ધમાલ વિઇ

dance

મોભતિલા માડ઼ુ મિલ્યા મોભતસે જ ગાલ થઇ;

છડ ખણી ઇનજી મુનતે વાર વા ક ટાલ વિઇ

કેંજો રઙ કેડ઼ો તેંજી પપજડ઼મેં ચો કુલા પોણું

પોપટજી ચુંજ રંગે લીલી વિઇ ક લાલ વિઇ

ચાર પગ નર ભેરો હલી સથવારો તોકે કેં વેં;

છડ ખણી ઇનજી કુઢંગી ક ઢબવારી ચાલ વિઇ

સિભુજો તું બારી ખોલે કુરો કે તું સુંચ બ્વાર;

ઉજો ઉજ આય ખલક જુકો ઇ ગઇ કાલ વિઇ

માડ઼ુ જુકો ગાલ કંધા ઇ સમજાધી તોકે ક્યાનું;

ભેજેમેં આય ભરલ ભુસો કાં ત હડ઼તાલ વિઇ

ઘચ ખણ ગોતે પ્વા લધી વિઇ ઇ ઘોડાગાડી;

ઘોડેજી ખુરી વિઇ કેડ઼ી ઠલી વિઇ ક નાલ વિઇ

કુરો વો ને કુરો નં વો “ધુફારી”ચેં ઇ છડ ખણી;

નર કુંઢાડ઼ે પિઇ રમ્યા ધમાલ વિઇ ક રાસ વિઇ

નર કુંઢાડ઼ે પિઇ રમ્યાતે ઇ રાસ ક ધમાલ વિઇ

૦૮/૦૭/૨૦૧૬

 

 

                        

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: