ચાયજો કોપ

tea cup

           છેલ્લા સત વરે થ્યા ભેન્કજી નોકરી મિંજા રિટાયર થેલ ઘરભંગ ડયારામજી રોજજી જીકીં

રીતભાત વિઇ ઇનમેં કીં ફરક નં પ્યો વો.સિભુજો સાડ છ વગે ઉથી નાઇધોઇ ને જોગાસન કેણ વેણું

સત વગે હથમેં છાપો આયો ખપે સે જ ન મિલે ત જરૂર સુજેમેં અચે ‘હી છાપે વારો ભધલાયણો પોંધો’

       ડયારામકે ઇનજો પુતર કૌસિક હિક્યાર ચેં વે ‘પપ્પા હાણે અંઇ રિટાયર થઇ વ્યા અયો.હેડો વેલો ઉથીને આંકે કુરો કેણું આય હાણે ત અંઇ આરામ કર્યો મોજ કર્યો’

        હી સુણધે જ ડયારામજી કમાન છિટકઇ ‘હીન ઉમરમેં તું…તું મુંકે પકે માટલે કના ચાડાયજો સિખાઇને..ઇં..’હી સુણી રસોડે મિંજા કવિતા ઇસારો કેં છડયો નં પંચાત સે ડયારામ ડિસી વ્યોને વડો હોબાડ઼ો કેં ને પો સજો ડીં ભાગુ જેડ઼ો મોં કરે ફિર્યોતે.

        છાપેજે અંકજા નંમર,તારીખ,કિતરા પના અંઇ,કિડાંનું છપાણું ઇ ઇતો પિતો વાંચે ગિને ત્યાં સુધી ઇનકે ચાય મિલી વિઞણી ખપે સે પ તાજે ડૂધજી તેમેં ડૂધવારો આયો નં વે ને ચાય મોડ઼ી મિલે ત જુની ટીવી સિરીયલ ખિચડીજે બાબુજી વારેંજી ઇ પ પુછે

‘કવિતા ચાય મિલધી ક બારજી લારી મથા મઙાય ગિના..’

      જીન ડીં ડયારામકે ચાય મોડ઼ી મિલે ત ઇનજી વિઙાઇ ચાલુ થિઇ વિઞે ઇં સમજો ક જુંયે મિંજા પિત્તા કઢણ મંઢાજે

‘હી ખુડસી વિચમેં કેર રખેં આય…?’

‘હી બુવારી હિડાં કી રખડેતી..?’

‘ધોબી અઙા કીં નાય આયો…?

‘સાગમેં ત મીઠો નાય…’

‘હી લસણજી વાસી ચટણી અઞા કિતરા ડીં હલંધી…?’

‘હી કુત્તો પાંજે ઘરજે બાયણે વટ જ કીં વિઠો વે તો…?’

        હેડ઼ા ધૂડ઼ જેડા સવાલજી કિચ કિચ સુણી કવિતા કખ થિઇ રિઇ વિઇ.તેમેં હિકડ઼ો ડી ડૂધવારો અઞા ડૂધ નં ડિઇ વ્યો વો.રસોડેજી બારી મિંજા સેરીમેં ઇ નેરણ વિઇ તાં લગણ કૌસિક લા રખલ ચાય ઉભામી વિઇ ઇનજે બરેજી વાસ સુંઘે ડયારામકે જાધ આયો ક ઇનકે ચાય નાય મિલઇ ઇતરે પુછેં                

‘કવિતા ચાય મિલધી ક બારજી લારી મથા મઙાય ગિના..’

         ઉભામીવે પ્વા કૌસિકજી બ ઢુક ભચલ ચાય ડિસી ખારાજીને કવિતા ચેં

‘હા મઙાય ગિનો ને રોજ મઙાય ગિનજા….’

         હેડોં સોંસરો જભાભ સુણી ડયારામ છક્કડ઼  ખાઇને ધબ થઇ ર્યો (પુરી)

૦૫-૦૫-૨૦૧૬

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: