Archive for જૂન, 2016

સમાચાર (૩)

જૂન 22, 2016

paper

 (વિઇ ટપાલ તા અગિયા)

      અભુભકર મુલચંધજી હાફિસમેં આયો ને પટેવારેકે ચેં

‘તોજે સેઠકે વિઞી ચો અભુભકર આંકે મિલે લા મઙેગો….’

       પટેવારે વટા અભુભકરજો નાં સુણી મુલચંધ સાવધ થિઇ વ્યો કેડ઼ી ખર સકિનાજે આપઘાતજી  

ગાલ પુછણ ત નિઇ આવ્યો વે,,,? ઇનકે કો ગાલજી વાસ ત નિઇ અચિ વિઇ વે…..? એડ઼ા વિચારેજી સતપંજમેં પોંધે પો પિંઢકે જ ચેં છડ યાર વા વરધો તેડી પુઠ ડીંધાસી ઇં મન વારે પટેવારે કે અભુભકર કે હલાયજો હથસે ઇસારો કેં

(more…)

Advertisements

સમાચાર (૨)

જૂન 20, 2016

paper

(વિઇ ટપાલનું અગિયા)

‘મુલચંધ…?’

‘રમજુકે સંપેતરો પુજાયલા સોનપર હલાયજો ત બાનું વો,મુલચંધજી મેલી નજર સકિના મથે કડેંથી વિઇ ઇતરે રમજુ વિઞે પ્વા હેકલી સકિના કે બુસાટેલા ઇનજે ઘરમેં મુલચંધ વ્યો પ સકિના પુઠલે બાયણેમિંજા ભજીને બાવનસા ઓલિયાજી ધરગાહ્તે પુગી તડેં મુલચંધ ચેં કાલ ત તું ધરગાહ મિંજા બારો અચિનિયે નં….?’

‘પો…કુરો થ્યો….?’ખાલી પિયાલી ભરીંધે રાઘવજી પુછેં

(more…)

સમાચાર

જૂન 16, 2016

paper

       ચંધનગઢમેં છપાંધે છાપે જે પેલે પને તે સમાચાર છપાણા ‘શકિનાએ કરેલી આત્મ હત્યા’

          નીચે લિખલ વો ક,અસાંજે ખબર પત્રીજી એડ઼ી ખબર આય ક ગામજી બાવનસા ઓલિયા પીરજી ધરગાજે અઙણજી આમરીજે ઝાડતે ધરગાહ મથે ઓઢાડ઼લ ચાધરસે સકીના મોત વલો કેં વે.ધરગા મુજાવર ઇસ્માઇલ અલ નબી મિણિયાં મોર સકિનાજો મડ઼ો આમરીમેં લટકધો ડિઠો વોં ઇતરે ઇની પિંઢજી ફરજ સમજી ચાવડ઼ી તે ખબર ક્યોં વોં.પોલીસ મડ઼ેજો કબ્જો ગિની ઇસ્પટાલમેં મોતજો કારણ જાણે લા ચીરફાડ કેણ પુજાંયો વો.હી કીં થ્યો તેંજી તપાસ ચાલુ આય.

         હી સમાચાર વાસરે વારેંજી સજે ચંધનગઢમેં પખડજીવ્યા.ચાર માડ઼ુ ભેરા થીએ ઉડાં ઇ જ ગાલ હલઇતે.

‘એડ઼ો સે કુરો થ્યો હુંધો ક સકિના હેડ઼ો કેં…?’

‘રમજુ સે ઝઘડો થ્યો હું ધો…’

‘ના યાર રમજુ ને સકિના ત બોંયજો ઘરસંસાર સુખી વો…નક્કી બિઇ કીંક ગાલ આય..’

‘કેડ઼ી ખર કેંજી મેલી નજર લગી વિઇ હિન સુખી જોડલે કે…?’

(more…)

ચાયજો કોપ

જૂન 7, 2016

tea cup

           છેલ્લા સત વરે થ્યા ભેન્કજી નોકરી મિંજા રિટાયર થેલ ઘરભંગ ડયારામજી રોજજી જીકીં

રીતભાત વિઇ ઇનમેં કીં ફરક નં પ્યો વો.સિભુજો સાડ છ વગે ઉથી નાઇધોઇ ને જોગાસન કેણ વેણું

સત વગે હથમેં છાપો આયો ખપે સે જ ન મિલે ત જરૂર સુજેમેં અચે ‘હી છાપે વારો ભધલાયણો પોંધો’

       ડયારામકે ઇનજો પુતર કૌસિક હિક્યાર ચેં વે ‘પપ્પા હાણે અંઇ રિટાયર થઇ વ્યા અયો.હેડો વેલો ઉથીને આંકે કુરો કેણું આય હાણે ત અંઇ આરામ કર્યો મોજ કર્યો’

        હી સુણધે જ ડયારામજી કમાન છિટકઇ ‘હીન ઉમરમેં તું…તું મુંકે પકે માટલે કના ચાડાયજો સિખાઇને..ઇં..’હી સુણી રસોડે મિંજા કવિતા ઇસારો કેં છડયો નં પંચાત સે ડયારામ ડિસી વ્યોને વડો હોબાડ઼ો કેં ને પો સજો ડીં ભાગુ જેડ઼ો મોં કરે ફિર્યોતે.

(more…)

આંઞણી

જૂન 4, 2016

aajni

આઉં અમરાવતીમેં કપાજી કંપનીમેં કમ ક્યોતે ઉડાં મું ભેરો કુંવરજી પ નામાવટી વો.ઇનકે હિકડ઼ો આંઞણી થિઇ આવઇ.ઇ ત રૂમાલજી ઘડ વારે ફૂંકે ફૂંકેને અખકે સેક કેં તે ઇતરે અખ સુજીને નિંઢે ટમાટે જેડ઼ી રતી થિઇ રિઇ ને ભંધ થિઇ વિઇ.

ઇનકે જાધ આયો ક મુંકે પ હિક્યાર આંઞણી થિઇ વિઇ ઇતરે મુંકે પુછે

(more…)