ચીણિયા બેર વેં’તા

ber

નેરણ વિઞો ત માડ઼ુ માડ઼ુમેં ફેર વેં’તા;

કોક મિઠા સકર કોક ખારા ઝેર વેં’તા

કોક ધ્રિગા ખારકિયાલી જેડ઼ા વડા વેતો;

કોક ત સાવ સટુકડ઼ા ચીણિયા બેર વેં’તા

કોક ધિલજા ભુખ બારસ ને કંગાલ વેં’તા

કોક ભલે ગરીભ વે ધિલજા કુબેર વેં’તા

કોક નર હિન ખલક તે મહા મુલા વેં’તા;

કોક વાટ ઓલાંધા ને ટકેજા સેર વેં’તા

કોક હિકડ઼ો નિખામો કરે સુખસે વિઠા ડિઠા

કોક ટિલેપ્યા જેંજા પધમવારા પેર વેં’તા

કોક નેણમેં મોભત સિવા બ્યો કીં નતો વે;

કોકજી સડા રતી અખમેં ભરલ વેર વેં’તા

રાજમેલમેં રોંધા અપસુખિયા નર ડિઠા;

‘ધુફારી’ચેં ઝુપડેમેં કંધા લીલાલેર વેં’તા

૨૭-૦૨-૨૦૧૬

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: