ખલકજા માડ઼ુ

globe

હી આય ચર્યો સુણી ઇનકે ધીરૂં હણેંતા

પટમેં છણલ ધિર હથમેં હણણ ખણેંતા

ઇની વટ અંઇ ગચ મુસીભતેજા ગુંછરા

કુંયારે જેડ઼ા આંજે ફિરધા જારા વણેંતા  

ઇટું અસુખજી આય સજી વખાર ભરેલી

વડીયું ભિતું તેંસે આંજી ફિરધે ઇ ચણેંતા

સવારથજી સગી આય ખલક સજી હી

સવારથ લા ડિસો ઇ સિંધ તંઇ તણેંતા

ખબર પે આં વટા લાભ મિલધો ઇનીકે

ખિલીને ખિકારે આંજે પગમેં ઇ છણેંતા

ભગતીજા વાટાડ઼ુ અસી અંઇયું ચઇને

ખોટા ક સચ્ચા મંતર ડિસો ઇ ભણેંતા

નતી સિંભાજે ઇનીકે કેંજી સુખ ક સાંતિ

‘ધુફારી’ચેં મિડ઼ે સુખ આંજા ઇ લણેંતા

૩૦-૦૪-૨૦૧૬

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: