હેપ્પી ફાધર્સ-ડે

HFD

          પિતાંભર ને રતનજો નિંઢો ઘર સંસાર વો.પિતાંભર હિકડ઼ી પેઢીજો નામાવટી વો તેં ભેરા બ ત્રે છુટા નામા પ કંધો વો ને ડાર માની નિકરધી વિઇ.રતન બંધેલી ધુકાને લા પાપડ ને ખાંખરા ભનાઇધી વિઇ.ત્રે પુતર વા ડામો(ડામોધર)ઘરજી હિકડ઼ી ખુણમેં ભનાય ભઠી મથે ભુતડ઼ા સેકે ને વિકણધો વો.બે નિમરજો સુંધો (સુંધરજી)ભણતર છડે ને સતસંગ આશ્રમમેં પ્યો પથર્યો રોંધો વો સે હિકડ઼ો ડીં સાધુએજે સંગ ભેરો હલ્યો વ્યો.મિણિયાં નિંઢો જાધુ(જાધવજી)ભણધો વો સે મેટ્રિક ભણ્યો પો નોકરી લા જાવા વિજધો વો પ કિડાં મિલઇ નતે તેંસે ડામેજી તોછડાઇઅ ને ભભડ઼ાટ વધી વ્યો રોજ ઇજ કચ કચ ‘કમ કાજ કેણું નાય ને મુફતજી માની ખેણી આય હી ભુતડ઼ા સેકીધે પરસેવે નાઇ રાં તો તડેં મડ ચાર પૈસા મિલેંતા…’         

           હિકડ઼ો ડીં જાધુ ઘર છડે હલ્યો વ્યો.કિડાંક ઘા ભરલ ખટારેમેં,કપા ભરલ ખટારેમેં ક પોંયુ ભરલ ખટારેમેં ઇ રખડધો કુટાંધો મુંભઇ પુગો.ઘણે હેકાણે ભાટકે પ્વા ઇનજે જુને ધોસ્તાર જીવલે(જીવણ)જો ઘર લધો.જીવલો વેલી સવારજો છાંપા પુજાયજો કમ કંધો વો ન્એ પો સજોડી હિકડ઼ી હોટલમેં ચાય ભનાઇધો વો સે જાધુ કે ચેં

‘નેર જાધુ તું મું ભેરો રોંને તેમે વાંધો નાય મુંકે જીકી પૈસા મિલેતા તેં મિંજા મુંજી મા કે મનિયાડર કે પ્વા

જીકી વિતરેં તા તેં મિંજા આઉં હિકડ઼ી વેરા વડા પાઉં ખાઇઅને ગુજારો કરિયાં તો ઇતરે તોકે ખારાય સગા ઇં

નઇંયા…’

‘તું મુંકે મથો રખેજી સગવડ કરે ડિને સે ઘણે ભાકી મુંજો આઉં ફોડ઼ે ગિનધોસે…’

-૦-.

        ડામેજી ઘરવારી બેના વટ નોકરી નતી મિલે તેંજે અફસોસમેં કેની રુને વિગર જાધુ માની ન ખાધે વેં મિલી વેંધી પુતર રુ મ ચિઇ બેના ઇનકે માની ખારાઇધી વિઇ.ડામેજે રોજ જ કિકરાટસે કખ થેલ બેના હિકડ઼ો ડીં પિંઢ વટ થોડા પૈસા વા સે જાધુકે ડિઇ ચેં ક “ડોકડ઼ો ને છોકરો ફરધા ખાસા’બચ્ચા તું મુંભઇ વિઞ ઇ બેના જા દિનલ પૈસા ઇન જીવ વારેજી સાચવે ને રખે વેણં તેં મિજા ઇ પણ હિકડ઼ી વાર વડા પાઉં ખાઇને ગુજારો કંધો વો.ઇનીજી ચાલી બાર હિકડ઼ી ચાયજી લારી ઊભી રોંધી વિઇ ઉડાં રખલ છાપેમેં જાયરાત મિંજા ઇનકે હિકડ઼ી હાફિસમે પટેવારેજી નોકરી મિલી વિઇ ઇ સમાચાર જીવલે કે ડિઇ ઇ નોકરી તે લગી વ્યો.

         નોકરીમેં પનરો ખણ ડીં નિકરી વે પ્વા ઇ ઇકોનોમિક ટાઇમ્સ વાંચીધો વો સે ઉડાંજા વડા નામવટી પ્રાણલાલ ભાઇ ડીસી વ્યા સે જાધુકે પુછ્યોં

‘જાધવજી તું ઇન્ગલિસ બુજેતો…?’

‘હા પ્રાણભાઇ આઉં મેટ્રિક ભણ્યો અંઇયા…પ…’

‘પ…કુરો પુતર….?’

‘મુંકે અગિયા ભણણું વો પ….’

‘ભસ ઇઅતરી જ ગાલ નં…? તું એક્સટર્નલ કોર્સ કર….’

‘સચઇં પ્રાણભાઇ ઇં થિઇ સગે…?’

‘ઇ મિડ઼ે થિઇ રોંધો હેવર ત તું મું ભેરો હલ….’ચિઇ હિકડ઼ી ખાળી ટેબલ તે વ્યારે ચ્યોં

‘હી નામે જા વાઉચર ને બીલ મિડ઼ે ફાઇલ ક્રેજો કમ સંભાર…’ચિઇ કમ સોંપે ડિનો.

          પેલી તારીખજો મિલલ પગારજા પૈસા ડેસી જાધુજી અખમેં હિરખજા આંસુ અચી વ્યા.ઘરે અચીને જીવલે કે ચેં અજ વડા પાઉં નાય ખાધેજા અજ પાં ઇરાની હોટલમેં જીમધાસી…’

             બોંય દોસ્તાર તેની પેટ ભરેને પ્રેમસે ખાધોં પો આતવારજો હોટલમેં જેમેજો નિયમ થિઇ વ્યો.બ મેણાં નિકરી વ્યા.પ્રાણલાલજી કેલ સગવડસે જાધુ ડીં જો નોકરી કંધો વો ને ભાકીજો ટેમ ભણધો વો.પ્રાણલાલ જાધુજે કમ સે બોરો રાજીયાણું વો.હિકડ઼ો ડીં જાધુ પ્રાણલાલજી ટેબલ વટ બ ત્રે વેરા આય તડેં ઇન ડિઠે ક પ્રાણલાલ પક્કા ચોપડા અસોસાર ફિરાય ફિરાય ને નેરે પાછા ભંધ કરે રખી ડિધા વા ત્ર્‍ઇયાર આયો તડેં જાધુથી ન રોવાણું ઇતરે પ્રાણલાલકે પુછે

‘માફ કઇજા પ્રાણભાઇ પ હિકડ઼ી ગાલ પુછાં….?’

‘હા બોલ પુતર…’

‘પ્રાણભાઇ અંઇ અસોસાર હી ચોપડા ખોલે નેર્યોતા ને પાછા રખી ડયોતા ઇનમેં આઉં કી મધધ કરિયાં…?’

‘હી ગયે મેણેજે સરવૈયેમેં ૩૬ પૈસેજી ભુલ અચેતી સે લજે નતી…’

‘આંકે વાંધો નં વે ત મુંકે ડયો આઉં નેરે ડીયાં…’

‘ત હાં ખણી વિઞ હી ચોપડા….’ચિઇ રોકડ,નોંધ ને ખાતાવહી જાધુ કે ડિનો સે ખણી ઇ પિંઢજી ટેબલતે અચી ને નિરખેને નેરણ મંઢાણો પો કલાક વાર રિઇને નોંધ ને ખાતાવહી ખણી પ્રાણલાલ વટ અચી  ચેં

‘પ્રાણભાઇ હી નેર્યો ૧૩૫૧૫.૫૧ રૂપિયા જી ભધલી ખતવણી ૧૩૫૧૫.૧૫ રૂપિયા થિઇ આય જ ૫૧ મિંજા ૧૫ વિઞે ત ૩૬ વિતરે નં…?’  

          હી નેરે પ્રાણલાલ રાજીયાણું થ્યો ને બે ડીંથી કચી નોંધ મથા પક્કા ચોપડા લખેજો કમ જાધુકે  મિલી વ્યો.જાધુ પ ચાંવત રખી કમ કેંતે.પગાર વધ્યો ને ચાલીમેં જ ખાલી થેલ રૂમ મલી વિઇ પ જાધુને જીવલો ભેરા જ માની ખેંધા વા.ત્રે વરે નિકરી વ્યા જાધુ સીએ થિઇ વ્યો જડેં સીએ જો સર્ટિટીકસ ઇનજે હથમેં આયો તડે પ્રાણલાલકે ડેખાડે જાધુ રૂઇ પ્યો

‘પ્રાણભાઇ આંજી મેરભાનીસે સે આઉં સીએ થ્યોસે…’

‘રૂ મ પુતર હી ત તોજી ચાંવત જો પરિણામ આય પ્રાણલાલ ત નિમીત થ્યો…’ચિઇ જાધુજી અખિયું ઉગી ઇને

થધારે…(વધુ બિઇ ટપાલામેં)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: