડિયો રખી કાંતા પાછી વરઇ ત કુતાડિયા ખોલે અચલ ઝવેર ચેં‘જયસી કરસન’

‘જયસી કરસન હલઇ ઝવી…’ચિઇ કાંતા ઘરમે આવઇ ને સોફે તે વેંધે ચે ‘વે…સે કુરો ગણે ડિંયે ડિસાણીએ કિત વિઇયે હેડા મિડ઼ે ડીં…’

‘અડ઼ે…કુરો ગાલ કરિયાં મુજી સસ હેડી મિડ઼ે માંધી વિઇ તોય મુંજી જેઠાણી મુંકે નં સડારે નં કીં સમાચાર ડીને ચો વેલી…હી ત ભલો થીએ ભુલાભા જો ઇની મુંકે સમાચાર ડિના તોજી સસ હેડી માંધી આય તોકે ખબર આય ક નં…ને સાંજીજી બસ ઝલે જેતપુર વિઇસે’

‘તડેં ભરાભર…હલ તુલસી કિયારે ડીયો કરે વિગર આઉં ચાય નતી પિયાં સે તોકે પ પિરાઇયાં’

ચિઇ કાંતા રસોડામેં વિઇ.ચાય ભનઇને બોંય જેડલું ભેરી વિઇ પ્રેમસે પિધો.

‘ત..હાણે કીં આય તોજી સસકે…?’કાંતા પુછે

‘ડેઢ મેણું જેતપુરમેં રિઇસે ઇતરી જ સેવા મુંજે કરમમેં લિખઇ વિઇ…’ચિઇ ઝવેર રૂઇ પિઇ

‘ઇતરે તોજી સસ સરગાપુરીજી વાટ જલેં ઇં નં….?’ચિઇ કાંતા ઝવેરકે બખ વિજી થધારે પોય પાણી આણે ને પિયારે.

‘હી તું પાણી ભરે આવઇયેં સે તોજી નોં મંજરી કિડાં…?’લોણાતાણ કંધે ઝવેર પુછે

 ‘મુંજો વિસાલ પેણ્યો જ કિડાં…?’વડો નિસાકો વિજી કાંતા ચેં

‘સે કીં કુરો વાંધો પ્યો….’અખિયું સની ને કન ચુસ્સા કરે ઝવેર પુછે

‘ઇન જ ચેં વે ઇતરે મંજરીજી ડાડી જીવીબાકે મિલણ આઉં વિઇસે ત ઇની ચ્યોં પાંજા છોકરા રાજી ત પાં રાજી હીં નેરે લા વિઞો ત મુંજી મંજરીકે આઉં જિત પેણાઇયા ઉત કો પ હા ના વિગર પેણી વિઞે…’

‘આઉં મંજરી કે સુઞણાતી નં…બોરી ડાઇ ને સમજુ ધી આય…હાં…ત પોય..?ઝવેર પુછે

‘સગપણજી તિથ પ નિક્કી થિઇ વિઇ.હીં ત મંજરી ટી-સર્ટ ને પાટલુણ કાં પંજાબી ડ્રેસ જ પેરેતી પ સગપણજી તારીખજી અગલી સાંજીજો સગાઇજી વિંઢી ગિનણ ભાઝાર વ્યાતે તડેં વિસાલ ચેં ઇતરે મંજરી સાડી ને ખુલ્લી પુઠજો કમખો પેરે વેં ત વિસાલ પેલી વાર મંજરીજી નિડ઼ી નેચે પુઠમેં વડો લાલ લાખો ડિઠેવેં,ઇન ગાલજી પો ખબર પિઇ….સગપણજે ડીં જ વિસાલ ઘર મિંજા કિતક બારા લડેવ્યો વો. ઠેઠ બિપોરજો ફોન કરેને ચેં આઉં મંજરીકે નિઇ પેણાં…કારણ પુછ્યો ત ચેં કારણ બારણ કીં નં નિઇ પેણાં મતલબ નિઇ પેણાં ચિઇ ગાલ ટારેં…’ચિઇ વડો નિસાકો વિજી કાંતાજી અખ ભરજી આવઇ.

‘હી ત ધેકલા ધેકલીજી રાંધ જેડ઼ો થ્યો…ભસ નાય રમણું…’

‘હા નં ઇન છેવટ તંઇ ગાલજો ફોડ઼ નં કેં…..ભોંઠી પિઇ આઉં જીવીબા કે મિલણ વિઇસે ને મિડ઼ે ગાલ કિઇ…’ચિઇ કાંતા રૂઇ પિઇ તેંકે થધારે ઝવેર પાણી પિરાય.

‘હી મંજરીજી મા નીલમણી મુંજી જેડલ થીએ ઇનકે ઓધાન ર્યો તડેં નીલમણીજો વર ચંપકલાલ બેંકમેં હેડ કારકુન વો તેં મિંજા ઇનજો હોધો વધારેને મેનેજરજે હથ નીચે રખ્યો ને મંજરીજો જનમ થીંધે ઇ બેન્ક મેનેજર થિઇ વ્યો.બેન્કજી નોકરી ભેરો ઇ સેર ભઝારજો કમ પ કંધો વો સે સેર ભઝાર ઇનકે એડ઼ી વરઇ ક જેંકે ચોવાજે અભર્યા ભરાણા સે અભર્યા ભરાણા.કિતરી રાજીયાણી વિઇ નીલમણી પ કેડ઼ી ખર કેંજી કારી નજર લગી ઇન ભરે ભાધરે ઘરકે….’વડો નિસાકો વિજી ઝવેર ચેં

‘એડ઼ો સે કુર થ્યો વો…?’ઉકોંઢસે કાંતા પુછે

‘તડેં મંજરી પનરો વરેજી વિઇ.સજો કુટુંમ હરધ્વાર વ્યો વો ઉડાંનું ગોકડ઼ મથરા.પાછા વરે વારા વા ઇનજે અગલે ડીં જમના નયમેં ઇનીજો હોડકો પલટી ખાઇ વ્યો.ઉંધી વરલ હોડીકે જીવીબા ને મજરી ચોટીને જલે રખ્યા વા ઇનીકે ભચાવ વારા આરેતે કોઠે આયા પ નીલમણી ને ચંપકલાલ નયજે વેગમેં તણાઇ વ્યા સે ઠેઠ સાંજીજો ઇનીજા મડ઼ા લધા…’અભ ડિયાં નેરીધે ભિજલ અખિયેં ઝવેર ચેં 

‘હાય રામ કજા પ કેડ઼ી રાંધ કંધી વે તી….’

‘ઇતરે છેવટ સુધી વિસાલ ન પેણેજો કારણ નં ચેં ઇન…નં…?ઝવેર પુછે

‘ઇનજા અધા બ બુસટું ઠકા કરાયોં તડેં મોં મિજા ફાટો ક મંજરીજી નિડ઼ી નીચે વડો ભેસુરો લાખો આય ઇતરે ઇ મંજરીકે પેણે લા નતો મઙે….’ચોંધે કાંતાજી અખમેં પાણી ફરી આયા

‘હે…રામ પોય…?’ગાલ સંધીધે ઝવેર પુછે

‘હી તોજે ભેણઇયેજો ધોસ્તાર ભોગીભા કે વિસાલજી મુર્ખાઇજી ખબર પિઇ તડેં ઘરે અચી વિસાલકે ઉધડો ગિણો ને ચ્યોં ભેસાં…તોકે ઘરવારી ખપઇતે ક ગામકે ડેખાડે લા સણગારેલી ધેકલી….મંજરી કે ખુલ્લી પુઠ વારે કમખે કના સજો કમખો ન પેરાય સગાજે….? ભેંસા મુરખજા સરધાર..’કાંતા જુની ગાલ જાધ કંધે ચેં

‘હા…રે ભોગીભાજી ગાલ નિપટ ચુટ્ટી વિઇ હેડ઼ી ધૂડ઼ જેડ઼ી ગાલ લા હીં સામેથી ટિકો કઢે લા અચલ લખમીકે પાછી વારાજે…?’ઝવેર ચેં

‘વિસાલકે પિંઢજી ભુલ સમજાણી ઇતરે માફી મઙે લા જીવીબાકે મિલણ વ્યો વો ત ઇનજી કમવારી ક્રીસ્ના ચેં ક.જીવીબા ત મંજરીકે કોઠેને અમધાવાધ હલ્યા વ્યા અંઇ.બ અઠાઅડ઼ે પ્વા સમાચાર થ્યા ક, જીવીબાજી જેડલ મણીબાજે પોત્રે ગિરીસ વેર મંજરીજા લગન થિઇ વ્યા.’ભીજલ અખિયેં કાંતા ચેં

‘સે થિઇ જ વિઞે નં…તું જીવીબાજો સ્વભાવ સુઙણે નતી હીં મોભેવારે કુટુંભજી ધી જી હેડ઼ી અવગડ઼ના ને હેડ઼ો અપમાન…?ઇતરે ઇની ધાર્યો કરે વતાંયો બ્યો કુરો…?’ઝવેર ચેં

‘તોજી ગાલ સચી આય…’

‘હી વિસાલ કેં સે ત રાંડયા પછીનું ડહાપણ બ્યો કુરો…?મંજરી પિંઢ લખમી આય અને બ્યો ચિક્કાર લખમીજી હેકલી વરસધાર સે વિસાલ મિડ઼ે પિંઢજી મુર્ખાઇસે વિંઞાય…ભલે હાણે આઉં વિઞા ઉ મુંજે નલીનજી ટેણકી મુંજી વાટ નેરીધી હુંધી..’ચિઇ ઝવેર ઊભી થિઇ (પુરી)

૨૫-૦૧-૨૦૧૬

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: