સમાચાર (૨)

paper

(વિઇ ટપાલનું અગિયા)

‘મુલચંધ…?’

‘રમજુકે સંપેતરો પુજાયલા સોનપર હલાયજો ત બાનું વો,મુલચંધજી મેલી નજર સકિના મથે કડેંથી વિઇ ઇતરે રમજુ વિઞે પ્વા હેકલી સકિના કે બુસાટેલા ઇનજે ઘરમેં મુલચંધ વ્યો પ સકિના પુઠલે બાયણેમિંજા ભજીને બાવનસા ઓલિયાજી ધરગાહ્તે પુગી તડેં મુલચંધ ચેં કાલ ત તું ધરગાહ મિંજા બારો અચિનિયે નં….?’

‘પો…કુરો થ્યો….?’ખાલી પિયાલી ભરીંધે રાઘવજી પુછેં

સકિના ચેં આઉં ચાવડીતે ફરિયાધ કંધીસે ત મુલચંધ ખિલ્યો ને ચેં…પોલીસ કુરો મંત્રી કુરો મિડ઼ે મુંજે ગુંજેમે અંઇ કાલ મુંજા માડ઼ુ તોકે ઉપાડેને કિડાં ખણી વેંધા કોયકે કલ નિઇ પે…’

પ તોકે હિન ગાલજી કીં ખબર પિઇ…?’

‘તિન ટાણે આઉં બાવનસા ઓલિયાજી ધરગાહ જે ઓટેતે જાગધો સુતો વોસેં…’

‘ભલે હલ હાણે સોફેતે સુમી રો ગચ ખણ અવેર થિઇ વિઇ આય…’

        હી મિડ઼ે ગાલ રાઘવજી પિંઢજે મોબાઇલમેં રેકર્ડ કરે ગિડ઼ે વે સે બે ડીં અભુભકરકે સુણાય ઇ સુણી અભુભકર ચેં

‘ભસ હાણે સતરંજજી કકરિયું આઉં ગોઠવિંધોસે….’

-૦-

          ઇભલા સેઠજા મિડ઼ે માડ઼ુ ઘરે વ્યા વા ને સેઠ પિંઢ હાફિસ ભંધ કરે વારા વા તડેં અભુભકર ઇભલાસેઠજી કેબીનમેં આયો       

 ‘અસ્લામ વાલેકુમ ઇભલાસે…!!’

વાલેકુમ સલામ હલ્યા અભુ મિયાં વ્યો વ્યો…’ કંધે પિંઢજી સામે રખલ ખુડસી કોરા ઇસારો કરે પુછે

‘બોલો કુરો ખિધમત કરિયા,,,?’

‘સેઠ મુંકે આંજો નારંગી રઙજો ખટારો ખપંધો વે ત કિતરેમેં ડીંધા…?’અભુભકર પુછે

‘ઇ જુનો ખટારો ગિનીને અંઇ કુરો કંધા…?’

‘મુંકે ખપંધો વે ત….’અભુભકર બિયાર પુછે

‘અં….પંજ લખ…’અખિયું મુંચે આંગરીજા વેઢા લેખે ને ઇભલા સેઠ ચેં

‘ત હી ગિનો પંજ લખ…ને ચાવી ડયો…’ભેરી આણલ ભાનીમિંજા કઢી પૈસા ટેબલ તે રખધે અભુભકર ચેં

    ઇભાલા સેઠ પુઠિયા લટકધી ચાવી ડિઇ પૈસા ટેબલજે ખાનેમેં રખેં

હાણે મુંજો હિકડ઼ો કમ કંધા…?’અભુભકર પુછે

‘હુકમ કર્યો સેઠ….’અભુભકરજો ટેબલ મથે હથ વો ઇનતે હથ રખી ઇભલા સેઠ ચેં

‘બા ડીં પ્વા ચાવડીમેં ફરિયાધ નોંધાઇજા ક આંજો ખટારો ગુમ થિઇ વ્યો આય…’

‘પ ખટારો ત અંઇ ખણી વિઞોતા પો….’પપજડ઼મેં પોંધે ઇભલા સેઠ અખિયું સની કરે પુછે

‘સેઠ આંકે માનીસે ક્મ આય ક ટપાકેસે….’અખ મિચકારો કંધે અભુભકર પુછે

‘ભલે સેઠ જેડ઼ી આંજી મરજી…ભેફિકર રો સેઠ અંઇ ચ્યાં ઇં થિઇ વેંધો….’ઇભલા સેઠ અભુભકરસે હથ મિલાય

           અભુભકર ખટારો ચાલુ કરે રેલ્વે ઠેસણ કોરા રવાનો થ્યો અગિયાવેંધે ઓજાંગડ વાટ મથે જિડાં ઝારી ને ઝાંખરા જીજા વા ઇન પ્વા ખટારો ઊભો રખે.

       -૦-

            અભુભકર ચેં વે તીં ઇભલા સેઠ ચાવડીતે અચી પોલીસ હાફિસર કે ચેં

‘સાયભ મુંકે ફરિયાધ નોંધાયણી આય…’

‘બોલો સેઠ સાયભ કુરો ફરિયાધ આય…?’હાફિસર પુછે

‘મુંજો ખટારો બ ડીં થ્યા લજે નતો લગેતો કોક ખણી વ્યો આય….’

‘ભલે હિન કાગરતે ખટારેજા નંમર,કિન કંપનીજો આય ને કેડ઼ે રઙજો આય સે મિડ઼ે લિખી ડ્યો અસીં ગોત કંધાસી…’

‘વડી મેભાની સાયભ….’મિડ઼ે વિગત લખી કાગર ડીંધે ઇભલા સેઠ ચેં

‘અડ઼ે… કેડ઼ી ગાલ કર્યોતા સેઠ હી ત અસાંજી ફરજ આય…ભલે ખટારો મિલી વેંધે આંકે ખબર કંધાસી…’ (વધુ બિઇ ટપાલમેં)

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: