પાગલો નાધિયા

nadia

        સિભુજો અનુપમ નાયણીમિંજા બાર આયો ને લુગડા પેરણ કબાટ ખોલેંતે તાં નીચેનું અંજલીજો સડ સુજેમેં આયો

અનુ ચાંતી સુણેંતો….?’ મથલે ઓયડેજી બારી મિંજા ડોગો કઢી અનુપમ ચેં

હાં..કુરો ચેતે…?’

જરા જપાટે હેઠ અચ ન…’અંજલી હથમેં જલલ ફોન રખધે ચેં

          અનુપમ જાટપાટા તૈયાર થિઇ હેઠ આયો તડેં અંજલી સેંઢવીચ ટોસ્ટરમેં રખેંતે ગેસજી ચુલ વટ બ મગમેં કાફી તૈયાર પિઇ વિઇ.

હાંચો કુરો ચેતે…?’

હે લિખવાર પેલા સવિતાભેણજો મડઇનું ફોન આયો વો…’ભીજલ અખિયેં અંજલી ચેં

કુરો થ્યો…? કીં હીં ઓચિંતો…? મિડ઼ે ભરાભર અંઇ નં…?’અનુપમ ઉકોંઢીને પુછે

નાપ્રાગજીભા કે ઇસ્પટાલમેં ડાખલ ક્યોંનો…’અંજલી ભંધ કેણ ટોસ્ટરજી કલ ધાબે ચેં 

કુરો થ્યો પાગલેકેકીં ઓચિંધો ઇસ્પટાલમેં…?’અંજલીજા ખભા જલે અનુપમ પુછે

પાડોસમેં કોક ઘરમેં લગાણો થ્યો વો ઇનમેં ફસલ હિકડ઼ી છોરીકે ભચાયલા પાયજામો ને ગંજી વરાણ વ્યા ત બરધી આડી ઇનીજી પુઠતે છણઇ ઇનકે હટાયલા વેંધે હથ ને પુઠ બોરી ડજી વિઇ ઇતરે મડઇજી ઇસ્પટાલમેં ડાખલ ક્યોં અયો ઇતરો ત સવિતાભેણ મડ કુછી સગ્યા

મોરઇ ત નાધિયા નં….’અનુપમ મનોમન ચેં

તું કીં ચે અનુ….?’કાફી ને સેન્ડવીચજી અડારી રખધે અંજલી પુછે

નાકીં નં ત પાંકે અજ જ કચ્છ વિઞે લા નિકરી વ્યો ખપે..’

મું તપાસ કિઇ પણ કોક સામીનારણ મંધરજી પ્રાણ પ્રતિસ્ઠા આય ઇતરે વેમાનજી સીટ નં મિલઇ ઇતરે મું સીતારામકે કચ્છ એક્સપ્રેસજી બ ટિકસ આણે લા હલાયો આય..’

ભલે ત આઉં હાફિસ વિઞી અચાં ને મનહરકે કિતરાક કમ જરૂરી અંઇ ઇ સંભારેજી ભલામણ કરે અચાં જોકે ડામોધરકાકા અંઇ ઇતરે ખાસ વાંધો ત નાય…’સિરાણી કરે બ્રીફકેસ ઉપાડીંધે અનુપમ ચેં

બિપોરજી માની ટાણેં ત તું અચી વેને નં…?’ઠલા વાસણ ઉપાડીધેં અંજલી પુછે

 ‘ભસ બ કલાકમેં અચી વિઞાતો તાં સુધી તું સમાન બધી રખ.કિસોરભા કે મડઇ ફોન કરે ચિઇ ડે ઇસ્પટાલમેં પાગલેજી પુછા કરિયેં ને ડાગધરકે મિલી મિડ઼ે ગાલિયું સમજી ગિને પો કુરો કેણું સે નેરે ગિનેચિઇ અનુપમ બારા નિકર્યો

          બ્રીફકેસ બાજુજી સીટ મથે રખી ગાડી ચાલુ કે પ્વા ઇનજો હથ કોટજે ગુંજે મિંજા મોબાઇલજા ઇયર પ્લગ્સ કનમેં ભરાંય,ગાડી અઙણ વટાઇ રોડ મથે આવઇત ગાડીજી ચાલ વધારે.બારીજા કાંચ હેઠ કેલ હુંધે થધો વાસરો બોરો સિંભાધો વો.અનુપમજી હાફિસ વટ ચોવાટેજે સિન્ગનલ મથે ઇનજી ગાડી હિકડ઼ી બાઇજી ગાડીકે છબધે રિઇ વિઇ.ઉ બાઇ પેલી આંગરસે પેરલ કારા ચસ્મા હેઠ તાણે હિક્યાર અનુપમ સામે ને પો બોંય ગાડીજી વિચમેં ન્યારે મોં ફિટાયને લીલી લાઇટ થીંધે ઉંધે હથ કોરા વરી વિઇ.અનુપમ ઉન બાઇકે નેરણ ર્યો ત પુઠિયાનું ગાડીજા ભુંગરા વગા ઇતરે અનુપમ બારી મિંજા હથ કઢી વિઞાતો એડ઼ો ઇસારો કરે હાફિસ કોરા વાર્યો તડે ઇનકે અંજલીજે સડજી ભ્રમણા થિઇ જાણે ચોંધી વે અનુ મેરભાની કરે ઇયરપ્લગ્સ કઢી વિજ ને રસ્તેતે ધ્યાન નજર રખ.અનુપમ ઇયર પ્લગ્સ કઢી કોટજે ગુંજેમેં વિઢે ને હાફિસમેં આયો.

કાકા ફુરસધમેં અયો…?’અનુપમ મીણિયા મોર ડામોધરકાકાજી કેબીનંમેં અચી પુછે

હલ્યો અનુ…’હથજા કાગર ને ચસ્મા ઉતરે બાજુમેં રખધે ડામોધરકાકા ચ્યોં

કાકા આઉં અજ સાંજીજી રેલમેં કચ્છ વિઞાતો કિતરે ડીંયેજો ખોભરાણું થીધે ખબર નાય.સવારજો સવિતાભેણજો ફોન આયો વો પાગલેકે ઇસ્પટાલમેં ડાખલ ક્યોં અંઇ…’

કીં અચાનક…?’  

ઇનીજી પાડોસમેં કોક ઘરમેં લગાણો થ્યો વો ઇનમેં ફસલ હિકડ઼ી છોરીકે ભચાયલા પાયજામો ને ગંજી વરાણ વ્યો ત બરધી આડી ઇનીજી પુઠતે છણઇ ઇનકે હટાયલા વેંધે હથ ને પુઠ બોરી ડજી વિઇ ઇતરે મડઇજી ઇસ્પટાલમેં ડાખલ ક્યોં અયો.’   

હા…ભા તોજી ઉડાં જરૂર આય….અંજલી પ તો ભેરી હલેતી નં..?સવિતા કે જરા હિમત રોંધી

હા…’

આઉં મનહરકે જરા ભલામણ કરે ગિના..’ચિઇ અનુપમ પિંઢજી કેબીનમેં આયો,બ્રીફકેશ બાજુમેં રખે ત કરસન પાણીજો ગીલાસ રખી બાયણે કોરા વરધે પુછે

સાયેબ કાફી ડિઇ વિઞા નં…?’

હાને જરા મનહર કે સડાય..’

જી…’

         અનુપમ પાગલેજે વિચારમેં ચડી વ્યો.કેડ઼ીખર કિતરો ડજયો હુંધો નિકાં ભનવાજોગ આય ક મુંભઇ કોઠે અચણો ખપે.અઞા અગિયા વિચારે તેનું મોંધ કિસોરભા જો મડઇનું ફોન આયો

હલ્લો..કિશોરભા કુરો સમાચાર પાગલે જા..?’

‘…………’

ભો સવારજો અંજલીકે સવિતાભેણજો ફોન આયો વો…’

‘………….’

ત મુંભઇનું અચલ ઉ ખસ ચમડીજો ડાગધર કુરો ચેતો…?’

 ‘…………..’

ભલે ઉ ધાવાઇયું ઉડાં નં મિલે ત વાંધો નાય ડાગધર વટા ઉ લખાયને મુંકે ફેકસ કર્યો આઉં મું ભેરી ખણી અચાંતો..’

‘…………..’

કાલજી ગાડીમેં આઉં કચ્છ અચાંતો સાલેમામધકે ચોજા મુંકે ગાધીધામ કોઠે લા અચે

        કરસન કાફીજો કોપ રખેં ત મનહર પ કેબીનમેં આયો.કાફીજો હિકડ઼ો કોપ ડીસી અનુપમ ચેં

ભા કરસન હિકડ઼ો કોપ મનહર લા પ ખણી અચ

જી ખણી અચાં..’

નેર ભા મનહર હિન ટ્રેમેં જીકીં કાગરિયા અંઇ સે નેરે ગિનજ ને પોય કુરો કેણું સે વિચારે ઇન મુજબ કજ.આઉં અજ કચ્છ વિઞાતો કિતરા ડીં ઉડાં રોણું ખપધો ખબર નાય તાં સુધી મિડ઼ે કમ ભરાભર સંભારીજ જડાં સમજણ ન પે સે ડામોધરકાકાકે પુછી ગિનજ નિકાં મુંકે ફોન કજ

 ‘ભા અંઇ ચિંધા મ કજા આઉં સંભારે ગિનધોસે

આઉં અઞા ડેઢ બ કલાક હફિસમેં અંઇયા તું હી ટ્રે ખણી વિઞ ને હિકડ઼ી નજર ફિરાય ગિન

       કરસન મનહર કા કાફી રખી વ્યો ત કાફી પીધે જ મનહર કાગરિયા તપાસે લા લગો 

હી કાફી પીધે કાગરિયા ન નેરાજે મનહર અપાકે ઇન મથે કાફી ચપકે લગેજી ભધલી છિલકે ને છણે ત કાગરિયા ખરાભ થી ઇતરે કાફી હિકયાર પી ગિન મુંજા ભા…’

જી…’મનહર જરા ફિકાઇને કોફી પી રવાનો થ્યો તે ત અનુપમ ચેં

મડઇનું કિસોરભા જો ફેક્સ અચિંધો સે ધવાઇયું ગિનણ રાજારામ કે ઓમકાર મેડીકલમાંથી આણે લા તિન ટાણે જ હલાઇજ આઉં હાફિસમેં વાં ત મુંકે ડીજ નિકાં ઘરે હલાય ડીજ 

જી…’’ચિઇ મનહર ટ્રે ખાણી બાર હલ્યો વ્યો.થોડાક જરૂરી ફોન કરેમેં ટેમ કિતરો ગુધરી વ્યો ખબર ન પિઇ.લિખવાર રિઇને રાજારામ ધવાઇયેજો સંપેતરો રખીવ્યો સે બ્રીફકેસમેં વિજી અનુપમ ડામોધરકાકાજી કેબીનમેં આયો

કાકા આઉં ઘરે વિઞાતો મનહરકે કમ સમજાય ડિનોં આય

ભરોભરહાં તોકે અઞા બધ સધ કરેજી હુંધી

ના ઇનજી ચિંધા નાય અંજલી કરે ગિડ઼ે હુને..’

અરે..હા…’

      બ્રીફકેસ બાજુજી સીટ મથે રખી અનુપમ ગાડી ચાલુકેં ને રોડ મથે આવઇ ત ઇનહો હથ કોટજે ગુંજે મેં વ્યો મોબાઇલજા ઇયર પ્લગ્સ કઢે ને કનમેં ભરાય તાં ત ઇનકે અંજલીજે સડજી ભ્રમણા થિઇ જાણે ચોંધી વે અનુ મેરભાની કરે ઇયરપ્લગ્સ કઢી વિજ ને રસ્તેતે ધ્યાન નજર રખ.હિની ઇયર પ્લગ્સજે કારણ જ અનુપમજી ગાડીજો અકસ્માત થ્યો વો (વધુ બિઇ ટપાલમેં)     

 

 

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: