પાગલો નાધિયા (૩)

nadia

(વે અંકથી આગિયા)

ભા અંઇ મુંકે સડાયા..?’ગંગારામ અચી પુછેં

‘હા….કાલ મુંકે કચ્છ વિઞેજો આય ત બેગ પેક કરે ડે,કિતરા ડીં ખોભર્ણું પોંધો સે ખબર નાય ઇતરે પુરતો સામન પેક કજ ને બ્રીફકેશ ખાસ જાધ રખી ભેરી રખજ.’

ભલે ભા..’

       બે ડીં નિક્કી કેલ વો તીં રાજારામ અનુપમકે એરપોર્ટ છડે વ્યો.વેમાન ટાણે સર ઉપડયો ને ઉતર્યો.એરપોર્ટતે સાલે મામધ હાજર વો સે અનુપમ વટા બેગ ગીની ને ગાડીજી ડીકીમેં રખે ને ગાડીજો પુઠલો બાયણો ખોલે સે ભંધ કરે અનુપમ ચેં

ગાડી હકલેને આંઉ મડઇ વિઞાતો તું તોકે ઠીક લગે તી અચી વેજ

ભલે ભા…’ચિઇ સાલે મામધ અનુપમકે ગાડીજી ચાવી ડિને ને પિંઢ બસ ઠેસણતે વિઞણ રીક્ષા કેં

       ગાડી ચાલુ કરે અનુપમ મડઇજી વા જલેં.ગાડી જડે રા રાસ્તેતે આવઇ તડેં ઇન કોટજે ગુંજેમેં હથ વિજી ઇયર પ્લગસ કઢી કનમેં લગાય ને મોબાઇલ મિંજાનું ગાયના ચાલુ થ્યા સે સુણધે લગ મિંજા વેંધા ઝાડ ને ગાડીયું નેરીંધો ઇ હલ્યો વ્યોતે.કોડાય પુલ વટાણું તડે ઓચિંતો હિકડ઼ો સુસાટ કંધો ખટારો ઇનજી ગાડીકે ધક્કો મારે ને ઇનજી જડેં અ ખુલઇ તડેં ઇ ઇસ્પટાલજે પલંગ મથે સુતો વો.

        મથેતે પટો મધલ વો અઙ છોલાણું વો ઉડા પટા પીંઢી થેલ વા.બાજુજે સ્ટેન્ડ મથે રતજી ખાલી શીશી લટકઇતે ને સુઇ અઞા ઇનજે હથમેં ફુસલ વિઇ,ઇનજે વિછાણ વટ પટમેં હિકડ઼ો માડ઼ુ ઇનકે ભાન અચે તેંજી વાટ નેરીંધો વિઠો વો ને બાજુજી ખુડસીએ મથે કિસોભાઇ ને કસ્તુર કાકી વિઠાવા.   

લગેતો સાયબકે ભાન વરઇ આય…’’ચિઇ ઉ માડ઼ુ ઊભો થિઇને ડાગધરકે સડાય લા વ્યો

અનુ..પુતર હાણે કીં લગેતો..?’ચિઇ કસ્તુર કાકી અનુપમજી મિટ મથે હથ ફેર પુછ્યોં

ઠીક આય…’ચિઇ અનુપમ રૂઇ પ્યો.

રૂ મ પુતરટાણેસર તોકે પ્રાગજી મિલી વ્યો ને તોજો જીવ ભચાવ થિઇ વ્યો…’ચિઇ બાયણેમેં ડાગધર ભેરો અચિધલ માડ઼ુ કોરા આંગર ચિંધ્યો.

હલ્લો યંગ મેન…’ચિઇ ડાગધર અનુપમજી નાડી તપાસે ને કનમેં ભુંગરી ભરાય ધબકારા નેરે.

કિસોરભાઇ હી ઇઝ ઑકેરિકવરી સારી આય મથેજે એકસરેમેં કીં નાય ખાલી રત ગચ વિઇ વ્યો વો સે પ્રાગજીભાઇ રત ડિનો તેંસે ભચી વ્યો.’ચિઇ પ્રાગજીજો ખભ્ભો થાબડે ડાગધર વ્યો.ઉમરજો પુછાણું કે પ્વા અનુપમ ભાનમે અચે તેંજી વાટ નેરીધલ પોલીસ ઇનજો પુછાણું કેં  

        બ ડીં રિઇને અનુપમકે ઇસ્પટાલ મિંજા રજા મિલઇ.સિંજા ટાણે જરા ઠીક લગધે ઇ કિસોરભાઇજી હાફિસમેં વ્યો.કિસોરભાઇ ઇનકીં કીં થ્યો ને કુરો થ્યો તેંજી વિગતવાર ગાલ ક્યોં.

ઉન ડીં તું સાલે મામધ વટા ગાડીજી ચાવી ગિની ઇનકે રવાનો કે.ઇન હાફિસમેં અચી મુંકે પુછે ભા અચી વ્યા…? મું ચ્યો કોઠણ ત તું વ્યો વે ને મુંકે કીં પુછેતો ત ઇન ચેં ક તું ઇન વટા ગાડીજી ચાવી ગિની ગિડ઼ે વે.સાલે મામ આયો ત્યાં સુધી ત તોકે પ અચી વિઞણું ખપે.ઇતરે આઉં ઇનકે ચ્યો ગાડી કઢ ને અસીં ભુજ અચે લા રવાના થ્યાસી.

         રૂકમાવતીજે પુલતા તોજી જુરલ ગાડી ઢસડેને ખણી વેંધે ડિસી મું ઇ ઉભયારે પુછ્યો હી ગાડી કિડાં ખણી વિઞોતા..? ને ગાડી હકલીધ કિડાં આય..?ત ઉન ગાડીમેં વિઠલ ઉમર ઉતરીને અસાંજી ગાડીમેં વિઠો ને સાલે મામકે ચેં ગાડી જનરલ ઇસ્પટાલ ડીયાં ગિન આઉં વાટમેં ગાલ કરિયાંતો.   

       પો ઉમાર ચેં આઉં ઇભલાસેઠજો માડ઼ુ અંઇયા ધનજી સેઠજો માલ ભરે ઉં મડઇ આયોસતે ત કોડાય પુલ વ મુંજી ગાડીજા ભ્રેક ખરાભ થિઇ વ્યા ઇતરે મુંજો ખટારો સાયેબજી ગાડીમેં ભુકાણું

રુકમાવતીજે પુલતે બ્યો કીં જીયાન નં થી તેં લા મું ખટારો ઉંધે હથ કોરા વાર્યો ને જાગનાથ માડેવજે મિંધરજી ભિતમેં ભુસકાઇ મુંજો ખટારો ઊભો રઇ વ્યો. 

           ખટારો ઉડા જ છડે આઉં રિક્ષા કરે કોડાય પુલતે આયોસે તિન ટાણે ડઇસરેનું પાછો વરધો પ્રાગજી સાયેબકે ડિઠે ઇતરે હિકડ઼ો છકડો ઊભો રખી સાયેભ કે વેરાયને કોઠે વેંધે મું ડિઠો ઇન પ્વા આઉં પ વ્યોસે.જનરલ ઇસ્પટાલમેં સાયેભકે ડાખલ કરે આઉં ઇભલા સેઠ વટ વિઞી મિડ઼ે ગાલ કિઇ ઇની ચ્યો ગાડી પાંજે ખટારેમેં ભુસકાણી આય ઇતરે ગાડી રાસ કરાયજી જભાભધારી પાંજી આય 

        તેરંઇ ઇની માડ઼ુ મું ભેરો હલાયો ને જુરલ ગાડી અસી ઢસેડેને હારૂનજે કારખાને રાસ કરાયલા ખણીવ્યાસતે ને અંઇ મિલી વ્યા.ઇસ્પટાલમેં અચે પ્વા ખબર પિઇ ક ડાગધર સાયેબ  તિન જ ટાણે રત ચડાયજી ગાલ ક્યોં.પ્રાગજી પિંઢજો રત ચેક કરાય ને બીંજો રત હિકડ઼ી જાતજો નિકર્યો ને પ્રાગજી હિકડ઼ી બાટલી રત ડિને ને તું ભચી વેં.ઇ ગાલ હલઇતે ત ઉમર અનુપમજી ગાડી ખણી આયો.

ગિનો સાયેભ આંજી ગાડી રાસ કરાયને ખણી આયો અંઇયા 

     અનુપમ હાફિસ બારા ઊભી રખલ ગાડી નેરણ બારા આયો ત ઇનકે જાધ આયો ત ઉમરકે પુછે.

હી પ્રાગજીભાઇ કિડાં મિલધા હલો મિલી અચો ઇની મુંજો જીવ ભચાયોનોં  

‘પ્રાગજીજો સજો નાં કુરો આય સે આંકે ખબર નં હુંધી..?’

‘કુરો…?’

‘પાગલો નાધિયા’

‘નાધિયા…?’

‘હા…’

‘પ હેડ઼ો નાં કીં રખેં…?’

‘ઇ બોરી લમી ગાલ આય’

‘ત હલ હુ સામલી હોટલમેં વિઇ ચાય-કાફી પીંધે ગાલ કરીયું’

        અનુપમ પિંઢ લા કાફી ને ઉમર લા ચાય ગુરાંય ત ઉમર પ્રાગજીજો નાં પાગલો નાધિયા કીં પ્યો સે ગાલ કેં સે હિન પ્રમાણે વિઇ

(વધુ બિઇ ટપાલમેં)

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: