Archive for મે, 2016

પાગલો નાધિયા (૩)

મે 31, 2016

nadia

(વે અંકથી આગિયા)

ભા અંઇ મુંકે સડાયા..?’ગંગારામ અચી પુછેં

‘હા….કાલ મુંકે કચ્છ વિઞેજો આય ત બેગ પેક કરે ડે,કિતરા ડીં ખોભર્ણું પોંધો સે ખબર નાય ઇતરે પુરતો સામન પેક કજ ને બ્રીફકેશ ખાસ જાધ રખી ભેરી રખજ.’

ભલે ભા..’

       બે ડીં નિક્કી કેલ વો તીં રાજારામ અનુપમકે એરપોર્ટ છડે વ્યો.વેમાન ટાણે સર ઉપડયો ને ઉતર્યો.એરપોર્ટતે સાલે મામધ હાજર વો સે અનુપમ વટા બેગ ગીની ને ગાડીજી ડીકીમેં રખે ને ગાડીજો પુઠલો બાયણો ખોલે સે ભંધ કરે અનુપમ ચેં

ગાડી હકલેને આંઉ મડઇ વિઞાતો તું તોકે ઠીક લગે તી અચી વેજ (more…)

Advertisements

ધોરો રિણ

મે 30, 2016

rann 2

કચ્છ કંધીકે ઇન આય ઘેરેં કચ્છજો ધોરો રિણ;

 કચ્છકે નેહ નજર સે નેરે કચ્છજો ધોરો રિણ

ધૂડ઼જી ડમરી ચડે નતી ઇ ધૂડ વિગરજો રિણ;

(more…)

મુકતક

મે 15, 2016

owl

ઘુવડકે આવ્યો મોતિયો ને ચશ્મા પેરે કારા,

કેડ઼ી ખર કીં ભલા ઇનકે ડીંજો ડિસાણા તારા;

તારા ડિસી રાજીયાણું થિઇ ઘુવડ જેડ઼ો કુછયો,

ઘુવડ ગોતણ બાઉં ચડાય નિકર્યા કાગડા કારા

૦૧-૦૫-૨૦૧૬

 

હાઇકુ (૨)

મે 12, 2016

marbles

 

અભમેં ગિરો                   મિઠે વિગર               ગિરો કના પ

કર હારાઇ પિઇ         ભાણ ક માડ઼ુ ડિસો       ધરાજા નંગ વધુ

અંઇ ઠેરિયું                    સાવ નકામું                નડ઼ધા વેંતા

૨૫-૦૪-૨૦૧૬              ૦૧-૦૫-૨૦૧૬            ૦૩-૦૫-૨૦૧૬

પાગલો નાધિયા (૨)

મે 10, 2016

nadia

(છેલ્લી ટપાલથી અગિયા)

       ઉ વડો અકસ્માત ટાણે અનુપમજો આયખો જીયણ ને મોતજી વિચ ઝોલા ખાધેંતે.ઇન અકસ્માતજે લીધે અનુપમજી ઓરખાણ પાગલે જેડ઼ે સચ્ચે ને સ્વારથ વિગરજે માડ઼ુસે થિઇ વિઇ.એડ઼ે વિચારજી ભમરીમેં અનુપમજી ગાડીજી ચાલ ઘટી વિઇ ઇતરે અનુપમ પ્વા અચિંધલ ગાડી ઇનકે ટારો ડિઇને ગાડી હકલીંધલ અનુપમ કોરા ગુરનાર વારેજી નેરે અગિયા હલ્યો વ્યો.અનુપમ વિચારેકેં છંઢે કરે ગાડીજી ચાલ વધારે ને ઘરે આયો.બાયણે વટે જ બ સુટકેશ ને હિકડ઼ો ભગલ થેલો પ્યા વા.અંજલી રસોડે મિંજા હથ ઉગીંધે બાર અચી ચેં

(more…)

વાંઝણી

મે 8, 2016

kaaree

                કોક છાપેમેં હિકડ઼ી આખાણીજો મથાડ઼ો વાંચ્યો વો વાંઝણીહી ગાલ માડ઼ુજે જીયણમેં ત લાગુ પે જ તીં પ જીનાવરેમેં પ લાગુ પેતી સે ખબર નં વિઇ ઇતરે હિકડ઼ી સચ્ચી ભનેલ ભનાવજી ગાલ આંકે અજ કરિયાંતો.

         ગાલ ગચ જુની આય લગભગ સઠ વરે મોંધજી ગાલ આય.અસાંજે ફરિયેમેં હિકડ઼ી રતી કુત્તી વિઇ કેડ઼ીખર કિડાંનું હિકડ઼ી કારી કુત્તી અસાંજે ફરિયેમેં અચી વિઇ.કારી કુત્તી જીતરી ભોરી ઇતરી જ રતી કુત્તી નીચ.કારી કુત્તી જાડી ને મતારી જડેં રતી કુત્તી હડર.રતી કુત્તીજી ડિઇતે વાર ચોટેલા વા જડેં કારી કુત્તીજી ડઇતે ત્રે આગર લંમા વાર વા ઇતરે ભીંછરી લગે.રતી કુત્તી કારીકે ડીસી ઉરા ઉર ઉથિયે ને ઇનકે સુખસે વેણ નં ડે. (more…)

મિઠી માટ

મે 6, 2016

chup 3

મુંજી માડી ચેં તે મીણિયા મીઠી માટ

સુખજો વડો મંતર મીણિયા મીઠી માટ

કંકાસ નં કડેં થીએ મીણિયા મીઠી માટ

(more…)

પાગલો નાધિયા

મે 4, 2016

nadia

        સિભુજો અનુપમ નાયણીમિંજા બાર આયો ને લુગડા પેરણ કબાટ ખોલેંતે તાં નીચેનું અંજલીજો સડ સુજેમેં આયો

અનુ ચાંતી સુણેંતો….?’ મથલે ઓયડેજી બારી મિંજા ડોગો કઢી અનુપમ ચેં

હાં..કુરો ચેતે…?’

જરા જપાટે હેઠ અચ ન…’અંજલી હથમેં જલલ ફોન રખધે ચેં

          અનુપમ જાટપાટા તૈયાર થિઇ હેઠ આયો તડેં અંજલી સેંઢવીચ ટોસ્ટરમેં રખેંતે ગેસજી ચુલ વટ બ મગમેં કાફી તૈયાર પિઇ વિઇ.

હાંચો કુરો ચેતે…?’

હે લિખવાર પેલા સવિતાભેણજો મડઇનું ફોન આયો વો…’ભીજલ અખિયેં અંજલી ચેં

કુરો થ્યો…? કીં હીં ઓચિંતો…? મિડ઼ે ભરાભર અંઇ નં…?’અનુપમ ઉકોંઢીને પુછે

નાપ્રાગજીભા કે ઇસ્પટાલમેં ડાખલ ક્યોંનો…’અંજલી ભંધ કેણ ટોસ્ટરજી કલ ધાબે ચેં 

કુરો થ્યો પાગલેકેકીં ઓચિંધો ઇસ્પટાલમેં…?’અંજલીજા ખભા જલે અનુપમ પુછે

(more…)

ખલકજા માડ઼ુ

મે 2, 2016

globe

હી આય ચર્યો સુણી ઇનકે ધીરૂં હણેંતા

પટમેં છણલ ધિર હથમેં હણણ ખણેંતા

ઇની વટ અંઇ ગચ મુસીભતેજા ગુંછરા

(more…)