માડ઼ુ

P1301290952455

આંજે ઉર્યા પર્યા નેર્યો કેડ઼ા માડ઼ુ વેંતા;

કિસમ કિસમજા માડ઼ુ કેડ઼ા નમુના વેંતા

ધડ઼કી ચબા ધડ઼કી ભેરી ખણી ફિરેંતા;

ચિંથરા ચિંધાજા ફાડ઼ે આંજે હથ ડીયેંતા

આંકે કીં ખબર નં હુંધી એડ઼ો આંકે ચેંતા

પિંઢ બુજણ પાં અભણ ઇ પાંકે સમજેતા

ગામ સજેજી ચિંધા જાણે ઇનીકે જ વેતી;

ઇત્તો પિત્તો પુછી કરે ને બેંજો રત પિયેંતા

પાંકે મિડ઼ે ખબર વેતી ઇં ચોંધે પોરસાજે;

કિતરેંકે ઇની કખ ક્યોનો થોડ઼ો કેંકે ચેંતા?

હિડાં હુડાંજા સમધી થિઇ ખિંકારે ખિલેતા;

મુર ત મુધેજી ગાલ પો ઇ હરે કરે ચેંતા

હી કમ ત ફિલાણો કંધો એડ઼ી ખબર પોંધે;

ગલે પડ઼ુ ગોકડ઼ડાસ પો ઉનજે ગલે પેંતા

માલ મિલેજી આસ વે ઉત પેલે ગડે વેંતા;

અણી ટાણે ગોતણ વિઞો ગોત્યા લજે નતા

અસોસાર ઇ ભુસકાજે તા અચી કરે હંમેસા;

કેંજા વખાણ કરે “ધુફારી” હાણે અંઇ ચોતા

૦૭-૦૩-૨૦૧૬

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: