બેત (૪)

kalam

અજ કીં થીએ ત કર્યો નિકાં કંધાસી કાલ;

એડ઼ો હંમેશા ચિઇ કરેને ફટાયો અંઇ ગાલઃ

કેં ડિઠી આય કાલધુફારીચે હિન ખલકતે

૦૩૦૧૨૦૧૧

ગામ ત ગમે સે ચોંધો પોંકે ચેં હેણું,

કેર ભલા બધી સગે ઇનજે મોંતે ગેણું?

માંટ કરેને વેણું “ધુફારી” ચેં ડાપસે

૦૫-૧૨-૨૦૧૫

 

Advertisements

One Response to “બેત (૪)”

  1. P.K.Davda Says:

    સચી ગાલ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: