સમાચાર

paper

       ચંધનગઢમેં છપાંધે છાપે જે પેલે પને તે સમાચાર છપાણા ‘શકિનાએ કરેલી આત્મ હત્યા’

          નીચે લિખલ વો ક,અસાંજે ખબર પત્રીજી એડ઼ી ખબર આય ક ગામજી બાવનસા ઓલિયા પીરજી ધરગાજે અઙણજી આમરીજે ઝાડતે ધરગાહ મથે ઓઢાડ઼લ ચાધરસે સકીના મોત વલો કેં વે.ધરગા મુજાવર ઇસ્માઇલ અલ નબી મિણિયાં મોર સકિનાજો મડ઼ો આમરીમેં લટકધો ડિઠો વોં ઇતરે ઇની પિંઢજી ફરજ સમજી ચાવડ઼ી તે ખબર ક્યોં વોં.પોલીસ મડ઼ેજો કબ્જો ગિની ઇસ્પટાલમેં મોતજો કારણ જાણે લા ચીરફાડ કેણ પુજાંયો વો.હી કીં થ્યો તેંજી તપાસ ચાલુ આય.

         હી સમાચાર વાસરે વારેંજી સજે ચંધનગઢમેં પખડજીવ્યા.ચાર માડ઼ુ ભેરા થીએ ઉડાં ઇ જ ગાલ હલઇતે.

‘એડ઼ો સે કુરો થ્યો હુંધો ક સકિના હેડ઼ો કેં…?’

‘રમજુ સે ઝઘડો થ્યો હું ધો…’

‘ના યાર રમજુ ને સકિના ત બોંયજો ઘરસંસાર સુખી વો…નક્કી બિઇ કીંક ગાલ આય..’

‘કેડ઼ી ખર કેંજી મેલી નજર લગી વિઇ હિન સુખી જોડલે કે…?’

‘પોલીસ વેમજે અધારતે રમજુકે જેલમેં વિજી છડ્યો નોં…’

‘પોલીસ કીંક કમ કરેતી સે વતાયજો ડેખાડ઼ો કેણ બ્યો કુરો….?’

‘જેલમેં રમજુકે માર પિટ પ થિઇ આય એડ઼ો ઉ હવાલધાર ધિલાવર ચેંતે….’

‘હા માર કુટ કરે ગુનો કભુલ કરાયણું ને ફાઇલ ભંધ બ્યો કુરો….?’

‘સુણેમેં આયો આય ક સકિનાજા મામુજાન ધુભઇનું અચે વારા અંઇ…’

‘ત જનાજો કડેં ઉપડ઼ધો….?’

‘ડાગધર ચીર ફાડ઼ કરે મૈયત ડીંધા તડેં…’                                                              

-૦-

           સકિનાજા મામુજાન ને રાઘવજી પેલો કમ રમજુકે જામીનતે છોડાયજો ક્યોં.મડ઼ાઘરમે રખલ સકિનાજી મૈયત કે અવલ મઝલ પુજાયજી તૈયારી ક્યોં.કભ્રસ્તાનમેં ધફન કેણ ખડ ખોધેમેં આવઇ. સકિનાજી મૈયત ખડમેં ઉતારે પ્વા કિભ્રસ્તાનમેં આયો વો તેરનું ગુડેમેં મથો રખી રુધલ રમજી જે હથા પેલી મિટી વિજણ રમજુકે મડ મડ અભુભકર ઊભો ક્યોં.જનાજે ભેરા અચલ બ્યા પોય ખડ પુરેજો કમ પુરો ક્યોં.

         બે ડીં જીન આમરી તે લટકી સકિના આપઘાત કેંવે ઉડાં અભુભકર નજર ફિરાય પ કોય મુધો હથ નં લગો.ધરગાજે ધરવાજે વટ ઊભી અભુભકરજી વાટ નેરીંધલ રાઘવજીકે અભુભકર મથો ધુણાય ચેં

‘ઉડાં કીં પ નાય….’

‘કીં લજ્ધો પ નં….’ધરગાજે ઓટે તે સુતલ મામધ ચેં

‘ઇતરે હી કીં થ્યો સે તોકે ખબર આય…?’અભુભકર પુછે

‘ભો…’

‘કીં થ્યો….? હી કેંજો કમ આય….?’રાઘવજી પુછે

‘નંઇ ચાં…..’મથો ધુણાય મામધ ચેં

‘નાં ડે કેંજો કમ આય…..?’ઉકોંઢીને અભુભકર પુછે

‘નાં ડીંયા ત ઇ મુંકે માર વિજે…..’ચિઇ મામધ સટ કઢીને ઉડાંનું ઓજલ થિઇ વ્યો ત રાઘવજીને અભુભકર હિકડ઼ે બેં કોરા નેરણ મંઢાણા

‘નક્કી હિનમેં કોક મથાફરેલ ક વડે મથેજો કમ આય…’અભુભકર ચેં

‘અભુ તું ફકર મ કર….હિતરી ખબર પિઇ વિઇ ત બિઇ પ પિઇ વેંધી.’રાઘવજી સધિતારો ડીંધે અભુભકર કે ચેં

           બ ડીં હિડાં હુડાં જોંત થે પ્વા મામધજી ખબર પિઇ ક ઇનજી હિકડ઼ી ધુકાન વિઇ ને સે લાટ હલઇતે ઇનજી ઘરવારી અમિના ને મામધ પિંઢજે ઘરમેં સુખી વા.હિકડ઼ો ડીં અમિના ગેબ થિઇ વિઇ ઘણે ઠેકાણે પુછા કે પ્વા રેલજે પટેતે અમિનાજી મૈયતજા ટુકરા લધા.મૈયત નેરે મામધ અધ ચરે જેડ઼ો થિઇ વ્યો ને ધારૂજે રવાડે ચડી વ્યો.ધુકાનજો વિંટો વરી વ્યો પો ઇ કાં કિભ્રસ્તાનમેં કાં બવનસા ઓલિયાજી ધરગાજે ઓટે તે સુતો રોંધો વો.નિડ઼ી સુકાજેતી ચિઇ કિરગરીને પૈસા ગિની ધારૂ પિંધો વો ને પો જીડાં તિડાં પ્યો પખડયો રોંધો વો.

            ત્રેડીં ધારૂજી ધુકાન વારે ભાવરાવ કલાલ વટ મામધ ધારૂ લા રિકજીક કેંતે તડેં રાઘવજી ધુતાય ફોસલાયને ઇનકે પિંઢ જીન હોટલમેં ઉતર્યો વો તેંજે રૂમમેં કોઠે આયો ને પ્રેમસે વ્યારેને ઇનકે વિસ્કી પિયારે.ત્રે પિયાલિયું મામધ પી વ્યો પો હરે કરે રાઘવજી ચેં

‘હી રમજુ મથે ત અભ ફાટો નં…?’

‘હા….કસુરવાર કે છડેને ભેકસુરકે જલે રખ્યો સાલા મિડ઼ે ભરેલા અંઇ..’

‘ઇં…ત પોલીસભેરા કેર ભિરેલા અંઇ….’         

 ‘રમજુજો સેઠ મુલચંધ,મંત્રી ભવરલાલ ને પોલીસ કમિસ્નર વી.કે.સર્મા…’

(વધુ બિઇ ટપાલમેં)

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: