ધોરો રિણ

rann 2

કચ્છ કંધીકે ઇન આય ઘેરેં કચ્છજો ધોરો રિણ;

 કચ્છકે નેહ નજર સે નેરે કચ્છજો ધોરો રિણ

ધૂડ઼જી ડમરી ચડે નતી ઇ ધૂડ વિગરજો રિણ;

પટ સજો મિઠેસે આય ઘેરેં કચ્છજો ધોરો રિણ

ખલકકે થિઇ અભત નવાઇ નેરણ ઇ અચેંતા;

જુકો અચેતા નજર તા ફેરે કચ્છજો ધોરો રિણ

પુનમજી વે રાત રૂપારી અભમેં થીએ ઉજારો;

માલક જાણે કર ચાંધી હારે કચ્છજો ધોરો રિણ

સુભાવ ઇનજો આય ખારો આંકે ભલે લગેતો;

ઇન મન “ધુફારી”જો હેરે કચ્છજો ધોરો રિણ

૨૫-૦૫-૨૦૧૬

 

 

 

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: