સમાચાર (૩)

paper

 (વિઇ ટપાલ તા અગિયા)

      અભુભકર મુલચંધજી હાફિસમેં આયો ને પટેવારેકે ચેં

‘તોજે સેઠકે વિઞી ચો અભુભકર આંકે મિલે લા મઙેગો….’

       પટેવારે વટા અભુભકરજો નાં સુણી મુલચંધ સાવધ થિઇ વ્યો કેડ઼ી ખર સકિનાજે આપઘાતજી  

ગાલ પુછણ ત નિઇ આવ્યો વે,,,? ઇનકે કો ગાલજી વાસ ત નિઇ અચિ વિઇ વે…..? એડ઼ા વિચારેજી સતપંજમેં પોંધે પો પિંઢકે જ ચેં છડ યાર વા વરધો તેડી પુઠ ડીંધાસી ઇં મન વારે પટેવારે કે અભુભકર કે હલાયજો હથસે ઇસારો કેં

‘અસ્લામ વાલેકુમ મુલચંધ સેઠ…!!’

‘વા….લેકુમ સલામ અચો અબુબકર મિયાં વ્યો…વ્યો….હી રમજુ મથે ત અભ ફાટો..’અભુભકર કીં ચે તેનું મોંધ જ મુલચંધ ગાલ વારે

‘વે….કિસ્મતજી ગાલ આય અલ્લા તાલાજી એડ઼ી જ મરજી હુંધી….’અભુભકર ભે ફિકરાઇસે ચેં

‘ત…હુકમ કર્યો કુરો ખિધમત કરિયાં….?’

‘એડ઼ો સુજેમેં આયો આય ક સરકાર હિન ગામ કે પ્રવાસી જગય ભનાય લા મઙેતી ત મુંજો વિચાર આય ડુંગરાડ઼ પટ મથે જીડાં જજી ઉંચાઇ વે ઉત હોટલ ખોલણી…’અભુભકર પેલી ચાલ કંધે ચેં

‘ભો સો ત મું પ આય….’

‘આંજે ધ્યાનમેં કો એડ઼ી જગિયા વે ત ૩૫% રોકણ આંજો ૬૫% મુંજો….હોટલ અડાયજી ને હલાયજી જભાભધારી આંજી કારણ ક આઉં ત ધુભઇમેં જ રાં તો હી મિડ઼ે કરે લા આંઉ હિડાં રાં ત મુંજો ઉડાંજો જામેલ ધંધો વિઇ રે….અંઇ સમજોતા નં મુંજી ગાલ….?’ સની અખ કરે અભુભકર પુછે

‘હા આંજી ગાલ સચી ગાલ આય કીં નંઉ કેણ વિઞો તે થકી જુને જામેલે ધંધે મથે અસર નં થિઇ ખપે…..’

‘હોટલ હલી પે પો નફો થીએ તેં મેં અધો અધ ભાગ આંજો….’અભુભકર છેલ્લી સોગઠી મારે

        મુલચંધકે ત હી અક મથે લટકધે મખિયેં વગરજો મધ નેરે અભુભકરજી ગાલ ઘીસે લચપચ થીંધે સીરે વારેજી નિડ઼ી નીચે ઉતરી વિઇ…ઇતરે ગાલજી તંધ જલે ચેં

‘ઉંચે ટેકરે તે મુંજો હિકડ઼ો ફાર્મ હાઉસ આય અંઇ નિક્કી કર્યો તડેં આંકે ડેખાડ઼િયા ઇનમેં જ જરા તરા ફેરફાર કર્યો ત લાટ હોટલ તૈયાર થિઇ વિઞે….’પિંઢજો હિરખ હેઠ રખી મુલચંદ ચેં    

‘આડ઼ે વા…!! ત કાલ નેરે અચોં પ ….સરકારી કાગરિયા કરેજો…..’અભુભકર ગાલ લટકધી રખી ચેં

‘ઇનજી ફિકર મ કર્યો આઉં હિડાંજા મંત્રી અંઇ તેંકે ગાલ કંધોસે ત ઇ મિડ઼ે સંભારે ગિનધા..ભલે કાલ સાંજીજો આંકે કોઠણ…’અભુભકર કિડાં હુંધો ઇન સતપંજમેં મુલચંધ ગાલ અધુરી રખે

‘આઉં રમજુજે ઘરે જ અંઇયા…’

‘ભલે ત કાલ મિલોં…..’

-૦-

     અભુભકર વ્યો તેં પ્વા મુલચંધ ભવરલાલ ને કમિશ્નર સર્માકે ફોન કરે ને અભુભકર વટ થેલ મિડ઼ે ગાલ કેં ને પો કાલ ઇનકે ફાર્મહાઉસતે મિલણ બોલાયો આય સે પ ચેં.મુલચંધ પિંઢજો ફાર્મ હાઉસ અભુભકરકે મોં મઙઇ રકમસે પેણાયજો ને ફેરફારજે બાને બઇ રકમ સરાયજા ને નફે મિંજા મિલે વારો અધો અધ ભાગજા સોનેરી સોણા નેરણ મંઢાણો,ભવરલાલ અભુભકર ધુભઇ રે તો ત ઉડાનું જીકીં ખપંધો વે સે  ડાણચોરીસે મઙાયજો ધંધો ચાલુ કરેજો વિચાર કેણ મંઢાણો ત સર્મા હીની બીં વટા ટુકરી વસુલ કરેજા સોણાં નેરણ મંઢાણો.

         બે ડીં સિંજા ટાણે પોલીસજી પેક જીપ રમજુજે ઘર વટ અચી ઊભી રિઇ ને જીપ મિંજા મુલચંધ સડારે ‘અડ઼ે…રમજુ તોજા મામુ જાન કિડાં અંઇ…?’

‘હાજર અંઇયા મુલચંધ સેઠ….’ચોંધે અભુભકર ઘર મિંજા બારા આયો

‘તૈયાર…?…….ત વ્યો જીપમેં ને નિકરોં….’ઢ્રાઇવરજી સીટ મથે વિઠલ મુલચંધ જીપજો અગલો ધરવાજો ખોલીંધે ચેં

‘માફ કજા મુલચંધ સેઠ મુંકે હેર જ મુંજી ધુભઇ હાફિસજો ફોન આયો વો ઉડાં કીંક ગિડ઼બડ઼ થિઇ આય ત આઉં મુંજે મેનેજરસે ગાલાય ને કુરો થ્યો આય સે સમજી ગિના ને કુર કેણું ઇ મુંજે મેનેજરકે સમજાય આંજે ફાર્મ હાઉસતે અચાંતો મુંકે જરા ઉડાજો સિરનામુ ડ્યો…’નોલો થીંધે અભુભકર ચેં

‘કીં આંટી ઘુટીવારો માગ નાય રેલ્વે ઠેસણજી સામલી મુવાડ઼ જુકો રસ્તો ડિસાજેતો ઉડાંનું સીધો સટ  અચેજો આય…’મુલચંધ ચેં

‘ભલે અંઇ નિકરો આઉં અધ ખણ કલાક પ્વા ઉડાં અચાંતો…’ચિઇ અભુભકર જીપજો ધરવાજો ભંધ કેં

-૦-

        મિડ઼ે અભુભકર વટા પિંઢકે થે વારે ફાયધેજા વિચાર કંધા રવાના થ્યા.જીપ હલઇ વિઇતે તેં પ્વા હિકડ઼ો ખટારો રવાનો થ્યો ને જીડાં વાટ સોડ઼ી વિઇ ને બે કોરા ૨૦૦ ફૂટ ઉંની ખાઇ વિઇ તિત ખટારો જીપમેં ભુસકાણો ને જીપ ખાઇજે પાયણેમેં અથડાધીં નીચે પિઇ ને ઇનમેં આગ લગી વિઇ. ખટારે રીવર્સ ગેરમેં વિજી પુઠિયા સિરધે ખટારે મિંજા રમજુ ઠેંક ડિઇ ઉતરી વ્યો ને ખટારો પ ખાઇમેં

પોંધે ઇનમેં આગ લગી વિઇ.લુગડા છંઢે રમજુ હિકડ઼ી બાજુ ઊભી રખલ ગાડીમેં વિઇર્યો ને અભુભકર રાઘવજી ને રમજુ ઘરે આયા.         

રાતજો મિડ઼ે હોટલમેં જીમ્યા ને ઘરે અચી પિંઢજો સામાન બધ સધ કંધે અભુભકર રમજુકે ચેં  

‘રમજુ મિંયા આંજો સામાન પ બધ સધ કરે મું ભેરા ધુભઇ હલો હિડાં રોંધા ત ટક પલ આંકે સકિના જાધ અચિંધી…’(પુરી)

૨૪-૦૪-૨૦૧૬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: