પાગલો નાધિયા (૪)

nadia

(વિઇ ટપાલથી અગિયા)

       પ્રાગજીજો હુલામણો નાં પાગલો વો ને નાધિયા ત ઇનકે ઇનજે ધોસ્તારે ડિનલ અકરામ વો. પાગલેજે નિંઢપણમેં જ મા ગુજારે વિઇ.પે સજો ડીં ગામમેં ચાયજી કિટલી ખણીને ફિરધો વો.મડ ચાર પૈસા મિલધવા પ પાગલેજે બાપા ઇનકે ભણે લા વેરાય વેં.મિડ઼ે સરખે સરખા ભેરૂજી હિકડ઼ી ટોડ઼કી થિઇ વિઇ.પાગલેકે ગામજે ચોકમેં રમે કનાં વથાણમેં રમેજી મજા અચિંધી વિઇ.ઇનકે બ જ સોખ વા નિઢે તરામેં વડજે ઝાડતે ચોર પોલીસ રમણી ને ફિલમ નેરણી તેમેં નાધિયા જાનકાવસજી ફિલમું નેરીજી જજી મજા અચિંધી વિઇ.

       ટોકિઝમેં નાધિયાજી ફિલમ ચડ઼ઇ વે તડેં નિસાડ઼ મિંજા અચી ચાયજી કિટલી માંજેજી કોપ અડારી ધુતેજી એડ઼ા મિડ઼ે કમ પિંઢજી મુવાડ઼ે કેણ મંઢાજે ઇતરે ઇનજો બાપા સમજી વિઞે ને ખિલીને ચે અજ નાધિયાજી ફિલમ ચડ઼ઇ લગેતી છડ હી મિડ઼ે ને હાં ગિન હી ચાર આની ચિઇ પાગલે કે પાવલી ડે.

       રાતજો અસાંજી ટોડ઼કી ફિલમ નેરે લા વિઞે.ફિલમ પુરી થીએ ને બારા અચો પો ફિલમજી જ ગાલિયું કંધે મિડ઼ે પિંઢજે ઘરે વિઞે.પાગલો ને આઉં હિકડ઼ી જ સેરીમેં રોંધાવાસી.હીં નેરે લા વિઞો ત  પાગલેજી મા ગોધવરી ને મુંજી મા હમિધાબાનુ બોંય જેડલ થીએ.  

         પાગલો મુંજો જીગરજાન ધોસ્તાર વો ઇતરે ઇનજે મનમેં જીકીં ઉધામા ઉપડ઼ે સે મિડ઼ે મુંકે ચે.ફિલમ નેરે પ્વા પાગલો સજી રાત નાધિયા કીં હિકડ઼ી ડારખી તા બિઇ ડારખી તે વિઞેતી,કીં કેંજો ભચાવ કરેતી,ઇનજી હિક હિકડ઼ી અધા ઇ ગોખ્યા કંધો વો.ઘણે વેરા ગાલ ગાલમેં કિન ફિલમમેં નાધિયા કુરો કેં વે તેંજી ગાલ કંધો વો.ઇનજી મનખા વિઇ ક કડેંક ઇ પ નાધિયા વારેજી કેંજોક ભચાવ કરે.અસી વડ કોરા વિઞો તડે નાધિયા વારેજી કેર ટિપ ડિઇ સગેતો ક નાધિયા વારેજી કેર ચોર હઇયા જલે સગેતો તેંજી ગાલ થીંધી વે.

       માડ઼ુ વારેજી ખમીસ ને ભ્રીચીસ પેરલ નાધિયા માડ઼ુ આય ક બાઇ માડ઼ુ આય ઇનજો વિચાર અસી કડેં ક્યો પ ન વો.અસાંજી ટોડ઼કીમેં આઉં,પાગલો,મનજી,રમલો,કિરસન ને માવલો ઇતરા હાજર જ વેં તે સિવા બ્યા પ વા સે આતવાર સિવા કડેં ન અચેં.ગામ બારા નિકરોં ને અજ નાધિયા કેર થીંધો તેંજી ગાલ ચાલુ થીએ પો વડ વટ તાડ઼ી વજાયને નિક્કી થીએ છેલ્લે રે ઇ નાધિયા તેંકે સાઇકલજે ટાયરજી ટ્યુભ મિંજા ભનાયલ નાધિયા પેરીંધી વિઇ એડ઼ા ચસ્મા પેરે લ ડેવાજે

‘હિકડ઼ી મિનીટ  હી તાડ઼ી વજાયને નિક્કી થીએ સે કીં…?’અનુપમ વિચમેં જ પુછે

‘મિડ઼ે કુંઢાડ઼ો કરેને ઉભાવેં પો મિણીજી છાતીતે થાપ મારેંધે બોલાજે હેનેરી,કેનેરી,ટોપટ્રી,ટેન, હાઇજેક,માઇકલ વેરી,ગુડ,મેન.ઓ મિસ્ટર કેટલા વાગ્યા એક દો ને સાડેતીન જીડાં તીન અચે ઉ કુંઢાડ઼ે મિંજા બાર નીકરી વિઞે ને બાર નિકરધલ વટા બિયાર લેખાજે છેલ્લો રે ઇ નાધિયા ઉમર ટેબલ મથે છાપો વો ઉન મથે કુંઢાડ઼ેમેં મિંઢા કરે સમજાય.

‘હાં પો કુરો…?’

         હિકડ઼ો ડીં ચોર ભનલ કિરસન વડ મથે બોરો મથે હલ્યો વ્યો.ઉન ડીં નાધિયા ભનેજો વારો પાગલેજો વો.પાગલો ને બ્યા મિડ઼ે કિરસનકે જલે લાય જાવા વિધોંતે તડેં પાગલો વિચાર કેં તે હેર નાધિયા કુરો કરે? ઓચિંતો કિરસન જીન ડારખીકે જલે વેં ઉન મિંજા ઇનજો હથ છિટકી વ્યો ને કિરસન પાગલો જીન ડારખીતે વિઠોવો ઉડાં જ છણ્યો.વડજી હિકડ઼ી ડારખીમેં કિરસનજો આભો અટકી ર્યો ને પાગલેજે હથમેં કિરસનજી ચડ્ડીજો પાંયચો અચી વ્યો.પાગલે પિંઢ જીન ડારખીતે વિઠો વો ઉડાં કિરસનકે તાણે ને જલે ગિડ઼ે હિકડ઼ે હથસે કિરસનકે જલે ને બે હથસે બિઇયું ડારખી જલીંધે કિરસનકે હેઠ ખણી આયો.      

        કિરસનજી અઙ કિડાંક છોલાણું પ વો પ હિતરે મથે વિઞે પ્વા પ પિંઢ જલજી વ્યો ઇતરે કિરસનજો ડાચો પિલ્લો થિઇ વ્યો ત પાગલો ચેં હી ર રાંધ વિઇ ઇનમેં હીં ઢિલો કુરો થિઇ વેં ત કિરસન ચે પાગલા અજ તું મુંકે ભચાય ન વે ત આઉં વડજે ઓટે તે છણીને મરી વ્યો વેસેં.હી ગાલ કિરસન નિસાડ઼મેં મિણીકે ચેં તે પ્વા મિણી નિક્કી કરે પાગલેજો નાં નાધિયા વિજી છડયો પો નાધિયા ઇતરે પાગલો.           

            પાગલો જુવાન થ્યો ને ઇનજે બાપકે ખે ખાઇ વ્યો.પાગલો હેકલો થિઇર્યો ઇતરે ભણેજો છડે બાપાજી ચાયજી કિટલી સંભારે ગિડ઼ે.ગામમેં બાપા વારેજી ફિરધો વો ને ડાર માની જીતરા ચાર આના કમાઇ ગિનધો વો.હિકડ઼ો ડીં કિરસન મુંભઇનું આયો.બિપોરજો માવે માલમજી ધુકાન તે આઉં પન ખેણ વ્યો વોસે ઉડાં મિલ્યો સે પુછે પાગલો કિડાં મિલધો મું ચ્યો હેર તા બાપા વારેંજી ગામમે ચાયજી કિટલી ખણી કિડાંક ફિરધો હુંધો…હા રાતજો ૧૧ વગે તરાજી પારતે જરૂર મિલધો.મુંભઇમેં ખાસા પૈસા કમાઇધલ કિરસન વિચારકેં ક પાગલે ઇનજો જીવ ભચાય આય ત ઇનજો ભધલો વારેજો હી ખાસો મોકો આય તેંજી મન મેં ગંઢ વારે ગિડ઼ે.રાતજો તરાજી પાર તે પાગલો અચે તેનું મોંધ કિરસન ને આઉં ભેરા થ્યાસી તડેં કિરસન પિંઢજે મનજી ગાલ મુંકે કેં. મું ચ્યો વિચાર કીં ખોટો નાય.જરા વાર રિઇને પાગલો આયો ત કિરસન ઇનકે ઉધડ઼ો ગિડ઼ે હી કીં રીત આય તોકે ગોતણું વે ત ગામ સજો ઢુંઢયો ખપે તેં કના હિકડ઼ી હોટલ ખોલ ત નિક્કી નિખામું ત વે એડ઼ો મિડ઼ે અસ્ટમ પસ્ટમ સમજાય તેંમે મું સૂર પુરાયો ને પ્રાગજી ચ્હા ઘર નાંજી હોટલ ખુલી વિઇ.

             પાગલો હેકલો ને મનમોજી જીવ વો પ હોટલજે ધંધેમે ભરાભર ધ્યાન રખેતે ઇતરે હોટલ ખાસી હલી પિઇ ને આવક પ ખાસી થિંધી વિઇ.અધ રાત થે પ્વા હોટલ ભંધ કરે, વિસીમેં ખાઇ ગિને ને પો ગામ બાર ફિરે લ નિકરી વિઞે. કડેંક કો ધોસ્તાર મિલી વિઞે નિકાં હેક્લો જ વે. નિંઢે તરા ને વડે તરાજે તાક તે ઇ વિઠો વે.નિકાં તાક વટ્જી ખુયડ઼ીજી બાજુમેં ભનાયલ કેબીનજે પાટિયે તે સુમી રે.ઘરમેં કોય વાટ નેરીંધલ ત વો નં ઇતરે અખિયું નિંધરાકી થિએ તડેં ઘરે વિઞે. કિરસન ઇનકે નાધિયા કેર આય સે ચેં તડેં ઇનકે નાધિયા કોરાજો મોહ ઓછો થિઇ વ્યો ખાર પ ચડધાવ પ હાણે કેંકે વારે લા વિઞે નાધિયા નાં ત છાપાજી વ્યો વો પ નાધિયા વારેજી કેંકે ભચાયજો મોહ અઞા પ કાયમ વો.

          હિકડ઼ો ડીં પાગલો ગામ બારા નિકર્યો ત વડે તરા વટજે વડજી ઝાડ હેઠ રમલો ને માવલો વિઠાવા ઇની પાગલે કે સડાયોં ને પોય ત્રોંય ગાલિયેંજા તડાકા મર્યો.માવલો ને રમલો ત હલ્યા વ્યા ઇતરે પાગલો તરાજી પાર તે જ મેલાણ કેં.સુકો તરા નેરે ને ઇનકે થ્યો હી ટોપણસર ભરલ વે તડેં કેડ઼ો લાટ લગેતો?.તરા ભરલ વે તડૅં આઉં ને પાગલો તાક મથા ઠેંકી ને તરામેં અચલ ખુવે ચંધનચુડી ઉડાનું લુલડી ઉડાંનુ પતાસો  ઇં મિણી ખુવે મથે પુજી છેલ્લે તરાજી બિઇ કોરા અચલ જાબખુવે તે અસીં વિઞો પો બોંય જેણાં જાબજે બોંય તોડે તે વેસા ખાઇ પાછા તાક ત અચોં (વધુ બિઇ ટપાલમેં)

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: