આંઞણી

aajni

આઉં અમરાવતીમેં કપાજી કંપનીમેં કમ ક્યોતે ઉડાં મું ભેરો કુંવરજી પ નામાવટી વો.ઇનકે હિકડ઼ો આંઞણી થિઇ આવઇ.ઇ ત રૂમાલજી ઘડ વારે ફૂંકે ફૂંકેને અખકે સેક કેં તે ઇતરે અખ સુજીને નિંઢે ટમાટે જેડ઼ી રતી થિઇ રિઇ ને ભંધ થિઇ વિઇ.

ઇનકે જાધ આયો ક મુંકે પ હિક્યાર આંઞણી થિઇ વિઇ ઇતરે મુંકે પુછે

‘પ્રભુડાસ આંકે આંઞણી થિઇ વિઇ તડેં અંઇ કુરો ક્યાં વા…’

‘નેર્યો કુંવરજીભા મુંજી રિતભાત ને તાસીર અલગ આય આંજી અલગ આય ઇતરે આઉં ક્યો વો ઇ આં વટા નિઇ થિએ…’આઉં ચ્યો

‘ભલે…પ ચો તા ખરા…’

‘ચ્યો ન આમ વટા નિઇ થિએ….’

‘યાર ગાલમેં મોણ મ વિજો ને ગાલ ત કર્યો ત ખબર પે…’

‘આઉં આં વારેજી અખ સેકઇ નં વિઇ ભસ મથો વેડ઼ે ટાણે આરીસેમેં અખ નેરીંધો વોસે…જડેં આંઞણી પચી રિઇ ને ઇનજો મોં પીરો થિઇર્યો તડે ચપલેને બિજો કઢી છડ્યો ને આઞણ લગાય છડ્યો ને મિટી વિઇ…’

આઉં ચ્યો જડેં આંઞણી પચી રિઇ ને ઇનજો મોં પીરો થિઇર્યો તડે ચપલેને બિજો કઢી વિધો ત જાણે ઇનજી અખ ચપલઇ વે તીં કુંવરજી હેબતાઇ વ્યો ને ચેં ‘ના…ના…ના…ઇં નં થીએ’

‘આઉં ત મોરઇ ચ્યોતે ક આઉં ક્યો વો ઇ આં વટા નિઇ થિએ’ચિઇ આઉં ખિલ્યોસે ને ઇ અખ સેકીંધો હલ્યો વ્યો પો કીં ઇનજી આંઞણી કીં મિટઇ ખબર નાય (પુરી)

૦૪-૦૬-૨૦૧૬

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: