પાણીજી ભમરી

vamad

પાણીજી ભમરી જીયણમેં કો ફિરેતી;

ફિરધી રિઇને ખોટા ઊધામા કરેતી

કુસંપ,કજીયા ને કંકાસજો કચરો;

કુલા જીયણમેં પખડધી ફિરેતી

સાંતીસે વોંધી જીયણજી નયમેં;

કેડ઼ી ખર કો ઇનમેં ફાંટા કરેતી

મુસીભતજા પૂર ભેરા કરેને;

જીયણમેં કુલા વિજધી ફિરેતી

આરે ઊભીને વિચારેતોધુફારી’;

ઇનજી મતી કિડાં કમ કરેતી?

૦૬૦૩૨૦૧૬

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: