સિપરી

lb-6

હથ જલે તું મું ભેરી હલ સિપરી;

આઉં ચાં આમરી તું ચો પિપરી

મનજી ગાલ વે સે મુંકે જ ચોજે;

બે કેં વટ તું મ કઇજ ઇ પધરી

અજ પુછજે બ પિરોલિયું તું મુંકે;

જુકો તોકે લગંધી વે બોરી અઘરી

નયજી ધૂડ કે ધાબે ઘર અડિબો;

ઇનકે સિણગારીજ લગાય કકરી

કડેંક ધિણોધર તંઇ પાં હલ્ધાસી;

ઉત વાટ જલીબો જુકો વે કપરી

વાટ્મેં હિકડ઼ો કારિંગો ગિનધાસી;

ચોંધાસી ઉનકે તું મારે ડે ડઘરી

 ‘ધુફારી’ચે સંપી સમજીને હલજે;

નિકાં પો ડુખજી પથરાંધી સધરી

૦૧-૦૬-૨૦૧૬

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: