કી કરાં

lady-59

આઉં ઇન પપજડ઼મેં ફિરાં કી કરાં ને કી ના કરાં;

કડેંક થીએ વાયમેં પા તરામેં પઇ બુડી મરાં

સસ મુજી ભારી કાઢોડ઼ નયા ઓભાલા નિત ડેતી;

ઇનસે પઇ આઉં ડપજી મરાં કી કરાં ને કી ના કરાં

સોરો મુંજો નિપટ બોડો ગાલિયેમેં પ્યો ધુડ઼ા ધસેતો 

કેંજી ગાલ નં નિપટ સુણે જરા કી કરાં ને કી ના કરાં

ડેર મુંજો ડેઢ ડાયો એડ઼ો પિંઢજી મારેને કરેતો હલાલ

ઇનજા કીં નતા બધાજે પરા કી કરાં ને કી ના કરાં

નણાંન મુંજી ચકકર ચલ્લી ઇનજે પગમેં આય પધમ;

પગ નં ટિકે ઇનજો ઘરમેં જરા કી કરાં ને કી ના કરાં

પિંઢની મુંજો આય ભોરા ભાછા સે ખેતરમેં ઇ ખિડેતો;

ઇનજો મોં નેરે આઉં થુડી ઠરા કીં કરાં ને કી ના કરાં

હિકડ઼ી આય જેડલ મુંજી ડાઇ સુધીરી સલા કરેતી મુંકે;

પ્રભુકાકાજી ગાલ સુણી ગિન જરા ઇં કરાં ને ઇ જ કરાં

૧૨૦૪૨૦૧૬

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: