કડેં વિચાર ક્યા અયો?

vichar

કડેં વિચાર ક્યા અયો?                     ક્યારે વિચાર્યું છે?

નેણ નંઇ તરા                                  આંખો તળાવ નથી

છતા ભરજી વિઞેતા                         છતા ભરાઇ આવે છે

ધુસમાનવ નાય બિજ                      દુશ્મની બીજ નથી

છતાં પોખાજી વિઞેતા                      છતાં રોપાય છે

ચપ કીં નંઇ લુગડા                          હોઠ કપડા નથી

છતાં સિબાજી વિઞેતા                      છતાં સિવાઇ જાય છે

કિસ્મત નાય સિપરી                        કિસ્મત પ્રેયસી નથી

છતાં રિસાઇ વિઞેતી                        છતાં રિસાઇ જાય છે

અક્કલ કિં નાય લો                          બુધ્ધિ લોઢુ નથી

છતાં કિટાજી વિઞેતી                        છતાં કટાઇ જાય છે

પિંઢજે સ્વમાનજી નાય ડિઇ              આત્મસન્માન શરીર નથી

છતાં ઘાયલ થિઇ વિઞેતા                 છતાં ઘવાઇ જાય છે

આખર મેં..માડ઼ુ નાય કીં મુંધ              અને માણસ કંઇ મોસમ નથી

છતાં ભધલી વિઞેતો                          છતાં બદલી જાય છે

સૌજન્યઃવિકાસ ઘનશ્યામ નાયક

(ઇન્ટરનેટ પરથી)

કચ્છી ભાવાનુવાધ –પ્રભુલાલ ટાટારીઆ ‘ધુફારી’  ૦૯-૧૦-૨૦૧૫

Advertisements

One Response to “કડેં વિચાર ક્યા અયો?”

  1. P.K.Davda Says:

    સરસ સવાલો છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: